Chandra Sekharashtakam in English

ratnasaanu SaraasanaM rajataadri SRuMga nikEtanaM
SiMjineekRuta pannagESvara machyutaanala saayakam |
kShipradagda puratrayaM tridaSaalayai rabhivaMditaM
chandraSEkharamaaSrayE mama kiM kariShyati vai yamaH || 1 ||

mattavaaraNa mukhyacharma kRutOttareeya manOharaM
paMkajaasana padmalOchana poojitaaMghri sarOruham |
dEva siMdhu taraMga Sreekara sikta Subhra jaTaadharaM
chandraSEkharamaaSrayE mama kiM kariShyati vai yamaH || 2 ||

kuMDaleekRuta kuMDaleeSvara kuMDalaM vRuShavaahanaM
naaradaadi muneeSvara stutavaibhavaM bhuvanESvaram |
aMdhakaaMtaka maaSritaamara paadapaM SamanaaMtakaM
chandraSEkharamaaSrayE mama kiM kariShyati vai yamaH || 3 ||

paMchapaadapa puShpagaMdha padaaMbuja dvayaSObhitaM
phaalalOchana jaatapaavaka dagdha manmadha vigraham |
bhasmadigda kaLEbaraM bhavanaaSanaM bhava mavyayaM
chandraSEkharamaaSrayE mama kiM kariShyati vai yamaH || 4 ||

yakSha raajasakhaM bhagaakSha haraM bhujaMga vibhooShaNam
Sailaraaja sutaa pariShkRuta chaaruvaama kaLEbaram |
kShELa neelagaLaM paraSvadha dhaariNaM mRugadhaariNam
chandraSEkharamaaSrayE mama kiM kariShyati vai yamaH || 5 ||

bhEShajaM bhavarOgiNaa makhilaapadaa mapahaariNaM
dakShayagnya vinaaSanaM triguNaatmakaM trivilOchanam |
bhukti mukti phalapradaM sakalaagha saMgha nibarhaNaM
chandraSEkharamaaSrayE mama kiM kariShyati vai yamaH || 6 ||

viSvasRuShTi vidhaayakaM punarEvapaalana tatparaM
saMharaM tamapi prapaMcha maSEShalOka nivaasinam |
kreeDayaMta maharniSaM gaNanaatha yootha samanvitaM
chandraSEkharamaaSrayE mama kiM kariShyati vai yamaH || 7 ||

bhaktavatsala marchitaM nidhimakShayaM haridaMbaraM
sarvabhoota patiM paraatpara mapramEya manuttamam |
sOmavaarina bhOhutaaSana sOma paadyakhilaakRutiM
chandraSEkhara Eva tasya dadaati mukti mayatnataH || 8 ||

Author: Rushi Markandeya

Chandra Sekharashtakam in Other Languages

Write Your Comment