Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 12 in Kannada

ರಚನ: ಋಷಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ

ಧ್ಯಾನಂ
ವಿಧ್ಯುದ್ಧಾಮ ಸಮಪ್ರಭಾಂ ಮೃಗಪತಿ ಸ್ಕಂಧ ಸ್ಥಿತಾಂ ಭೀಷಣಾಂ|
ಕನ್ಯಾಭಿಃ ಕರವಾಲ ಖೇಟ ವಿಲಸದ್ದಸ್ತಾಭಿ ರಾಸೇವಿತಾಂ
ಹಸ್ತೈಶ್ಚಕ್ರ ಗಧಾಸಿ ಖೇಟ ವಿಶಿಖಾಂ ಗುಣಂ ತರ್ಜನೀಂ
ವಿಭ್ರಾಣ ಮನಲಾತ್ಮಿಕಾಂ ಶಿಶಿಧರಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಭಜೇ

ದೇವ್ಯುವಾಚ||1||

ಏಭಿಃ ಸ್ತವೈಶ್ಚ ಮಾ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ತೋಷ್ಯತೇ ಯಃ ಸಮಾಹಿತಃ|
ತಸ್ಯಾಹಂ ಸಕಲಾಂ ಬಾಧಾಂ ನಾಶಯಿಷ್ಯಾಮ್ಯ ಸಂಶಯಮ್ ||2||

ಮಧುಕೈಟಭನಾಶಂ ಚ ಮಹಿಷಾಸುರಘಾತನಮ್|
ಕೀರ್ತಿಯಿಷ್ಯಂತಿ ಯೇ ತ ದ್ವದ್ವಧಂ ಶುಂಭನಿಶುಂಭಯೋಃ ||3||

ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚ ಚತುರ್ಧಶ್ಯಾಂ ನವಮ್ಯಾಂ ಚೈಕಚೇತಸಃ|
ಶ್ರೋಷ್ಯಂತಿ ಚೈವ ಯೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಮ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ ||4||

ನ ತೇಷಾಂ ದುಷ್ಕೃತಂ ಕಿಂಚಿದ್ ದುಷ್ಕೃತೋತ್ಥಾ ನ ಚಾಪದಃ|
ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ನ ಚೈ ವೇಷ್ಟವಿಯೋಜನಮ್ ||5||

ಶತ್ರುಭ್ಯೋ ನ ಭಯಂ ತಸ್ಯ ದಸ್ಯುತೋ ವಾ ನ ರಾಜತಃ|
ನ ಶಸ್ತ್ರಾನಲತೋ ಯೌಘಾತ್ ಕದಾಚಿತ್ ಸಂಭವಿಷ್ಯತಿ ||6||

ತಸ್ಮಾನ್ಮಮೈತನ್ಮಾಹತ್ಮ್ಯಂ ಪಠಿತವ್ಯಂ ಸಮಾಹಿತೈಃ|
ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಚ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪರಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಯನಂ ಹಿ ತತ್ ||7||

ಉಪ ಸರ್ಗಾನ ಶೇಷಾಂಸ್ತು ಮಹಾಮಾರೀ ಸಮುದ್ಭವಾನ್|
ತಥಾ ತ್ರಿವಿಧ ಮುತ್ಪಾತಂ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಶಮಯೇನ್ಮಮ ||8||

ಯತ್ರೈತ ತ್ಪಠ್ಯತೇ ಸಮ್ಯಙ್ನಿತ್ಯಮಾಯತನೇ ಮಮ|
ಸದಾ ನ ತದ್ವಿಮೋಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ತತ್ರ ಮೇಸ್ಥಿತಮ್ ||9||

ಬಲಿ ಪ್ರದಾನೇ ಪೂಜಾಯಾಮಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯೇ ಮಹೋತ್ಸವೇ|
ಸರ್ವಂ ಮಮೈತನ್ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮ್ ಉಚ್ಚಾರ್ಯಂ ಶ್ರಾವ್ಯಮೇವಚ ||10||

ಜಾನತಾಜಾನತಾ ವಾಪಿ ಬಲಿ ಪೂಜಾಂ ತಥಾ ಕೃತಾಮ್|
ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ವಹ್ನಿ ಹೋಮಂ ತಥಾ ಕೃತಮ್ ||11||

ಶರತ್ಕಾಲೇ ಮಹಾಪೂಜಾ ಕ್ರಿಯತೇ ಯಾಚ ವಾರ್ಷಿಕೀ|
ತಸ್ಯಾಂ ಮಮೈತನ್ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಭಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಃ ||12||

ಸರ್ವಬಾಧಾವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಧನಧಾನ್ಯಸಮನ್ವಿತಃ|
ಮನುಷ್ಯೋ ಮತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯಃ||13||

