Dakshina Murthy Stotram in Tamil

த்யானம்

ஓம் மௌனவ்யாக்யா ப்ரகடிதபரப்ரஹ்மதத்வம்யுவானம்
வர்ஶிஷ்டாம்தேவஸத்றுஷிகணைராவ்றுதம் ப்ரஹ்மனிஷ்டைஃ |
ஆசார்யேம்த்ரம் கரகலித சின்முத்ரமானம்தமூர்திம்
ஸ்வாத்மராமம் முதிதவதனம் தக்ஷிணாமூர்திமீடே ||

வடவிடபிஸமீபே பூமிபாகே னிஷண்ணம்
ஸகலமுனிஜனானாம் ஜ்ஞானதாதாரமாராத் |
த்ரிபுவனகுருமீஶம் தக்ஷிணாமூர்திதேவம்
ஜனனமரணதுஃகச்சேத தக்ஷம் னமாமி ||

சித்ரம் வடதரோர்மூலே வ்றுத்தாஃ ஶிஷ்யாஃ குருர்யுவா |
குரோஸ்து மௌனவ்யாக்யானம் ஶிஷ்யாஸ்துச்சின்னஸம்ஶயாஃ ||

ஓம் னமஃ ப்ரணவார்தாய ஶுத்தஜ்ஞானைகமூர்தயே |
னிர்மலாய ப்ரஶாம்தாய தக்ஷிணாமூர்தயே னமஃ ||

குருர்ப்ரஹ்மா குருர்விஷ்ணுஃ குருர்தேவோ மஹேஶ்வரஃ |
குருஸ்ஸாக்ஷாத் பரம் ப்ரஹ்மா தஸ்மை ஶ்ரீ குரவே னமஃ ||

னிதயே ஸர்வவித்யானாம் பிஷஜே பவரோகிணாம் |
குரவே ஸர்வலோகானாம் தக்ஷிணாமூர்தயே னமஃ ||

சிதோகனாய மஹேஶாய வடமூலனிவாஸினே |
ஸச்சிதானம்த ரூபாய தக்ஷிணாமூர்தயே னமஃ ||

ஈஶ்வரோ குருராத்மேதி மூத்ரிபேத விபாகினே |
வ்யோமவத் வ்யாப்ததேஹாய தக்ஷிணாமூர்தயே னமஃ ||

அம்குஷ்ததர்ஜனீயோகமுத்ரா வ்யாஜேனயோகினாம் |
ஶ்றுத்யர்தம் ப்ரஹ்மஜீவைக்யம் தர்ஶயன்யோகதா ஶிவஃ ||

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ||

விஶ்வம்தர்பண த்றுஶ்யமான னகரீ துல்யம் னிஜாம்தர்கதம்
பஶ்யன்னாத்மனி மாயயா பஹிரிவோத்பூதம் யதானித்ரயா |
யஸ்ஸாக்ஷாத்குருதே ப்ரபோதஸமயே ஸ்வாத்மானமே வாத்வயம்
தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே னம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 1 ||

பீஜஸ்யாம்ததி வாம்குரோ ஜகதிதம் ப்ராங்னர்விகல்பம் புனஃ
மாயாகல்பித தேஶகாலகலனா வைசித்ர்யசித்ரீக்றுதம் |
மாயாவீவ விஜ்றும்பயத்யபி மஹாயோகீவ யஃ ஸ்வேச்சயா
தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே னம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 2 ||

யஸ்யைவ ஸ்புரணம் ஸதாத்மகமஸத்கல்பார்தகம் பாஸதே
ஸாக்ஷாத்தத்வமஸீதி வேதவசஸா யோ போதயத்யாஶ்ரிதான் |
யஸ்ஸாக்ஷாத்கரணாத்பவேன்ன புரனாவ்றுத்திர்பவாம்போனிதௌ
தஸ்மை ஶ்ரீகுருமூர்தயே னம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 3 ||

னானாச்சித்ர கடோதர ஸ்தித மஹாதீப ப்ரபாபாஸ்வரம்
ஜ்ஞானம் யஸ்ய து சக்ஷுராதிகரண த்வாரா பஹிஃ ஸ்பம்ததே |
ஜானாமீதி தமேவ பாம்தமனுபாத்யேதத்ஸமஸ்தம் ஜகத்
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே னம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 4 ||

தேஹம் ப்ராணமபீம்த்ரியாண்யபி சலாம் புத்திம் ச ஶூன்யம் விதுஃ
ஸ்த்ரீ பாலாம்த ஜடோபமாஸ்த்வஹமிதி ப்ராம்தாப்றுஶம் வாதினஃ |
மாயாஶக்தி விலாஸகல்பித மஹாவ்யாமோஹ ஸம்ஹாரிணே
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே னம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 5 ||

ராஹுக்ரஸ்த திவாகரேம்து ஸத்றுஶோ மாயா ஸமாச்சாதனாத்
ஸன்மாத்ரஃ கரணோப ஸம்ஹரணதோ யோ‌உபூத்ஸுஷுப்தஃ புமான் |
ப்ராகஸ்வாப்ஸமிதி ப்ரபோதஸமயே யஃ ப்ரத்யபிஜ்ஞாயதே
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே னம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 6 ||

பால்யாதிஷ்வபி ஜாக்ரதாதிஷு ததா ஸர்வாஸ்வவஸ்தாஸ்வபி
வ்யாவ்றுத்தா ஸ்வனு வர்தமான மஹமித்யம்தஃ ஸ்புரம்தம் ஸதா |
ஸ்வாத்மானம் ப்ரகடீகரோதி பஜதாம் யோ முத்ரயா பத்ரயா
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே னம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 7 ||

விஶ்வம் பஶ்யதி கார்யகாரணதயா ஸ்வஸ்வாமிஸம்பம்ததஃ
ஶிஷ்யசார்யதயா ததைவ பித்று புத்ராத்யாத்மனா பேததஃ |
ஸ்வப்னே ஜாக்ரதி வா ய ஏஷ புருஷோ மாயா பரிப்ராமிதஃ
தஸ்மை ஶ்ரீ குருமூர்தயே னம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 8 ||

பூரம்பாம்ஸ்யனலோ‌உனிலோ‌உம்பர மஹர்னாதோ ஹிமாம்ஶுஃ புமான்
இத்யாபாதி சராசராத்மகமிதம் யஸ்யைவ மூர்த்யஷ்டகம் |
னான்யத்கிம்சன வித்யதே விம்றுஶதாம் யஸ்மாத்பரஸ்மாத்விபோ
தஸ்மை குருமூர்தயே னம இதம் ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தயே || 9 ||

ஸர்வாத்மத்வமிதி ஸ்புடீக்றுதமிதம் யஸ்மாதமுஷ்மின் ஸ்தவே
தேனாஸ்வ ஶ்ரவணாத்ததர்த மனனாத்த்யானாச்ச ஸம்கீர்தனாத் |
ஸர்வாத்மத்வமஹாவிபூதி ஸஹிதம் ஸ்யாதீஶ்வரத்வம் ஸ்வதஃ
ஸித்த்யேத்தத்புனரஷ்டதா பரிணதம் சைஶ்வர்ய மவ்யாஹதம் || 10 ||

|| இதி ஶ்ரீமச்சம்கராசார்யவிரசிதம் தக்ஷிணாமுர்திஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

ரசன: ஆதி ஶம்கராசார்ய

Dakshina Murthy Stotram in Other Languages

Write Your Comment