Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 1

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 1 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 1 in Gujarati. Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવઃ […]

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 2

સંજય ઉવાચ તં તથા કૃપયાવિષ્ટમશ્રુપૂર્ણાકુલેક્ષણમ | વિષીદન્તમિદં વાક્યમુવાચ મધુસૂદનઃ || 1 || શ્રીભગવાનુવાચ કુતસ્ત્વા કશ્મલમિદં વિષમે સમુપસ્થિતમ | અનાર્યજુષ્ટમસ્વર્ગ્યમકીર્તિકરમર્જુન || 2 || ક્લૈબ્યં મા સ્મ ગમઃ પાર્થ નૈતત્ત્વય્યુપપદ્યતે | ક્ષુદ્રં હૃદયદૌર્બલ્યં ત્યક્ત્વોત્તિષ્ઠ પરંતપ || 3 || અર્જુન ઉવાચ કથં ભીષ્મમહં સાઙ્ખ્યે દ્રોણં ચ મધુસૂદન | ઇષુભિઃ પ્રતિયોત્સ્યામિ પૂજાર્હાવરિસૂદન || 4 || ગુરૂનહત્વા હિ મહાનુભાવાન્શ્રેયો ભોક્તું […]

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 3

અર્જુન ઉવાચ જ્યાયસી ચેત્કર્મણસ્તે મતા બુદ્ધિર્જનાર્દન | તત્કિં કર્મણિ ઘોરે માં નિયોજયસિ કેશવ || 1 || વ્યામિશ્રેણેવ વાક્યેન બુદ્ધિં મોહયસીવ મે | તદેકં વદ નિશ્ચિત્ય યેન શ્રેયો‌உહમાપ્નુયામ || 2 || શ્રીભગવાનુવાચ લોકે‌உસ્મિન્દ્વિવિધા નિષ્ઠા પુરા પ્રોક્તા મયાનઘ | જ્ઞાનયોગેન સાંખ્યાનાં કર્મયોગેન યોગિનામ || 3 || ન કર્મણામનારમ્ભાન્નૈષ્કર્મ્યં પુરુષો‌உશ્નુતે | ન ચ સંન્યસનાદેવ સિદ્ધિં સમધિગચ્છતિ || 4 […]

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 4

શ્રીભગવાનુવાચ ઇમં વિવસ્વતે યોગં પ્રોક્તવાનહમવ્યયમ | વિવસ્વાન્મનવે પ્રાહ મનુરિક્ષ્વાકવે‌உબ્રવીત || 1 || એવં પરંપરાપ્રાપ્તમિમં રાજર્ષયો વિદુઃ | સ કાલેનેહ મહતા યોગો નષ્ટઃ પરંતપ || 2 || સ એવાયં મયા તે‌உદ્ય યોગઃ પ્રોક્તઃ પુરાતનઃ | ભક્તો‌உસિ મે સખા ચેતિ રહસ્યં હ્યેતદુત્તમમ || 3 || અર્જુન ઉવાચ અપરં ભવતો જન્મ પરં જન્મ વિવસ્વતઃ | કથમેતદ્વિજાનીયાં ત્વમાદૌ પ્રોક્તવાનિતિ […]

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 5

અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસં કર્મણાં કૃષ્ણ પુનર્યોગં ચ શંસસિ | યચ્છ્રેય એતયોરેકં તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ || 1 || શ્રીભગવાનુવાચ સંન્યાસઃ કર્મયોગશ્ચ નિઃશ્રેયસકરાવુભૌ | તયોસ્તુ કર્મસંન્યાસાત્કર્મયોગો વિશિષ્યતે || 2 || જ્ઞેયઃ સ નિત્યસંન્યાસી યો ન દ્વેષ્ટિ ન કાઙ્ક્ષતિ | નિર્દ્વન્દ્વો હિ મહાબાહો સુખં બન્ધાત્પ્રમુચ્યતે || 3 || સાંખ્યયોગૌ પૃથગ્બાલાઃ પ્રવદન્તિ ન પણ્ડિતાઃ | એકમપ્યાસ્થિતઃ સમ્યગુભયોર્વિન્દતે ફલમ || […]

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 6

શ્રીભગવાનુવાચ અનાશ્રિતઃ કર્મફલં કાર્યં કર્મ કરોતિ યઃ | સ સંન્યાસી ચ યોગી ચ ન નિરગ્નિર્ન ચાક્રિયઃ || 1 || યં સંન્યાસમિતિ પ્રાહુર્યોગં તં વિદ્ધિ પાંડવ | ન હ્યસંન્યસ્તસંકલ્પો યોગી ભવતિ કશ્ચન || 2 || આરુરુક્ષોર્મુનેર્યોગં કર્મ કારણમુચ્યતે | યોગારૂઢસ્ય તસ્યૈવ શમઃ કારણમુચ્યતે || 3 || યદા હિ નેન્દ્રિયાર્થેષુ ન કર્મસ્વનુષજ્જતે | સર્વસંકલ્પસંન્યાસી યોગારૂઢસ્તદોચ્યતે || 4 […]

