Kanaka Dhaaraa Stotram in Telugu

రచన: ఆది శంకరాచార్య

అంగం హరేః పులక భూషణ మాశ్రయంతీ
బృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ |
అంగీకృతాఖిల విభూతి రపాంగలీలా
మాంగల్యదాస్తు మమ మంగళ దేవతాయాః || 1 ||

ముగ్దా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః
ప్రేమత్రపా ప్రణిహితాని గతాగతాని |
మాలాదృశో ర్మధుకరీవ మహోత్పలే యా
సా మే శ్రియం దిశతు సాగర సంభావా యాః || 2 ||

విశ్వామరేంద్ర పద విభ్రమ దానదక్ష
మానంద హేతు రధికం మురవిద్విషోపి |
ఈషన్నిషీదతు మయి క్షణ మీక్షణార్థం
ఇందీవరోదర సహోదర మిందియా యాః || 3 ||

ఆమీలితాక్ష మధిగ్యమ ముదా ముకుంద
మానంద కంద మనిషేష మనంగ నేత్రమ్ |
అకేకర స్థిత కనీనిక పద్మనేత్రం
భూత్యై భవన్మమ భుజంగ శయాంగనా యాః || 4 ||

బాహ్వంతరే మధుజితః శ్రితకౌస్తుభే యా
హారావళీవ హరినీలమయీ విభాతి |
కామప్రదా భగవతో‌உపి కటాక్షమాలా
కళ్యాణ మావహతు మే కమలాలయా యాః || 5 ||

కాలాంబుదాళి లలితోరసి కైటభారేః
దారాధరే స్ఫురతి యా తటిదంగ నేవ |
మాతస్సమస్త జగతాం మహనీయమూర్తిః
భద్రాణి మే దిశతు భార్గవ నందనా యాః || 6 ||

ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ప్రభావాత్
మాంగల్య భాజి మధుమాథిని మన్మథేన |
మయ్యపతే త్తదిహ మంథర మీక్షణార్థం
మందాలసం చ మకరాలయ కన్యకా యాః || 7 ||

దద్యాద్దయాను పవనో ద్రవిణాంబు ధారా
మస్మిన్న కించన విహంగ శిశౌ విషణ్ణే |
దుష్మర్మ ఘర్మ మపనీయ చిరాయ దూరం
నారాయణ ప్రణయినీ నయనాంబు వాహః || 8 ||

ఇష్టా విశిష్ట మతయోపి యయా దయార్ద్ర
దృష్ట్యా త్రివిష్ట పపదం సులభం లభంతే |
దృష్టిః ప్రహృష్ట కమలోదర దీప్తి రిష్టాం
పుష్టి కృషీష్ట మమ పుష్కర విష్టరా యాః || 9 ||

గీర్ధవ తేతి గరుడద్వజ సుందరీతి
శాకంభరీతి శశశేఖర వల్లభేతి |
సృష్టి స్థితి ప్రళయ కేళిషు సంస్థితాయై
తస్యై నమ స్త్రిభువనైక గురో స్తరుణ్యై || 10 ||

శ్రుత్యై నమో‌உస్తు శుభకర్మ ఫలప్రశూత్యే
రత్యై నమో‌உస్తు రమణీయ గుణార్ణవాయై |
శక్త్యై నమో‌உస్తు శతపత్ర నికేతనాయై
పుష్ట్యై నమో‌உస్తు పురుషోత్తమ వల్లభాయై || 11 ||

నమో‌உస్తు నాళీక నిభాననాయై
నమో‌உస్తు దుగ్దోదధి జన్మభూమ్యై |
నమో‌உస్తు సోమామృత సోదరాయై
నమో‌உస్తు నారాయణ వల్లభాయై || 12 ||

నమో‌உస్తు హేమాంబుజ పీఠికాయై
నమో‌உస్తు భూమండల నాయికాయై |
నమో‌உస్తు దేవాది దయా పరాయై
నమో‌உస్తు శారంగాయుధ వల్లభాయై || 13 ||

నమో‌உస్తు కాన్యై కమలేక్షణాయై
నమో‌உస్తు భూత్యై భువన ప్రసూత్యై |
నమో‌உస్తు దేవాదిభి రర్చితాయై
నమో‌உస్తు నందాత్మజ వల్లభాయై || 14 ||

సంపత్కరాణి సకలేంద్రియ నందనాని
సామ్రాజ్య దాన నిరతాని సరోరుహాక్షి |
త్వద్వందనాని దురితాహరణోద్యతాని
మామేవ మాతరనిశం కలయంతు మాన్యే || 15 ||

యత్కటాక్ష సముపాసనా విధిః
సేవకస్య సకలర్థ సంపదః |
సంతనోతి వచనాంగ మానసైః
త్వాం మురారి హృదయేశ్వరీం భజే || 16 ||

సరసిజనిలయే సరోజహస్తే
దవళ తమాంశుక గంధమాల్య శోభే |
భగవతి హరివల్లభే మనోఙ్ఞే
త్రిభువన భూతికరీ ప్రసీద మహ్యమ్ || 17 ||

దిగ్ఘస్తభిః కనక కుంభముఖావ సృష్ట
స్వర్వాహినీ విమలచారు జల ప్లుతాంగీమ్ |
ప్రాతర్నమామి జగతాం జననీ మశేష
లోకధినాథ గృహిణీ మమృతాబ్ది పుత్రీమ్ || 18 ||

కమలే కమలాక్ష వల్లభే త్వం
కరుణాపూర తరంగితై రపాంగైః |
అవలోకయ మా మకించనానం
ప్రథమం పాత్ర మకృతిమం దయాయాః || 19 ||

స్తువంతి యే స్తుతిభి రమూభి రన్వహం
త్రయీమయీం త్రిభువన మాతరం రమామ్ |
గుణాధికా గురుతుర భాగ్య భాజినో
భవంతి తే భువి బుధ భావితాశయాః || 20 ||

సువర్ణధారా స్తోత్రం యచ్ఛంకరాచార్య నిర్మితం త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం స కుబేర సమో భవేత్

Kanaka Dhaaraa Stotram in Other Languages

Write Your Comment