Kanaka Dhaaraa Stotram in English

Author: Shankaracharya

aMgaM harEH pulaka bhooShaNa maaSrayantee
bRuMgaaMganEva mukuLaabharaNaM tamaalam |
aMgeekRutaakhila vibhooti rapaaMgaleelaa
maaMgalyadaastu mama maMgaLa dEvataayaaH || 1 ||

mugdaa muhurvidadhatee vadanE muraarEH
prEmatrapaa praNihitaani gataagataani |
maalaadRuSO rmadhukareeva mahOtpalE yaa
saa mE SriyaM diSatu saagara saMbhaavaa yaaH || 2 ||

viSvaamarEMdra pada vibhrama daanadakSha
maanaMda hEtu radhikaM muravidviShOpi |
eeShanniSheedatu mayi kShaNa meekShaNaarthaM
iMdeevarOdara sahOdara miMdiyaa yaaH || 3 ||

aameelitaakSha madhigyama mudaa mukuMda
maanaMda kaMda maniShESha manaMga nEtram |
akEkara sthita kaneenika padmanEtraM
bhootyai bhavanmama bhujaMga SayaaMganaa yaaH || 4 ||

baahvaMtarE madhujitaH SritakaustubhE yaa
haaraavaLeeva harineelamayee vibhaati |
kaamapradaa bhagavatOpi kaTaakShamaalaa
kaLyaaNa maavahatu mE kamalaalayaa yaaH || 5 ||

kaalaaMbudaaLi lalitOrasi kaiTabhaarEH
daaraadharE sphurati yaa taTidaMga nEva |
maatassamasta jagataaM mahaneeyamoortiH
bhadraaNi mE diSatu bhaargava naMdanaa yaaH || 6 ||

praaptaM padaM prathamataH khalu yatprabhaavaat
maaMgalya bhaaji madhumaathini manmathEna |
mayyapatE ttadiha maMthara meekShaNaarthaM
maMdaalasaM cha makaraalaya kanyakaa yaaH || 7 ||

dadyaaddayaanu pavanO draviNaaMbu dhaaraa
masminna kiMchana vihaMga SiSau viShaNNE |
duShmarma gharma mapaneeya chiraaya dooraM
naaraayaNa praNayinee nayanaaMbu vaahaH || 8 ||

iShTaa viSiShTa matayOpi yayaa dayaardra
dRuShTyaa triviShTa papadaM sulabhaM labhaMtE |
dRuShTiH prahRuShTa kamalOdara deepti riShTaaM
puShTi kRuSheeShTa mama puShkara viShTaraa yaaH || 9 ||

geerdhava tEti garuDadvaja suMdareeti
SaakaMbhareeti SaSaSEkhara vallabhEti |
sRuShTi sthiti praLaya kELiShu saMsthitaayai
tasyai nama stribhuvanaika gurO staruNyai || 10 ||

Srutyai namOstu Subhakarma phalapraSootyE
ratyai namOstu ramaNeeya guNaarNavaayai |
Saktyai namOstu Satapatra nikEtanaayai
puShTyai namOstu puruShOttama vallabhaayai || 11 ||

namOstu naaLeeka nibhaananaayai
namOstu dugdOdadhi janmabhoomyai |
namOstu sOmaamRuta sOdaraayai
namOstu naaraayaNa vallabhaayai || 12 ||

namOstu hEmaaMbuja peeThikaayai
namOstu bhoomaNDala naayikaayai |
namOstu dEvaadi dayaa paraayai
namOstu SaaraMgaayudha vallabhaayai || 13 ||

namOstu kaanyai kamalEkShaNaayai
namOstu bhootyai bhuvana prasootyai |
namOstu dEvaadibhi rarchitaayai
namOstu naMdaatmaja vallabhaayai || 14 ||

saMpatkaraaNi sakalEMdriya naMdanaani
saamraajya daana nirataani sarOruhaakShi |
tvadvaMdanaani duritaaharaNOdyataani
maamEva maataraniSaM kalayaMtu maanyE || 15 ||

yatkaTaakSha samupaasanaa vidhiH
sEvakasya sakalartha saMpadaH |
saMtanOti vachanaaMga maanasaiH
tvaaM muraari hRudayESvareeM bhajE || 16 ||

sarasijanilayE sarOjahastE
davaLa tamaaMSuka gaMdhamaalya SObhE |
bhagavati harivallabhE manOgnyE
tribhuvana bhootikaree praseeda mahyam || 17 ||

digghastabhiH kanaka kuMbhamukhaava sRuShTa
svarvaahinee vimalachaaru jala plutaaMgeem |
praatarnamaami jagataaM jananee maSESha
lOkadhinaatha gRuhiNee mamRutaabdi putreem || 18 ||

kamalE kamalaakSha vallabhE tvaM
karuNaapoora taraMgitai rapaaMgaiH |
avalOkaya maa makiMchanaanaM
prathamaM paatra makRutimaM dayaayaaH || 19 ||

stuvaMti yE stutibhi ramoobhi ranvahaM
trayeemayeeM tribhuvana maataraM ramaam |
guNaadhikaa gurutura bhaagya bhaajinO
bhavaMti tE bhuvi budha bhaavitaaSayaaH || 20 ||

suvarNadhaaraa stOtraM yacChaMkaraachaarya nirmitaM trisaMdhyaM yaH paThEnnityaM sa kubEra samO bhavEt

Kanaka Dhaaraa Stotram in Other Languages

Write Your Comment