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 7

શ્રીભગવાનુવાચ મય્યાસક્તમનાઃ પાર્થ યોગં યુઞ્જન્મદાશ્રયઃ | અસંશયં સમગ્રં માં યથા જ્ઞાસ્યસિ તચ્છૃણુ || 1 || જ્ઞાનં તે‌உહં સવિજ્ઞાનમિદં વક્ષ્યામ્યશેષતઃ | યજ્જ્ઞાત્વા નેહ ભૂયો‌உન્યજ્જ્ઞાતવ્યમવશિષ્યતે || 2 || મનુષ્યાણાં સહસ્રેષુ કશ્ચિદ્યતતિ સિદ્ધયે | યતતામપિ સિદ્ધાનાં કશ્ચિન્માં વેત્તિ તત્ત્વતઃ || 3 || ભૂમિરાપો‌உનલો વાયુઃ ખં મનો બુદ્ધિરેવ ચ | અહંકાર ઇતીયં મે ભિન્ના પ્રકૃતિરષ્ટધા || 4 || અપરેયમિતસ્ત્વન્યાં […]

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 9

શ્રીભગવાનુવાચ ઇદં તુ તે ગુહ્યતમં પ્રવક્ષ્યામ્યનસૂયવે | જ્ઞાનં વિજ્ઞાનસહિતં યજ્જ્ઞાત્વા મોક્ષ્યસે‌உશુભાત || 1 || રાજવિદ્યા રાજગુહ્યં પવિત્રમિદમુત્તમમ | પ્રત્યક્ષાવગમં ધર્મ્યં સુસુખં કર્તુમવ્યયમ || 2 || અશ્રદ્દધાનાઃ પુરુષા ધર્મસ્યાસ્ય પરંતપ | અપ્રાપ્ય માં નિવર્તન્તે મૃત્યુસંસારવર્ત્મનિ || 3 || મયા તતમિદં સર્વં જગદવ્યક્તમૂર્તિના | મત્સ્થાનિ સર્વભૂતાનિ ન ચાહં તેષ્વવસ્થિતઃ || 4 || ન ચ મત્સ્થાનિ ભૂતાનિ પશ્ય […]

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 8

અર્જુન ઉવાચ કિં તદ્બ્રહ્મ કિમધ્યાત્મં કિં કર્મ પુરુષોત્તમ | અધિભૂતં ચ કિં પ્રોક્તમધિદૈવં કિમુચ્યતે || 1 || અધિયજ્ઞઃ કથં કો‌உત્ર દેહે‌உસ્મિન્મધુસૂદન | પ્રયાણકાલે ચ કથં જ્ઞેયો‌உસિ નિયતાત્મભિઃ || 2 || શ્રીભગવાનુવાચ અક્ષરં બ્રહ્મ પરમં સ્વભાવો‌உધ્યાત્મમુચ્યતે | ભૂતભાવોદ્ભવકરો વિસર્ગઃ કર્મસંજ્ઞિતઃ || 3 || અધિભૂતં ક્ષરો ભાવઃ પુરુષશ્ચાધિદૈવતમ | અધિયજ્ઞો‌உહમેવાત્ર દેહે દેહભૃતાં વર || 4 || અન્તકાલે […]

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 10

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 10 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 10 in Gujarati. Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy. શ્રીભગવાનુવાચ ભૂય એવ મહાબાહો શૃણુ મે પરમં […]

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 11

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 11 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 11 in Gujarati. Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy. અર્જુન ઉવાચ મદનુગ્રહાય પરમં ગુહ્યમધ્યાત્મસંજ્ઞિતમ | યત્ત્વયોક્તં વચસ્તેન […]

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 12

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 12 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 12 in Gujarati. Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy. અર્જુન ઉવાચ એવં સતતયુક્તા યે ભક્તાસ્ત્વાં પર્યુપાસતે […]

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 13

શ્રીભગવાનુવાચ ઇદં શરીરં કૌન્તેય ક્ષેત્રમિત્યભિધીયતે | એતદ્યો વેત્તિ તં પ્રાહુઃ ક્ષેત્રજ્ઞ ઇતિ તદ્વિદઃ || 1 || ક્ષેત્રજ્ઞં ચાપિ માં વિદ્ધિ સર્વક્ષેત્રેષુ ભારત | ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞયોર્જ્ઞાનં યત્તજ્જ્ઞાનં મતં મમ || 2 || તત્ક્ષેત્રં યચ્ચ યાદૃક્ચ યદ્વિકારિ યતશ્ચ યત | સ ચ યો યત્પ્રભાવશ્ચ તત્સમાસેન મે શૃણુ || 3 || ઋષિભિર્બહુધા ગીતં છન્દોભિર્વિવિધૈઃ પૃથક | બ્રહ્મસૂત્રપદૈશ્ચૈવ હેતુમદ્ભિર્વિનિશ્ચિતૈઃ || […]

