Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 5

અર્જુન ઉવાચ

સંન્યાસં કર્મણાં કૃષ્ણ પુનર્યોગં ચ શંસસિ |
યચ્છ્રેય એતયોરેકં તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ || 1 ||

શ્રીભગવાનુવાચ

સંન્યાસઃ કર્મયોગશ્ચ નિઃશ્રેયસકરાવુભૌ |
તયોસ્તુ કર્મસંન્યાસાત્કર્મયોગો વિશિષ્યતે || 2 ||

જ્ઞેયઃ સ નિત્યસંન્યાસી યો ન દ્વેષ્ટિ ન કાઙ્ક્ષતિ |
નિર્દ્વન્દ્વો હિ મહાબાહો સુખં બન્ધાત્પ્રમુચ્યતે || 3 ||

સાંખ્યયોગૌ પૃથગ્બાલાઃ પ્રવદન્તિ ન પણ્ડિતાઃ |
એકમપ્યાસ્થિતઃ સમ્યગુભયોર્વિન્દતે ફલમ || 4 ||

યત્સાંખ્યૈઃ પ્રાપ્યતે સ્થાનં તદ્યોગૈરપિ ગમ્યતે |
એકં સાંખ્યં ચ યોગં ચ યઃ પશ્યતિ સ પશ્યતિ || 5 ||

સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો દુઃખમાપ્તુમયોગતઃ |
યોગયુક્તો મુનિર્બ્રહ્મ નચિરેણાધિગચ્છતિ || 6 ||

યોગયુક્તો વિશુદ્ધાત્મા વિજિતાત્મા જિતેન્દ્રિયઃ |
સર્વભૂતાત્મભૂતાત્મા કુર્વન્નપિ ન લિપ્યતે || 7 ||

નૈવ કિંચિત્કરોમીતિ યુક્તો મન્યેત તત્ત્વવિત |
પશ્યઞ્શૃણ્વન્સ્પૃશઞ્જિઘ્રન્નશ્નન્ગચ્છન્સ્વપઞ્શ્વસન || 8 ||

પ્રલપન્વિસૃજન્ગૃહ્ણન્નુન્મિષન્નિમિષન્નપિ |
ઇન્દ્રિયાણીન્દ્રિયાર્થેષુ વર્તન્ત ઇતિ ધારયન || 9 ||

બ્રહ્મણ્યાધાય કર્માણિ સઙ્ગં ત્યક્ત્વા કરોતિ યઃ |
લિપ્યતે ન સ પાપેન પદ્મપત્રમિવામ્ભસા || 10 ||

કાયેન મનસા બુદ્ધ્યા કેવલૈરિન્દ્રિયૈરપિ |
યોગિનઃ કર્મ કુર્વન્તિ સઙ્ગં ત્યક્ત્વાત્મશુદ્ધયે || 11 ||

યુક્તઃ કર્મફલં ત્યક્ત્વા શાન્તિમાપ્નોતિ નૈષ્ઠિકીમ |
અયુક્તઃ કામકારેણ ફલે સક્તો નિબધ્યતે || 12 ||

સર્વકર્માણિ મનસા સંન્યસ્યાસ્તે સુખં વશી |
નવદ્વારે પુરે દેહી નૈવ કુર્વન્ન કારયન || 13 ||

ન કર્તૃત્વં ન કર્માણિ લોકસ્ય સૃજતિ પ્રભુઃ |
ન કર્મફલસંયોગં સ્વભાવસ્તુ પ્રવર્તતે || 14 ||

નાદત્તે કસ્યચિત્પાપં ન ચૈવ સુકૃતં વિભુઃ |
અજ્ઞાનેનાવૃતં જ્ઞાનં તેન મુહ્યન્તિ જન્તવઃ || 15 ||

જ્ઞાનેન તુ તદજ્ઞાનં યેષાં નાશિતમાત્મનઃ |
તેષામાદિત્યવજ્જ્ઞાનં પ્રકાશયતિ તત્પરમ || 16 ||

તદ્બુદ્ધયસ્તદાત્માનસ્તન્નિષ્ઠાસ્તત્પરાયણાઃ |
ગચ્છન્ત્યપુનરાવૃત્તિં જ્ઞાનનિર્ધૂતકલ્મષાઃ || 17 ||

વિદ્યાવિનયસંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિનિ |
શુનિ ચૈવ શ્વપાકે ચ પણ્ડિતાઃ સમદર્શિનઃ || 18 ||

ઇહૈવ તૈર્જિતઃ સર્ગો યેષાં સામ્યે સ્થિતં મનઃ |
નિર્દોષં હિ સમં બ્રહ્મ તસ્માદ્બ્રહ્મણિ તે સ્થિતાઃ || 19 ||

ન પ્રહૃષ્યેત્પ્રિયં પ્રાપ્ય નોદ્વિજેત્પ્રાપ્ય ચાપ્રિયમ |
સ્થિરબુદ્ધિરસંમૂઢો બ્રહ્મવિદ્બ્રહ્મણિ સ્થિતઃ || 20 ||

બાહ્યસ્પર્શેષ્વસક્તાત્મા વિન્દત્યાત્મનિ યત્સુખમ |
સ બ્રહ્મયોગયુક્તાત્મા સુખમક્ષયમશ્નુતે || 21 ||

યે હિ સંસ્પર્શજા ભોગા દુઃખયોનય એવ તે |
આદ્યન્તવન્તઃ કૌન્તેય ન તેષુ રમતે બુધઃ || 22 ||

શક્નોતીહૈવ યઃ સોઢું પ્રાક્શરીરવિમોક્ષણાત |
કામક્રોધોદ્ભવં વેગં સ યુક્તઃ સ સુખી નરઃ || 23 ||

યો‌உન્તઃસુખો‌உન્તરારામસ્તથાન્તર્જ્યોતિરેવ યઃ |
સ યોગી બ્રહ્મનિર્વાણં બ્રહ્મભૂતો‌உધિગચ્છતિ || 24 ||

લભન્તે બ્રહ્મનિર્વાણમૃષયઃ ક્ષીણકલ્મષાઃ |
છિન્નદ્વૈધા યતાત્માનઃ સર્વભૂતહિતે રતાઃ || 25 ||

કામક્રોધવિયુક્તાનાં યતીનાં યતચેતસામ |
અભિતો બ્રહ્મનિર્વાણં વર્તતે વિદિતાત્મનામ || 26 ||

સ્પર્શાન્કૃત્વા બહિર્બાહ્યાંશ્ચક્ષુશ્ચૈવાન્તરે ભ્રુવોઃ |
પ્રાણાપાનૌ સમૌ કૃત્વા નાસાભ્યન્તરચારિણૌ || 27 ||

યતેન્દ્રિયમનોબુદ્ધિર્મુનિર્મોક્ષપરાયણઃ |
વિગતેચ્છાભયક્રોધો યઃ સદા મુક્ત એવ સઃ || 28 ||

ભોક્તારં યજ્ઞતપસાં સર્વલોકમહેશ્વરમ |
સુહૃદં સર્વભૂતાનાં જ્ઞાત્વા માં શાન્તિમૃચ્છતિ || 29 ||

ઓં તત્સદિતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસૂપનિષત્સુ બ્રહ્મવિદ્યાયાં યોગશાસ્ત્રે શ્રીકૃષ્ણાર્જુનસંવાદે

કર્મસંન્યાસયોગો નામ પઞ્ચમો‌உધ્યાયઃ 

Srimad Bhagawad Gita Chapter 5 in Other Languages

Write Your Comment