Kanaka Dhaaraa Stotram in Tamil

ரசன: ஆதி ஶம்கராசார்ய

அம்கம் ஹரேஃ புலக பூஷண மாஶ்ரயன்தீ
ப்றும்காம்கனேவ முகுளாபரணம் தமாலம் |
அம்கீக்றுதாகில விபூதி ரபாம்கலீலா
மாம்கல்யதாஸ்து மம மம்கள தேவதாயாஃ || 1 ||

முக்தா முஹுர்விதததீ வதனே முராரேஃ
ப்ரேமத்ரபா ப்ரணிஹிதானி கதாகதானி |
மாலாத்றுஶோ ர்மதுகரீவ மஹோத்பலே யா
ஸா மே ஶ்ரியம் திஶது ஸாகர ஸம்பாவா யாஃ || 2 ||

விஶ்வாமரேம்த்ர பத விப்ரம தானதக்ஷ
மானம்த ஹேது ரதிகம் முரவித்விஷோபி |
ஈஷன்னிஷீதது மயி க்ஷண மீக்ஷணார்தம்
இம்தீவரோதர ஸஹோதர மிம்தியா யாஃ || 3 ||

ஆமீலிதாக்ஷ மதிக்யம முதா முகும்த
மானம்த கம்த மனிஷேஷ மனம்க னேத்ரம் |
அகேகர ஸ்தித கனீனிக பத்மனேத்ரம்
பூத்யை பவன்மம புஜம்க ஶயாம்கனா யாஃ || 4 ||

பாஹ்வம்தரே மதுஜிதஃ ஶ்ரிதகௌஸ்துபே யா
ஹாராவளீவ ஹரினீலமயீ விபாதி |
காமப்ரதா பகவதோ‌உபி கடாக்ஷமாலா
கள்யாண மாவஹது மே கமலாலயா யாஃ || 5 ||

காலாம்புதாளி லலிதோரஸி கைடபாரேஃ
தாராதரே ஸ்புரதி யா தடிதம்க னேவ |
மாதஸ்ஸமஸ்த ஜகதாம் மஹனீயமூர்திஃ
பத்ராணி மே திஶது பார்கவ னம்தனா யாஃ || 6 ||

ப்ராப்தம் பதம் ப்ரதமதஃ கலு யத்ப்ரபாவாத்
மாம்கல்ய பாஜி மதுமாதினி மன்மதேன |
மய்யபதே த்ததிஹ மம்தர மீக்ஷணார்தம்
மம்தாலஸம் ச மகராலய கன்யகா யாஃ || 7 ||

தத்யாத்தயானு பவனோ த்ரவிணாம்பு தாரா
மஸ்மின்ன கிம்சன விஹம்க ஶிஶௌ விஷண்ணே |
துஷ்மர்ம கர்ம மபனீய சிராய தூரம்
னாராயண ப்ரணயினீ னயனாம்பு வாஹஃ || 8 ||

இஷ்டா விஶிஷ்ட மதயோபி யயா தயார்த்ர
த்றுஷ்ட்யா த்ரிவிஷ்ட பபதம் ஸுலபம் லபம்தே |
த்றுஷ்டிஃ ப்ரஹ்றுஷ்ட கமலோதர தீப்தி ரிஷ்டாம்
புஷ்டி க்றுஷீஷ்ட மம புஷ்கர விஷ்டரா யாஃ || 9 ||

கீர்தவ தேதி கருடத்வஜ ஸும்தரீதி
ஶாகம்பரீதி ஶஶஶேகர வல்லபேதி |
ஸ்றுஷ்டி ஸ்திதி ப்ரளய கேளிஷு ஸம்ஸ்திதாயை
தஸ்யை னம ஸ்த்ரிபுவனைக குரோ ஸ்தருண்யை || 10 ||

ஶ்ருத்யை னமோ‌உஸ்து ஶுபகர்ம பலப்ரஶூத்யே
ரத்யை னமோ‌உஸ்து ரமணீய குணார்ணவாயை |
ஶக்த்யை னமோ‌உஸ்து ஶதபத்ர னிகேதனாயை
புஷ்ட்யை னமோ‌உஸ்து புருஷோத்தம வல்லபாயை || 11 ||

னமோ‌உஸ்து னாளீக னிபானனாயை
னமோ‌உஸ்து துக்தோததி ஜன்மபூம்யை |
னமோ‌உஸ்து ஸோமாம்றுத ஸோதராயை
னமோ‌உஸ்து னாராயண வல்லபாயை || 12 ||

னமோ‌உஸ்து ஹேமாம்புஜ பீடிகாயை
னமோ‌உஸ்து பூமண்டல னாயிகாயை |
னமோ‌உஸ்து தேவாதி தயா பராயை
னமோ‌உஸ்து ஶாரம்காயுத வல்லபாயை || 13 ||

னமோ‌உஸ்து கான்யை கமலேக்ஷணாயை
னமோ‌உஸ்து பூத்யை புவன ப்ரஸூத்யை |
னமோ‌உஸ்து தேவாதிபி ரர்சிதாயை
னமோ‌உஸ்து னம்தாத்மஜ வல்லபாயை || 14 ||

ஸம்பத்கராணி ஸகலேம்த்ரிய னம்தனானி
ஸாம்ராஜ்ய தான னிரதானி ஸரோருஹாக்ஷி |
த்வத்வம்தனானி துரிதாஹரணோத்யதானி
மாமேவ மாதரனிஶம் கலயம்து மான்யே || 15 ||

யத்கடாக்ஷ ஸமுபாஸனா விதிஃ
ஸேவகஸ்ய ஸகலர்த ஸம்பதஃ |
ஸம்தனோதி வசனாம்க மானஸைஃ
த்வாம் முராரி ஹ்றுதயேஶ்வரீம் பஜே || 16 ||

ஸரஸிஜனிலயே ஸரோஜஹஸ்தே
தவள தமாம்ஶுக கம்தமால்ய ஶோபே |
பகவதி ஹரிவல்லபே மனோஜ்ஞே
த்ரிபுவன பூதிகரீ ப்ரஸீத மஹ்யம் || 17 ||

திக்கஸ்தபிஃ கனக கும்பமுகாவ ஸ்றுஷ்ட
ஸ்வர்வாஹினீ விமலசாரு ஜல ப்லுதாம்கீம் |
ப்ராதர்னமாமி ஜகதாம் ஜனனீ மஶேஷ
லோகதினாத க்றுஹிணீ மம்றுதாப்தி புத்ரீம் || 18 ||

கமலே கமலாக்ஷ வல்லபே த்வம்
கருணாபூர தரம்கிதை ரபாம்கைஃ |
அவலோகய மா மகிம்சனானம்
ப்ரதமம் பாத்ர மக்றுதிமம் தயாயாஃ || 19 ||

ஸ்துவம்தி யே ஸ்துதிபி ரமூபி ரன்வஹம்
த்ரயீமயீம் த்ரிபுவன மாதரம் ரமாம் |
குணாதிகா குருதுர பாக்ய பாஜினோ
பவம்தி தே புவி புத பாவிதாஶயாஃ || 20 ||

ஸுவர்ணதாரா ஸ்தோத்ரம் யச்சம்கராசார்ய னிர்மிதம் த்ரிஸம்த்யம் யஃ படேன்னித்யம் ஸ குபேர ஸமோ பவேத்

Kanaka Dhaaraa Stotram in Other Languages

Write Your Comment