Rahu Kavacham in Kannada

ಧ್ಯಾನಮ್

ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾ ರಾಹುಂ ಶೂರ್ಪಾಕಾರಂ ಕಿರೀಟಿನಮ್ |
ಸೈಂಹಿಕೇಯಂ ಕರಾಲಾಸ್ಯಂ ಲೋಕಾನಾಮಭಯಪ್ರದಮ್ || 1||

| ಅಥ ರಾಹು ಕವಚಮ್ |

ನೀಲಾಂಬರಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ಲೋಕವಂದಿತಃ |
ಚಕ್ಷುಷೀ ಪಾತು ಮೇ ರಾಹುಃ ಶ್ರೋತ್ರೇ ತ್ವರ್ಧಶರಿರವಾನ್ || 2||

ನಾಸಿಕಾಂ ಮೇ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಃ ಶೂಲಪಾಣಿರ್ಮುಖಂ ಮಮ |
ಜಿಹ್ವಾಂ ಮೇ ಸಿಂಹಿಕಾಸೂನುಃ ಕಂಠಂ ಮೇ ಕಠಿನಾಂಘ್ರಿಕಃ || 3||

ಭುಜಂಗೇಶೋ ಭುಜೌ ಪಾತು ನೀಲಮಾಲ್ಯಾಂಬರಃ ಕರೌ |
ಪಾತು ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಂ ಮಂತ್ರೀ ಪಾತು ಕುಕ್ಷಿಂ ವಿಧುಂತುದಃ || 4||

ಕಟಿಂ ಮೇ ವಿಕಟಃ ಪಾತು ಊರೂ ಮೇ ಸುರಪೂಜಿತಃ |
ಸ್ವರ್ಭಾನುರ್ಜಾನುನೀ ಪಾತು ಜಂಘೇ ಮೇ ಪಾತು ಜಾಡ್ಯಹಾ || 5||

ಗುಲ್ಫೌ ಗ್ರಹಪತಿಃ ಪಾತು ಪಾದೌ ಮೇ ಭೀಷಣಾಕೃತಿಃ |
ಸರ್ವಾಣ್ಯಂಗಾನಿ ಮೇ ಪಾತು ನೀಲಚಂದನಭೂಷಣಃ || 6||

ಫಲಶ್ರುತಿಃ

ರಾಹೋರಿದಂ ಕವಚಮೃದ್ಧಿದವಸ್ತುದಂ ಯೋ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠತ್ಯನುದಿನಂ ನಿಯತಃ ಶುಚಿಃ ಸನ್ |
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಕೀರ್ತಿಮತುಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮೃದ್ಧಿ-
ಮಾಯುರಾರೋಗ್ಯಮಾತ್ಮವಿಜಯಂ ಚ ಹಿ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ || 7||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಸಂಜಯಸಂವಾದೇ ದ್ರೋಣಪರ್ವಣಿ ರಾಹುಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Rahu Kavacham in Other Languages

Write Your Comment