Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 7 in Malayalam

രചന: ഋഷി മാര്കംഡേയ

ധ്യാനം
ധ്യായേം രത്ന പീഠേ ശുകകല പഠിതം ശ്രുണ്വതീം ശ്യാമലാംഗീം|
ന്യസ്തൈകാംഘ്രിം സരോജേ ശശി ശകല ധരാം വല്ലകീം വാദ യന്തീം
കഹലാരാബദ്ധ മാലാം നിയമിത വിലസച്ചോലികാം രക്ത വസ്ത്രാം|
മാതംഗീം ശംഖ പാത്രാം മധുര മധുമദാം ചിത്രകോദ്ഭാസി ഭാലാം|

ഋഷിരുവാച|

ആജ്ഞപ്താസ്തേ തതോദൈത്യാശ്ചണ്ഡമുണ്ഡപുരോഗമാഃ|
ചതുരങ്ഗബലോപേതാ യയുരഭ്യുദ്യതായുധാഃ ||1||

ദദൃശുസ്തേ തതോ ദേവീമീഷദ്ധാസാം വ്യവസ്ഥിതാമ്|
സിംഹസ്യോപരി ശൈലേന്ദ്രശൃങ്ഗേ മഹതികാഞ്ചനേ ||2||

തേദൃഷ്ട്വാതാംസമാദാതുമുദ്യമം ഞ്ചക്രുരുദ്യതാഃ
ആകൃഷ്ടചാപാസിധരാസ്തഥാ‌உന്യേ തത്സമീപഗാഃ ||3||

തതഃ കോപം ചകാരോച്ചൈരമ്ഭികാ താനരീന്പ്രതി|
കോപേന ചാസ്യാ വദനം മഷീവര്ണമഭൂത്തദാ ||4||

ഭ്രുകുടീകുടിലാത്തസ്യാ ലലാടഫലകാദ്ദ്രുതമ്|
കാളീ കരാള വദനാ വിനിഷ്ക്രാന്താസിപാശിനീ ||5||

വിചിത്രഖട്വാങ്ഗധരാ നരമാലാവിഭൂഷണാ|
ദ്വീപിചര്മപരീധാനാ ശുഷ്കമാംസാതിഭൈരവാ ||6||

അതിവിസ്താരവദനാ ജിഹ്വാലലനഭീഷണാ|
നിമഗ്നാരക്തനയനാ നാദാപൂരിതദിങ്മുഖാ ||6||

സാ വേഗേനാഭിപതിതാ ഘൂതയന്തീ മഹാസുരാന്|
സൈന്യേ തത്ര സുരാരീണാമഭക്ഷയത തദ്ബലമ് ||8||

പാര്ഷ്ണിഗ്രാഹാങ്കുശഗ്രാഹയോധഘണ്ടാസമന്വിതാന്|
സമാദായൈകഹസ്തേന മുഖേ ചിക്ഷേപ വാരണാന് ||9||

തഥൈവ യോധം തുരഗൈ രഥം സാരഥിനാ സഹ|
നിക്ഷിപ്യ വക്ത്രേ ദശനൈശ്ചര്വയത്യതിഭൈരവം ||10||

ഏകം ജഗ്രാഹ കേശേഷു ഗ്രീവായാമഥ ചാപരം|
പാദേനാക്രമ്യചൈവാന്യമുരസാന്യമപോഥയത് ||11||

തൈര്മുക്താനിച ശസ്ത്രാണി മഹാസ്ത്രാണി തഥാസുരൈഃ|
മുഖേന ജഗ്രാഹ രുഷാ ദശനൈര്മഥിതാന്യപി ||12||

ബലിനാം തദ്ബലം സര്വമസുരാണാം ദുരാത്മനാം
മമര്ദാഭക്ഷയച്ചാന്യാനന്യാംശ്ചാതാഡയത്തഥാ ||13||

