Mantra Pushpam in Kannada

ಯೋ’‌உಪಾಂ ಪುಷ್ಪಂ ವೇದ’ ಪುಷ್ಪ’ವಾನ್ ಪ್ರಜಾವಾ”ನ್ ಪಶುಮಾನ್ ಭ’ವತಿ | ಚಂದ್ರಮಾ ವಾ ಅಪಾಂ ಪುಷ್ಪಮ್” | ಪುಷ್ಪ’ವಾನ್ ಪ್ರಜಾವಾ”ನ್ ಪಶುಮಾನ್ ಭ’ವತಿ | ಯ ಏವಂ ವೇದ’ | ಯೋ‌உಪಾಮಾಯತ’ನಂ ವೇದ’ | ಆಯತನ’ವಾನ್ ಭವತಿ |

ಅಗ್ನಿರ್ವಾ ಅಪಾಮಾಯತ’ನಮ್ | ಆಯತ’ನವಾನ್ ಭವತಿ | ಯೋ”ಗ್ನೇರಾಯತ’ನಂ ವೇದ’ | ಆಯತ’ನವಾನ್ ಭವತಿ | ಆಪೋವಾ ಅಗ್ನೇರಾಯತ’ನಮ್ | ಆಯತ’ನವಾನ್ ಭವತಿ | ಯ ಏವಂ ವೇದ’ | ಯೋ’‌உಪಾಮಾಯತ’ನಂ ವೇದ’ | ಆಯತ’ನವಾನ್ ಭವತಿ |

ವಾಯುರ್ವಾ ಅಪಾಮಾಯತ’ನಮ್ | ಆಯತ’ನವಾನ್ ಭವತಿ | ಯೋ ವಾಯೋರಾಯತ’ನಂ ವೇದ’ | ಆಯತ’ನವಾನ್ ಭವತಿ | ಆಪೋ ವೈ ವಾಯೋರಾಯತ’ನಮ್ | ಆಯತ’ನವಾನ್ ಭವತಿ | ಯ ಏವಂ ವೇದ’ | ಯೋ’‌உಪಾಮಾಯತ’ನಂ ವೇದ’ | ಆಯತ’ನವಾನ್ ಭವತಿ |

ಅಸೌ ವೈ ತಪ’ನ್ನಪಾಮಾಯತ’ನಮ್ ಆಯತ’ನವಾನ್ ಭವತಿ | ಯೋ’‌உಮುಷ್ಯತಪ’ತ ಆಯತ’ನಂ ವೇದ’ | ಆಯತ’ನವಾನ್ ಭವತಿ | ಆಪೋ’ ವಾ ಅಮುಷ್ಯತಪ’ತ ಆಯತ’ನಮ್ |ಆಯತ’ನವಾನ್ ಭವತಿ | ಯ ಏವಂ ವೇದ’ | ಯೋ’‌உಪಾಮಾಯತ’ನಂ ವೇದ’ | ಆಯತ’ನವಾನ್ ಭವತಿ |

ಚಂದ್ರಮಾ ವಾ ಅಪಾಮಾಯತ’ನಮ್ | ಆಯತ’ನವಾನ್ ಭವತಿ | ಯಃ ಚಂದ್ರಮ’ಸ ಆಯತ’ನಂ ವೇದ’ | ಆಯತ’ನವಾನ್ ಭವತಿ | ಆಪೋ ವೈ ಚಂದ್ರಮ’ಸ ಆಯತ’ನಮ್ | ಆಯತ’ನವಾನ್ ಭವತಿ | ಯ ಏವಂ ವೇದ’ | ಯೋ’‌உಪಾಮಾಯತ’ನಂ ವೇದ’ | ಆಯತ’ನವಾನ್ ಭವತಿ |

ನಕ್ಷ್ತ್ರ’ತ್ರಾಣಿ ವಾ ಅಪಾಮಾಯತ’ನಮ್ | ಆಯತ’ನವಾನ್ ಭವತಿ | ಯೋ ನಕ್ಷ್ತ್ರ’ತ್ರಾಣಾಮಾಯತ’ನಂ ವೇದ’ | ಆಯತ’ನವಾನ್ ಭವತಿ | ಆಪೋ ವೈ ನಕ್ಷ’ತ್ರಾಣಾಮಾಯತ’ನಮ್ | ಆಯತ’ನವಾನ್ ಭವತಿ | ಯ ಏವಂ ವೇದ’ | ಯೋ’‌உಪಾಮಾಯತ’ನಂ ವೇದ’ | ಆಯತ’ನವಾನ್ ಭವತಿ |

