Aditya Hrudayam in Telugu | ఆదిత్యహృదయం

Aditya Hrudayam in Telugu, Aditya Hrudayam Lyrics in Telugu. Aditya Hrudayam is a very popular hymn dedicated to Surya Bhagawan (Sun God). It is chanted daily during Sunrise time and during daily puja. This ‘Aditya Hrudayam’ is mentioned in Valmiki’s Srimad Ramayana Adikavya, Yuddha Kanda. ఆదిత్యహృదయం స్తోత్రపాఠ ఓం అస్య శ్రీఆదిత్యహృదయస్తోత్రమంత్రస్య శ్రీఅగస్త్యఋషిః . అనుష్టుప్ఛందః . శ్రీఆదిత్యహృదయభూతో […]

Ganapati Atharva Sheersham in Telugu

Ganapati Atharva Sheersham in Telugu.. Here are the lyrics of Ganapati Atharva Sheersham in Telugu.. Ganapati Atharva Sheersham is one of the popular prayers chanted during Ganesh Chaturthi Puja. Lyrics of Ganapati Atharvashirsha in Telugu.. || గణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్ (శ్రీ గణేషాథర్వషీర్షమ్) || ఓం భద్రం కర్ణే’భిః శృణుయామ’ దేవాః | భద్రం ప’శ్యేమాక్షభిర్యజ’త్రాః | స్థిరైరంగై”స్తుష్ఠువాగ్‍ం స’స్తనూభిః’ | వ్యశే’మ దేవహి’తం యదాయుః’ | స్వస్తి […]

Shiva Panchakshari Stotram in Telugu

Shiva Panchakshari Stotram in Telugu, Lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Telugu… Sri Shiva Panchakshari Stotram (Nagendra Haaraya Trilochananya, Bhasmanga raagaya maheshvaraaya) is a popular stotra to Lord Shiva. It is a stotram which explains the significance of each letter in Shiva Panchakshari Mantram (Om Namah Shivaya). Here are the lyrics of Shiva Panchakshari Stotram in Telugu […]

Shiva Manasa Puja in Telugu

Shiva Manasa Puja in Telugu, Lyrics of Shiva Manasa Puja in Telugu.. Shiva Manasa Pooja by Sri Adi Shankaracharya is a unique stotra compiled by Jagadguru Sri Adishankaracharya. Shiva Manasa Pooja is in the form of a prayer by a devotee who imagines in his mind all the offerings and rituals prescribed in a pooja and […]

Kaala Bhairavaashtakam in Telugu

Kala Bhairavaashtakam in Telugu, Lyrics of Kala Bhairavaashtakam in Telugu… Kalabhairavashtakam or Kalabhairava Ashtakam is an eight-verse prayer dedicated to Lord Kalabhairava or Mahakaal bhairo. Kalabhairavashtakam is compiled by Sri Adi Sankara Bhagawath Pada. It is recited daily by the priests of Kalabhairava temple in Benaras (Varanasi) before blessing devotees. Kala Bhairavaashtakam in Telugu దేవరాజ సేవ్యమాన పావనాంఘ్రి […]

Ganapati Prarthana Ghanapatham in Telugu

Ganapati Prarthana Ghanapatham in Telugu, Lyrics of Ganapati Prarthana Ghanapatham in Telugu.. Ganapati Prarthana Ghanapatham begins with ‘Om Gananaam thwa Ganapathim havamahe…’.. Here are the lyrics of Ganapati Prarthana Ghanapatham in Telugu ఓం గణానా”మ్ త్వా గణప’తిగ్‍మ్ హవామహే కవిం క’వీనామ్ ఉపమశ్ర’వస్తవమ్ | జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మ’ణాం బ్రహ్మణస్పత ఆ నః’ శృణ్వన్నూతిభి’స్సీద సాద’నమ్ || ప్రణో’ దేవీ సర’స్వతీ | వాజే’భిర్ వాజినీవతీ | […]

Soundarya Lahari in Telugu

Soundarya Lahari in Telugu, Lyrics of Soundarya Lahari in Telugu. Soundarya Lahari is a famous Hindu text written by Adi Shankaracharya. The Soundarya Lahari is not only a poem. It is a tantra textbook, giving instructions on Puja and offerings, many yantras, almost one to each shloka; describes tantric ways of performing devotion connected to each […]

Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram in Telugu

Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram in Telugu, Lyrics of Saraswati Ashottara Shatanama Stotram in Telugu.. సరస్వతీ మహాభద్రా మహామాయా వరప్రదా | శ్రీప్రదా పద్మనిలయా పద్మాక్షీ పద్మవక్త్రగా || 1 || శివానుజా పుస్తకధృత్ ఙ్ఞానముద్రా రమా పరా | కామరూపా మహావిద్యా మహాపాతకనాశినీ || 2 || మహాశ్రయా మాలినీ చ మహాభొగా మహాభుజా | మహాభాగా మహొత్సాహా దివ్యాంగా సురవందితా || 3 || మహాకాలీ మహాపాశా […]