അസിനാ നിഹതാഃ കേചിത്കേചിത്ഖട്വാങ്ഗതാഡിതാഃ|
ജഗ്മുര്വിനാശമസുരാ ദന്താഗ്രാഭിഹതാസ്തഥാ ||14||

ക്ഷണേന തദ്ഭലം സര്വ മസുരാണാം നിപാതിതം|
ദൃഷ്ട്വാ ചണ്ഡോ‌உഭിദുദ്രാവ താം കാളീമതിഭീഷണാം ||15||

ശരവര്ഷൈര്മഹാഭീമൈര്ഭീമാക്ഷീം താം മഹാസുരഃ|
ഛാദയാമാസ ചക്രൈശ്ച മുണ്ഡഃ ക്ഷിപ്തൈഃ സഹസ്രശഃ ||16||

താനിചക്രാണ്യനേകാനി വിശമാനാനി തന്മുഖമ്|
ബഭുര്യഥാര്കബിമ്ബാനി സുബഹൂനി ഘനോദരം ||17||

തതോ ജഹാസാതിരുഷാ ഭീമം ഭൈരവനാദിനീ|
കാളീ കരാളവദനാ ദുര്ദര്ശശനോജ്ജ്വലാ ||18||

ഉത്ഥായ ച മഹാസിംഹം ദേവീ ചണ്ഡമധാവത|
ഗൃഹീത്വാ ചാസ്യ കേശേഷു ശിരസ്തേനാസിനാച്ഛിനത് ||19||

അഥ മുണ്ഡോ‌உഭ്യധാവത്താം ദൃഷ്ട്വാ ചണ്ഡം നിപാതിതമ്|
തമപ്യപാത യദ്ഭമൗ സാ ഖഡ്ഗാഭിഹതംരുഷാ ||20||

ഹതശേഷം തതഃ സൈന്യം ദൃഷ്ട്വാ ചണ്ഡം നിപാതിതമ്|
മുണ്ഡംച സുമഹാവീര്യം ദിശോ ഭേജേ ഭയാതുരമ് ||21||

ശിരശ്ചണ്ഡസ്യ കാളീ ച ഗൃഹീത്വാ മുണ്ഡ മേവ ച|
പ്രാഹ പ്രചണ്ഡാട്ടഹാസമിശ്രമഭ്യേത്യ ചണ്ഡികാമ് ||22||

മയാ തവാ ത്രോപഹൃതൗ ചണ്ഡമുണ്ഡൗ മഹാപശൂ|
യുദ്ധയജ്ഞേ സ്വയം ശുമ്ഭം നിശുമ്ഭം ചഹനിഷ്യസി ||23||

ഋഷിരുവാച||

താവാനീതൗ തതോ ദൃഷ്ട്വാ ചണ്ഡ മുണ്ഡൗ മഹാസുരൗ|
ഉവാച കാളീം കള്യാണീ ലലിതം ചണ്ഡികാ വചഃ ||24||

യസ്മാച്ചണ്ഡം ച മുണ്ഡം ച ഗൃഹീത്വാ ത്വമുപാഗതാ|
ചാമുണ്ഡേതി തതോ ലൊകേ ഖ്യാതാ ദേവീ ഭവിഷ്യസി ||25||

|| ജയ ജയ ശ്രീ മാര്കണ്ഡേയ പുരാണേ സാവര്നികേ മന്വന്തരേ ദേവി മഹത്മ്യേ ചണ്ഡമുണ്ഡ വധോ നാമ സപ്തമോധ്യായ സമാപ്തമ് ||

ആഹുതി
ഓം ക്ലീം ജയംതീ സാംഗായൈ സശക്തികായൈ സപരിവാരായൈ സവാഹനായൈ കാളീ ചാമുംഡാ ദേവ്യൈ കര്പൂര ബീജാധിഷ്ഠായൈ മഹാഹുതിം സമര്പയാമി നമഃ സ്വാഹാ ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 7 in Other Languages

Write Your Comment