Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 17

અર્જુન ઉવાચ

યે શાસ્ત્રવિધિમુત્સૃજ્ય યજન્તે શ્રદ્ધયાન્વિતાઃ |
તેષાં નિષ્ઠા તુ કા કૃષ્ણ સત્ત્વમાહો રજસ્તમઃ || 1 ||

શ્રીભગવાનુવાચ

ત્રિવિધા ભવતિ શ્રદ્ધા દેહિનાં સા સ્વભાવજા |
સાત્ત્વિકી રાજસી ચૈવ તામસી ચેતિ તાં શૃણુ || 2 ||

સત્ત્વાનુરૂપા સર્વસ્ય શ્રદ્ધા ભવતિ ભારત |
શ્રદ્ધામયો‌உયં પુરુષો યો યચ્છ્રદ્ધઃ સ એવ સઃ || 3 ||

યજન્તે સાત્ત્વિકા દેવાન્યક્ષરક્ષાંસિ રાજસાઃ |
પ્રેતાન્ભૂતગણાંશ્ચાન્યે યજન્તે તામસા જનાઃ || 4 ||

અશાસ્ત્રવિહિતં ઘોરં તપ્યન્તે યે તપો જનાઃ |
દમ્ભાહંકારસંયુક્તાઃ કામરાગબલાન્વિતાઃ || 5 ||

કર્ષયન્તઃ શરીરસ્થં ભૂતગ્રામમચેતસઃ |
માં ચૈવાન્તઃશરીરસ્થં તાન્વિદ્ધ્યાસુરનિશ્ચયાન || 6 ||

આહારસ્ત્વપિ સર્વસ્ય ત્રિવિધો ભવતિ પ્રિયઃ |
યજ્ઞસ્તપસ્તથા દાનં તેષાં ભેદમિમં શૃણુ || 7 ||

આયુઃસત્ત્વબલારોગ્યસુખપ્રીતિવિવર્ધનાઃ |
રસ્યાઃ સ્નિગ્ધાઃ સ્થિરા હૃદ્યા આહારાઃ સાત્ત્વિકપ્રિયાઃ || 8 ||

કટ્વમ્લલવણાત્યુષ્ણતીક્ષ્ણરૂક્ષવિદાહિનઃ |
આહારા રાજસસ્યેષ્ટા દુઃખશોકામયપ્રદાઃ || 9 ||

યાતયામં ગતરસં પૂતિ પર્યુષિતં ચ યત |
ઉચ્છિષ્ટમપિ ચામેધ્યં ભોજનં તામસપ્રિયમ || 10 ||

અફલાકાઙ્ક્ષિભિર્યજ્ઞો વિધિદૃષ્ટો ય ઇજ્યતે |
યષ્ટવ્યમેવેતિ મનઃ સમાધાય સ સાત્ત્વિકઃ || 11 ||

અભિસંધાય તુ ફલં દમ્ભાર્થમપિ ચૈવ યત |
ઇજ્યતે ભરતશ્રેષ્ઠ તં યજ્ઞં વિદ્ધિ રાજસમ || 12 ||

વિધિહીનમસૃષ્ટાન્નં મન્ત્રહીનમદક્ષિણમ |
શ્રદ્ધાવિરહિતં યજ્ઞં તામસં પરિચક્ષતે || 13 ||

દેવદ્વિજગુરુપ્રાજ્ઞપૂજનં શૌચમાર્જવમ |
બ્રહ્મચર્યમહિંસા ચ શારીરં તપ ઉચ્યતે || 14 ||

અનુદ્વેગકરં વાક્યં સત્યં પ્રિયહિતં ચ યત |
સ્વાધ્યાયાભ્યસનં ચૈવ વાઙ્મયં તપ ઉચ્યતે || 15 ||

મનઃ પ્રસાદઃ સૌમ્યત્વં મૌનમાત્મવિનિગ્રહઃ |
ભાવસંશુદ્ધિરિત્યેતત્તપો માનસમુચ્યતે || 16 ||

શ્રદ્ધયા પરયા તપ્તં તપસ્તત્ત્રિવિધં નરૈઃ |
અફલાકાઙ્ક્ષિભિર્યુક્તૈઃ સાત્ત્વિકં પરિચક્ષતે || 17 ||

સત્કારમાનપૂજાર્થં તપો દમ્ભેન ચૈવ યત |
ક્રિયતે તદિહ પ્રોક્તં રાજસં ચલમધ્રુવમ || 18 ||

મૂઢગ્રાહેણાત્મનો યત્પીડયા ક્રિયતે તપઃ |
પરસ્યોત્સાદનાર્થં વા તત્તામસમુદાહૃતમ || 19 ||

દાતવ્યમિતિ યદ્દાનં દીયતે‌உનુપકારિણે |
દેશે કાલે ચ પાત્રે ચ તદ્દાનં સાત્ત્વિકં સ્મૃતમ || 20 ||

યત્તુ પ્રત્ત્યુપકારાર્થં ફલમુદ્દિશ્ય વા પુનઃ |
દીયતે ચ પરિક્લિષ્ટં તદ્દાનં રાજસં સ્મૃતમ || 21 ||

અદેશકાલે યદ્દાનમપાત્રેભ્યશ્ચ દીયતે |
અસત્કૃતમવજ્ઞાતં તત્તામસમુદાહૃતમ || 22 ||

ઓં તત્સદિતિ નિર્દેશો બ્રહ્મણસ્ત્રિવિધઃ સ્મૃતઃ |
બ્રાહ્મણાસ્તેન વેદાશ્ચ યજ્ઞાશ્ચ વિહિતાઃ પુરા || 23 ||

તસ્માદોમિત્યુદાહૃત્ય યજ્ઞદાનતપઃક્રિયાઃ |
પ્રવર્તન્તે વિધાનોક્તાઃ સતતં બ્રહ્મવાદિનામ || 24 ||

તદિત્યનભિસંધાય ફલં યજ્ઞતપઃક્રિયાઃ |
દાનક્રિયાશ્ચ વિવિધાઃ ક્રિયન્તે મોક્ષકાઙ્ક્ષિભિઃ || 25 ||

સદ્ભાવે સાધુભાવે ચ સદિત્યેતત્પ્રયુજ્યતે |
પ્રશસ્તે કર્મણિ તથા સચ્છબ્દઃ પાર્થ યુજ્યતે || 26 ||

યજ્ઞે તપસિ દાને ચ સ્થિતિઃ સદિતિ ચોચ્યતે |
કર્મ ચૈવ તદર્થીયં સદિત્યેવાભિધીયતે || 27 ||

અશ્રદ્ધયા હુતં દત્તં તપસ્તપ્તં કૃતં ચ યત |
અસદિત્યુચ્યતે પાર્થ ન ચ તત્પ્રેપ્ય નો ઇહ || 28 ||

ઓં તત્સદિતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસૂપનિષત્સુ બ્રહ્મવિદ્યાયાં યોગશાસ્ત્રે શ્રીકૃષ્ણાર્જુનસંવાદે

શ્રદ્ધાત્રયવિભાગયોગો નામ સપ્તદશો‌உધ્યાયઃ 

Srimad Bhagawad Gita Chapter 17 in Other Languages

Write Your Comment