Nitya Parayana Slokas in Telugu

Nitya Parayana Slokas in Telugu, Lyrics of Nitya Parayana Slokas in Telugu… Prabhatha Slokam, Prabhatha Bhumi Sloka, Suryodaya Sloka, Snana Sloka, Bhasmadharana Sloka, Bhojana Purva Sloka, Bhojananthara Sloka, Sandhya deepa darshana Sloka, Karya prarambha sloka, Gayatri Mantra, Hanuman Stotram, Sri Rama Stotram, Ganesh Sloka, Shiva Sloka, Guru Sloka, Devi Sloka, Dakshinamurthi Sloka, Shanti Mantra, etc.. are […]

Durga Suktam in Telugu

Durga Suktam in Telugu, Durga Suktam lyrics in Telugu are given here. Durga Suktam is one of the popular prayers dedicated to Goddess Durga. Here are the lyrics of Durga Suktam in Telugu ఓం || జాతవే’దసే సునవామ సోమ’ మరాతీయతో నిద’హాతి వేదః’ | స నః’ పర్-షదతి’ దుర్గాణి విశ్వా’ నావేవ సింధుం’ దురితా‌உత్యగ్నిః || తామగ్నివ’ర్ణాం తప’సా జ్వలంతీం వై’రోచనీం క’ర్మఫలేషు జుష్టా”మ్ | […]

Sri Suktam in Telugu

Sri Suktam Telugu lyrics are given here. You can find Sri Suktam lyrics in Telugu from this post and you can even download the PDF of Sri Suktam in Telugu. Sri Suktham is a prayer dedicated to Goddess Devi / Lakshmi. It is recited with a strict adherence to the Chandas, to get blessings of Goddess. […]

Narayana Kavacham in Telugu

Narayana Kavacham in Telugu – Narayana Kavacham lyrics in Telugu. Narayana Kavacham is a prayer dedicated to Lord Srimannarayana. It is taken from Srimad Bhagavatam 6.8.1-42. న్యాసః% అంగన్యాసః ఓం ఓం పాదయోః నమః | ఓం నం జానునోః నమః | ఓం మోమ్ ఊర్వోః నమః | ఓం నామ్ ఉదరే నమః | ఓం రాం హృది నమః | ఓం యమ్ ఉరసి […]

Ganga Stotram in Telugu

భాగీరథిసుఖదాయిని మాతస్తవ జలమహిమా నిగమే ఖ్యాతః | నాహం జానే తవ మహిమానం పాహి కృపామయి మామఙ్ఞానమ్ || 2 || హరిపదపాద్యతరంగిణి గంగే హిమవిధుముక్తాధవళతరంగే | దూరీకురు మమ దుష్కృతిభారం కురు కృపయా భవసాగరపారమ్ || 3 || తవ జలమమలం యేన నిపీతం పరమపదం ఖలు తేన గృహీతమ్ | మాతర్గంగే త్వయి యో భక్తః కిల తం ద్రష్టుం న యమః శక్తః || 4 || పతితోద్ధారిణి జాహ్నవి గంగే ఖండిత […]

Surya Kavacham in Telugu

శ్రీభైరవ ఉవాచ యో దేవదేవో భగవాన్ భాస్కరో మహసాం నిధిః | గయత్రీనాయకో భాస్వాన్ సవితేతి ప్రగీయతే || 1 || తస్యాహం కవచం దివ్యం వజ్రపంజరకాభిధమ్ | సర్వమంత్రమయం గుహ్యం మూలవిద్యారహస్యకమ్ || 2 || సర్వపాపాపహం దేవి దుఃఖదారిద్ర్యనాశనమ్ | మహాకుష్ఠహరం పుణ్యం సర్వరోగనివర్హణమ్ || 3 || సర్వశత్రుసమూహఘ్నం సమ్గ్రామే విజయప్రదమ్ | సర్వతేజోమయం సర్వదేవదానవపూజితమ్ || 4 || రణే రాజభయే ఘోరే సర్వోపద్రవనాశనమ్ | మాతృకావేష్టితం వర్మ భైరవానననిర్గతమ్ || […]