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 14

શ્રીભગવાનુવાચ પરં ભૂયઃ પ્રવક્ષ્યામિ જ્ઞાનાનાં જ્ઞાનમુત્તમમ | યજ્જ્ઞાત્વા મુનયઃ સર્વે પરાં સિદ્ધિમિતો ગતાઃ || 1 || ઇદં જ્ઞાનમુપાશ્રિત્ય મમ સાધર્મ્યમાગતાઃ | સર્ગે‌உપિ નોપજાયન્તે પ્રલયે ન વ્યથન્તિ ચ || 2 || મમ યોનિર્મહદ્બ્રહ્મ તસ્મિન્ગર્ભં દધામ્યહમ | સંભવઃ સર્વભૂતાનાં તતો ભવતિ ભારત || 3 || સર્વયોનિષુ કૌન્તેય મૂર્તયઃ સંભવન્તિ યાઃ | તાસાં બ્રહ્મ મહદ્યોનિરહં બીજપ્રદઃ પિતા || […]

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 15

શ્રીભગવાનુવાચ ઊર્ધ્વમૂલમધઃશાખમશ્વત્થં પ્રાહુરવ્યયમ | છન્દાંસિ યસ્ય પર્ણાનિ યસ્તં વેદ સ વેદવિત || 1 || અધશ્ચોર્ધ્વં પ્રસૃતાસ્તસ્ય શાખા ગુણપ્રવૃદ્ધા વિષયપ્રવાલાઃ | અધશ્ચ મૂલાન્યનુસંતતાનિ કર્માનુબન્ધીનિ મનુષ્યલોકે || 2 || ન રૂપમસ્યેહ તથોપલભ્યતે નાન્તો ન ચાદિર્ન ચ સંપ્રતિષ્ઠા | અશ્વત્થમેનં સુવિરૂઢમૂલમસઙ્ગશસ્ત્રેણ દૃઢેન છિત્ત્વા || 3 || તતઃ પદં તત્પરિમાર્ગિતવ્યં યસ્મિન્ગતા ન નિવર્તન્તિ ભૂયઃ | તમેવ ચાદ્યં પુરુષં પ્રપદ્યે […]

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 16

શ્રીભગવાનુવાચ અભયં સત્ત્વસંશુદ્ધિર્જ્ઞાનયોગવ્યવસ્થિતિઃ | દાનં દમશ્ચ યજ્ઞશ્ચ સ્વાધ્યાયસ્તપ આર્જવમ || 1 || અહિંસા સત્યમક્રોધસ્ત્યાગઃ શાન્તિરપૈશુનમ | દયા ભૂતેષ્વલોલુપ્ત્વં માર્દવં હ્રીરચાપલમ || 2 || તેજઃ ક્ષમા ધૃતિઃ શૌચમદ્રોહો નાતિમાનિતા | ભવન્તિ સંપદં દૈવીમભિજાતસ્ય ભારત || 3 || દમ્ભો દર્પો‌உભિમાનશ્ચ ક્રોધઃ પારુષ્યમેવ ચ | અજ્ઞાનં ચાભિજાતસ્ય પાર્થ સંપદમાસુરીમ || 4 || દૈવી સંપદ્વિમોક્ષાય નિબન્ધાયાસુરી મતા | મા […]

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 17

અર્જુન ઉવાચ યે શાસ્ત્રવિધિમુત્સૃજ્ય યજન્તે શ્રદ્ધયાન્વિતાઃ | તેષાં નિષ્ઠા તુ કા કૃષ્ણ સત્ત્વમાહો રજસ્તમઃ || 1 || શ્રીભગવાનુવાચ ત્રિવિધા ભવતિ શ્રદ્ધા દેહિનાં સા સ્વભાવજા | સાત્ત્વિકી રાજસી ચૈવ તામસી ચેતિ તાં શૃણુ || 2 || સત્ત્વાનુરૂપા સર્વસ્ય શ્રદ્ધા ભવતિ ભારત | શ્રદ્ધામયો‌உયં પુરુષો યો યચ્છ્રદ્ધઃ સ એવ સઃ || 3 || યજન્તે સાત્ત્વિકા દેવાન્યક્ષરક્ષાંસિ રાજસાઃ […]

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 18

અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસસ્ય મહાબાહો તત્ત્વમિચ્છામિ વેદિતુમ | ત્યાગસ્ય ચ હૃષીકેશ પૃથક્કેશિનિષૂદન || 1 || શ્રીભગવાનુવાચ કામ્યાનાં કર્મણાં ન્યાસં સંન્યાસં કવયો વિદુઃ | સર્વકર્મફલત્યાગં પ્રાહુસ્ત્યાગં વિચક્ષણાઃ || 2 || ત્યાજ્યં દોષવદિત્યેકે કર્મ પ્રાહુર્મનીષિણઃ | યજ્ઞદાનતપઃકર્મ ન ત્યાજ્યમિતિ ચાપરે || 3 || નિશ્ચયં શૃણુ મે તત્ર ત્યાગે ભરતસત્તમ | ત્યાગો હિ પુરુષવ્યાઘ્ર ત્રિવિધઃ સંપ્રકીર્તિતઃ || 4 || […]