ಶ್ರುತ್ವಾ ಮಮೈತನ್ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ತಥಾ ಚೋತ್ಪತ್ತಯಃ ಶುಭಾಃ|
ಪರಾಕ್ರಮಂ ಚ ಯುದ್ಧೇಷು ಜಾಯತೇ ನಿರ್ಭಯಃ ಪುಮಾನ್||14||

ರಿಪವಃ ಸಂಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ಕಳ್ಯಾಣಾಂ ಚೋಪಪಧ್ಯತೇ|
ನಂದತೇ ಚ ಕುಲಂ ಪುಂಸಾಂ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಮಮಶೃಣ್ವತಾಮ್||15||

ಶಾಂತಿಕರ್ಮಾಣಿ ಸರ್ವತ್ರ ತಥಾ ದುಃಸ್ವಪ್ನದರ್ಶನೇ|
ಗ್ರಹಪೀಡಾಸು ಚೋಗ್ರಾಸು ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಶೃಣುಯಾನ್ಮಮ||16||

ಉಪಸರ್ಗಾಃ ಶಮಂ ಯಾಂತಿ ಗ್ರಹಪೀಡಾಶ್ಚ ದಾರುಣಾಃ
ದುಃಸ್ವಪ್ನಂ ಚ ನೃಭಿರ್ದೃಷ್ಟಂ ಸುಸ್ವಪ್ನಮುಪಜಾಯತೇ||17||

ಬಾಲಗ್ರಹಾಭಿಭೂತಾನಂ ಬಾಲಾನಾಂ ಶಾಂತಿಕಾರಕಮ್|
ಸಂಘಾತಭೇದೇ ಚ ನೃಣಾಂ ಮೈತ್ರೀಕರಣಮುತ್ತಮಮ್||18||

ದುರ್ವೃತ್ತಾನಾಮಶೇಷಾಣಾಂ ಬಲಹಾನಿಕರಂ ಪರಮ್|
ರಕ್ಷೋಭೂತಪಿಶಾಚಾನಾಂ ಪಠನಾದೇವ ನಾಶನಮ್||19||

ಸರ್ವಂ ಮಮೈತನ್ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಮಮ ಸನ್ನಿಧಿಕಾರಕಮ್|
ಪಶುಪುಷ್ಪಾರ್ಘ್ಯಧೂಪೈಶ್ಚ ಗಂಧದೀಪೈಸ್ತಥೋತ್ತಮೈಃ||20||

ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ಭೋಜನೈರ್ಹೋಮೈಃ ಪ್ರೊಕ್ಷಣೀಯೈರಹರ್ನಿಶಮ್|
ಅನ್ಯೈಶ್ಚ ವಿವಿಧೈರ್ಭೋಗೈಃ ಪ್ರದಾನೈರ್ವತ್ಸರೇಣ ಯಾ||21||

ಪ್ರೀತಿರ್ಮೇ ಕ್ರಿಯತೇ ಸಾಸ್ಮಿನ್ ಸಕೃದುಚ್ಚರಿತೇ ಶ್ರುತೇ|
ಶ್ರುತಂ ಹರತಿ ಪಾಪಾನಿ ತಥಾರೋಗ್ಯಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ||22||

ರಕ್ಷಾಂ ಕರೋತಿ ಭೂತೇಭ್ಯೋ ಜನ್ಮನಾಂ ಕೀರ್ತಿನಂ ಮಮ|
ಯುದ್ದೇಷು ಚರಿತಂ ಯನ್ಮೇ ದುಷ್ಟ ದೈತ್ಯ ನಿಬರ್ಹಣಮ್||23||

ತಸ್ಮಿಞ್ಛೃತೇ ವೈರಿಕೃತಂ ಭಯಂ ಪುಂಸಾಂ ನ ಜಾಯತೇ|
ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸ್ತುತಯೋ ಯಾಶ್ಚ ಯಾಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಭಿಃ ಕೃತಾಃ||24||

ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಚ ಕೃತಾಸ್ತಾಸ್ತು ಪ್ರಯಚ್ಛಂತು ಶುಭಾಂ ಮತಿಮ್|
ಅರಣ್ಯೇ ಪ್ರಾಂತರೇ ವಾಪಿ ದಾವಾಗ್ನಿ ಪರಿವಾರಿತಃ||25||

ದಸ್ಯುಭಿರ್ವಾ ವೃತಃ ಶೂನ್ಯೇ ಗೃಹೀತೋ ವಾಪಿ ಶತೃಭಿಃ|
ಸಿಂಹವ್ಯಾಘ್ರಾನುಯಾತೋ ವಾ ವನೇವಾ ವನ ಹಸ್ತಿಭಿಃ||26||

ರಾಙ್ಞಾ ಕ್ರುದ್ದೇನ ಚಾಙ್ಞಪ್ತೋ ವಧ್ಯೋ ಬಂದ ಗತೋ‌உಪಿವಾ|
ಆಘೂರ್ಣಿತೋ ವಾ ವಾತೇನ ಸ್ಥಿತಃ ಪೋತೇ ಮಹಾರ್ಣವೇ||27||