Shani Vajrapanjara Kavacham in Telugu

నీలాంబరో నీలవపుః కిరీటీ గృధ్రస్థితాస్త్రకరో ధనుష్మాన్ | చతుర్భుజః సూర్యసుతః ప్రసన్నః సదా మమస్యాద్వరదః ప్రశాంతః || బ్రహ్మా ఉవాచ శృణుధ్వం ఋషయః సర్వే శని పీడాహరం మహత్ | కవచం శనిరాజస్య సౌరైరిదమనుత్తమమ్ || కవచం దేవతావాసం వజ్ర పంజర సంంగకమ్ | శనైశ్చర ప్రీతికరం సర్వసౌభాగ్యదాయకమ్ || అథ శ్రీ శని వజ్ర పంజర కవచమ్ ఓం శ్రీ శనైశ్చరః పాతు భాలం మే సూర్యనందనః | నేత్రే ఛాయాత్మజః పాతు పాతు కర్ణౌ […]

Chandra Kavacham in Telugu

అస్య శ్రీ చంద్ర కవచస్య | గౌతమ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ చంద్రో దేవతా | చంద్ర ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః || ధ్యానం సమం చతుర్భుజం వందే కేయూర మకుటోజ్వలమ్ | వాసుదేవస్య నయనం శంకరస్య చ భూషణమ్ || ఏవం ధ్యాత్వా జపేన్నిత్యం శశినః కవచం శుభమ్ || అథ చంద్ర కవచమ్ శశీ పాతు శిరోదేశం భాలం పాతు కలానిధిః | చక్షుషీ చంద్రమాః పాతు శ్రుతీ పాతు […]

Angaraka Kavacham (Angaraka Kavacham) in Telugu

అస్య శ్రీ అంగారక కవచస్య, కశ్యప ఋషీః, అనుష్టుప్ చందః, అంగారకో దేవతా, భౌమ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః || ధ్యానమ్ రక్తాంబరో రక్తవపుః కిరీటీ చతుర్భుజో మేషగమో గదాభృత్ | ధరాసుతః శక్తిధరశ్చ శూలీ సదా మమ స్యాద్వరదః ప్రశాంతః || అథ అంగారక కవచమ్ అంగారకః శిరో రక్షేత్ ముఖం వై ధరణీసుతః | శ్రవౌ రక్తంబరః పాతు నేత్రే మే రక్తలోచనః || 1 || నాసాం శక్తిధరః పాతు ముఖం మే […]

Bruhaspati Kavacham (Guru Kavacham) in Telugu

అస్య శ్రీబృహస్పతి కవచమహా మంత్రస్య, ఈశ్వర ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, బృహస్పతిర్దేవతా, గం బీజం, శ్రీం శక్తిః, క్లీం కీలకమ్, బృహస్పతి ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః || ధ్యానమ్ అభీష్టఫలదం వందే సర్వఙ్ఞం సురపూజితమ్ | అక్షమాలాధరం శాంతం ప్రణమామి బృహస్పతిమ్ || అథ బృహస్పతి కవచమ్ బృహస్పతిః శిరః పాతు లలాటం పాతు మే గురుః | కర్ణౌ సురగురుః పాతు నేత్రే మేభీష్టదాయకః || 1 || జిహ్వాం పాతు సురాచార్యః నాసం […]

Sree Lalita Sahasra Nama Stotram in Telugu

అస్య శ్రీ లలితా దివ్య సహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య, వశిన్యాది వాగ్దేవతా ఋషయః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీ లలితా పరాభట్టారికా మహా త్రిపుర సుందరీ దేవతా, ఐం బీజం, క్లీం శక్తిః, సౌః కీలకం, మమ ధర్మార్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫలపురుషార్థ సిద్ధ్యర్థే లలితా త్రిపురసుందరీ పరాభట్టారికా సహస్ర నామ జపే వినియోగః కరన్యాసః ఐమ్ అంగుష్టాభ్యాం నమః, క్లీం తర్జనీభ్యాం నమః, సౌః మధ్యమాభ్యాం నమః, సౌః అనామికాభ్యాం నమః, క్లీం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః, […]

Shiva Sahasra Nama Stotram in Telugu

రచన: వేద వ్యాస స్థిరః స్థాణుః ప్రభుర్భానుః ప్రవరో వరదో వరః | సర్వాత్మా సర్వవిఖ్యాతః సర్వః సర్వకరో భవః || 1 || జటీ చర్మీ శిఖండీ చ సర్వాంగః సర్వాంగః సర్వభావనః | హరిశ్చ హరిణాక్శశ్చ సర్వభూతహరః ప్రభుః || 2 || ప్రవృత్తిశ్చ నివృత్తిశ్చ నియతః శాశ్వతో ధ్రువః | శ్మశానచారీ భగవానః ఖచరో గోచరో‌உర్దనః || 3 || అభివాద్యో మహాకర్మా తపస్వీ భూత భావనః | ఉన్మత్తవేషప్రచ్ఛన్నః సర్వలోకప్రజాపతిః || 4 […]