ಪರ್ಜನ್ಯೋ ವಾ ಅಪಾಮಾಯತ’ನಮ್ | ಆಯತ’ನವಾನ್ ಭವತಿ | ಯಃ ಪರ್ಜನ್ಯ’ಸ್ಯಾಯತ’ನಂ ವೇದ’ | ಆಯತ’ನವಾನ್ ಭವತಿ | ಆಪೋ ವೈ ಪರ್ಜನ್ಯಸ್ಯಾಯತ’ನಮ್ | ಆಯತ’ನವಾನ್ ಭವತಿ | ಯ ಏವಂ ವೇದ’ | ಯೋ’‌உಪಾಮಾಯತ’ನಂ ವೇದ’ | ಆಯತ’ನವಾನ್ ಭವತಿ |

ಸಂವತ್ಸರೋ ವಾ ಅಪಾಮಾಯತ’ನಮ್ | ಆಯತ’ನವಾನ್ ಭವತಿ | ಯಃ ಸಂ’ವತ್ಸರಸ್ಯಾಯತ’ನಂ ವೇದ’ | ಆಯತ’ನವಾನ್ ಭವತಿ | ಆಪೋ ವೈ ಸಂ’ವತ್ಸರಸ್ಯಾಯತ’ನಂ ವೇದ’ | ಆಯತ’ನವಾನ್ ಭವತಿ | ಯ ಏವಂ ವೇದ’ | ಯೋ”‌உಪ್ಸು ನಾವಂ ಪ್ರತಿ’ಷ್ಠಿತಾಂ ವೇದ’ | ಪ್ರತ್ಯೇವ ತಿ’ಷ್ಠತಿ |

ಓಂ ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ’ ಪ್ರಸಹ್ಯ ಸಾಹಿನೇ” | ನಮೋ’ ವಯಂ ವೈ”ಶ್ರವಣಾಯ’ ಕುರ್ಮಹೇ | ಸ ಮೇ ಕಾಮಾನ್ ಕಾಮ ಕಾಮಾ’ಯ ಮಹ್ಯಮ್” | ಕಾಮೇಶ್ವರೋ ವೈ”ಶ್ರವಣೋ ದ’ದಾತು | ಕುಬೇರಾಯ’ ವೈಶ್ರವಣಾಯ’ | ಮಹಾರಾಜಾಯ ನಮಃ’ |

ಓಂ” ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ | ಓಂ” ತದ್ವಾಯುಃ | ಓಂ” ತದಾತ್ಮಾ |
ಓಂ” ತದ್ಸತ್ಯಮ್ | ಓಂ” ತತ್ಸರ್ವಮ್” | ಓಂ” ತತ್-ಪುರೋರ್ನಮಃ ||

ಅಂತಶ್ಚರತಿ ಭೂತೇಷು ಗುಹಾಯಾಂ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಷು
ತ್ವಂ ಯಙ್ಞಸ್ತ್ವಂ ವಷಟ್ಕಾರಸ್ತ್ವ-ಮಿಂದ್ರಸ್ತ್ವಗ್‍ಮ್
ರುದ್ರಸ್ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಂ’ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ |
ತ್ವಂ ತದಾಪ ಆಪೋ ಜ್ಯೋತೀರಸೋ‌உಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮ್ |

ಈಶಾನಸ್ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾನಾಮೀಶ್ವರ ಸ್ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತಿರ್-ಬ್ರಹ್ಮಣೋ‌உಧಿಪತಿರ್-ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶಿವೋ ಮೇ ಅಸ್ತು ಸದಾ ಶಿವೋಮ್ |

ತದ್ವಿಷ್ನೋಃ ಪರಮಂ ಪದಗ್‍ಮ್ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ
ಸೂರಯಃ ದಿವೀವಚಕ್ಷು ರಾತತಂ ತದ್ವಿ ಪ್ರಾಸೋ
ವಿಪಸ್ಯವೋ ಜಾಗೃಹಾನ್ ಸತ್ಸಮಿಂಧತೇ
ತದ್ವಿಷ್ನೋರ್ಯ-ತ್ಪರಮಂ ಪದಮ್ |

ಋತಗ್‍ಮ್ ಸತ್ಯಂ ಪ’ರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ’ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗ’ಲಮ್ |
ಊರ್ಧ್ವರೇ’ತಂ ವಿ’ರೂಪಾ’ಕ್ಷಂ ವಿಶ್ವರೂ’ಪಾಯ ವೈ ನಮೋ ನಮಃ’ ||

ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ’ ವಿದ್ಮಹೇ’ ವಾಸುದೇವಾಯ’ ಧೀಮಹಿ |
ತನ್ನೋ’ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ |

Mantra Pushpam in Other Languages

Write Your Comment