ಪತತ್ಸು ಚಾಪಿ ಶಸ್ತ್ರೇಷು ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಭೃಶದಾರುಣೇ|
ಸರ್ವಾಬಾಧಾಶು ಘೋರಾಸು ವೇದನಾಭ್ಯರ್ದಿತೋ‌உಪಿವಾ||28||

ಸ್ಮರನ್ ಮಮೈತಚ್ಚರಿತಂ ನರೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಸಂಕಟಾತ್|
ಮಮ ಪ್ರಭಾವಾತ್ಸಿಂಹಾದ್ಯಾ ದಸ್ಯವೋ ವೈರಿಣ ಸ್ತಥಾ||29||

ದೂರಾದೇವ ಪಲಾಯಂತೇ ಸ್ಮರತಶ್ಚರಿತಂ ಮಮ||30||

ಋಷಿರುವಾಚ||31||

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಸಾ ಭಗವತೀ ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡವಿಕ್ರಮಾ|
ಪಶ್ಯತಾಂ ಸರ್ವ ದೇವಾನಾಂ ತತ್ರೈವಾಂತರಧೀಯತ||32||

ತೇ‌உಪಿ ದೇವಾ ನಿರಾತಂಕಾಃ ಸ್ವಾಧಿಕಾರಾನ್ಯಥಾ ಪುರಾ|
ಯಙ್ಞಭಾಗಭುಜಃ ಸರ್ವೇ ಚಕ್ರುರ್ವಿ ನಿಹತಾರಯಃ||33||

ದೈತ್ಯಾಶ್ಚ ದೇವ್ಯಾ ನಿಹತೇ ಶುಂಭೇ ದೇವರಿಪೌ ಯುಧಿ
ಜಗದ್ವಿಧ್ವಂಸಕೇ ತಸ್ಮಿನ್ ಮಹೋಗ್ರೇ‌உತುಲ ವಿಕ್ರಮೇ||34||

ನಿಶುಂಭೇ ಚ ಮಹಾವೀರ್ಯೇ ಶೇಷಾಃ ಪಾತಾಳಮಾಯಯುಃ||35||

ಏವಂ ಭಗವತೀ ದೇವೀ ಸಾ ನಿತ್ಯಾಪಿ ಪುನಃ ಪುನಃ|
ಸಂಭೂಯ ಕುರುತೇ ಭೂಪ ಜಗತಃ ಪರಿಪಾಲನಮ್||36||

ತಯೈತನ್ಮೋಹ್ಯತೇ ವಿಶ್ವಂ ಸೈವ ವಿಶ್ವಂ ಪ್ರಸೂಯತೇ|
ಸಾಯಾಚಿತಾ ಚ ವಿಙ್ಞಾನಂ ತುಷ್ಟಾ ಋದ್ಧಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ||37||

ವ್ಯಾಪ್ತಂ ತಯೈತತ್ಸಕಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ಮನುಜೇಶ್ವರ|
ಮಹಾದೇವ್ಯಾ ಮಹಾಕಾಳೀ ಮಹಾಮಾರೀ ಸ್ವರೂಪಯಾ||38||

ಸೈವ ಕಾಲೇ ಮಹಾಮಾರೀ ಸೈವ ಸೃಷ್ತಿರ್ಭವತ್ಯಜಾ|
ಸ್ಥಿತಿಂ ಕರೋತಿ ಭೂತಾನಾಂ ಸೈವ ಕಾಲೇ ಸನಾತನೀ||39||

ಭವಕಾಲೇ ನೃಣಾಂ ಸೈವ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವೃದ್ಧಿಪ್ರದಾ ಗೃಹೇ|
ಸೈವಾಭಾವೇ ತಥಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರ್ವಿನಾಶಾಯೋಪಜಾಯತೇ||40||

ಸ್ತುತಾ ಸಂಪೂಜಿತಾ ಪುಷ್ಪೈರ್ಗಂಧಧೂಪಾದಿಭಿಸ್ತಥಾ|
ದದಾತಿ ವಿತ್ತಂ ಪುತ್ರಾಂಶ್ಚ ಮತಿಂ ಧರ್ಮೇ ಗತಿಂ ಶುಭಾಂ||41||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ನಿಕೇ ಮನ್ವಂತರೇ ದೇವೀ ಮಹತ್ಮ್ಯೇ ಫಲಶ್ರುತಿರ್ನಾಮ ದ್ವಾದಶೋ‌உಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

ಆಹುತಿ
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಜಯಂತೀ ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯೈ ಸಪರಿವಾರಾಯೈ ಸವಾಹನಾಯೈ ವರಪ್ರಧಾಯೈ ವೈಷ್ಣವೀ ದೇವ್ಯೈ ಅಹಾಹುತಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 12 in Other Languages

Write Your Comment