Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 9

શ્રીભગવાનુવાચ

ઇદં તુ તે ગુહ્યતમં પ્રવક્ષ્યામ્યનસૂયવે |
જ્ઞાનં વિજ્ઞાનસહિતં યજ્જ્ઞાત્વા મોક્ષ્યસે‌உશુભાત || 1 ||

રાજવિદ્યા રાજગુહ્યં પવિત્રમિદમુત્તમમ |
પ્રત્યક્ષાવગમં ધર્મ્યં સુસુખં કર્તુમવ્યયમ || 2 ||

અશ્રદ્દધાનાઃ પુરુષા ધર્મસ્યાસ્ય પરંતપ |
અપ્રાપ્ય માં નિવર્તન્તે મૃત્યુસંસારવર્ત્મનિ || 3 ||

મયા તતમિદં સર્વં જગદવ્યક્તમૂર્તિના |
મત્સ્થાનિ સર્વભૂતાનિ ન ચાહં તેષ્વવસ્થિતઃ || 4 ||

ન ચ મત્સ્થાનિ ભૂતાનિ પશ્ય મે યોગમૈશ્વરમ |
ભૂતભૃન્ન ચ ભૂતસ્થો મમાત્મા ભૂતભાવનઃ || 5 ||

યથાકાશસ્થિતો નિત્યં વાયુઃ સર્વત્રગો મહાન |
તથા સર્વાણિ ભૂતાનિ મત્સ્થાનીત્યુપધારય || 6 ||

સર્વભૂતાનિ કૌન્તેય પ્રકૃતિં યાન્તિ મામિકામ |
કલ્પક્ષયે પુનસ્તાનિ કલ્પાદૌ વિસૃજામ્યહમ || 7 ||

પ્રકૃતિં સ્વામવષ્ટભ્ય વિસૃજામિ પુનઃ પુનઃ |
ભૂતગ્રામમિમં કૃત્સ્નમવશં પ્રકૃતેર્વશાત || 8 ||

ન ચ માં તાનિ કર્માણિ નિબધ્નન્તિ ધનંજય |
ઉદાસીનવદાસીનમસક્તં તેષુ કર્મસુ || 9 ||

મયાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિઃ સૂયતે સચરાચરમ |
હેતુનાનેન કૌન્તેય જગદ્વિપરિવર્તતે || 10 ||

અવજાનન્તિ માં મૂઢા માનુષીં તનુમાશ્રિતમ |
પરં ભાવમજાનન્તો મમ ભૂતમહેશ્વરમ || 11 ||

મોઘાશા મોઘકર્માણો મોઘજ્ઞાના વિચેતસઃ |
રાક્ષસીમાસુરીં ચૈવ પ્રકૃતિં મોહિનીં શ્રિતાઃ || 12 ||

મહાત્માનસ્તુ માં પાર્થ દૈવીં પ્રકૃતિમાશ્રિતાઃ |
ભજન્ત્યનન્યમનસો જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમવ્યયમ || 13 ||

સતતં કીર્તયન્તો માં યતન્તશ્ચ દૃઢવ્રતાઃ |
નમસ્યન્તશ્ચ માં ભક્ત્યા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે || 14 ||

જ્ઞાનયજ્ઞેન ચાપ્યન્યે યજન્તો મામુપાસતે |
એકત્વેન પૃથક્ત્વેન બહુધા વિશ્વતોમુખમ || 15 ||

અહં ક્રતુરહં યજ્ઞઃ સ્વધાહમહમૌષધમ |
મન્ત્રો‌உહમહમેવાજ્યમહમગ્નિરહં હુતમ || 16 ||

પિતાહમસ્ય જગતો માતા ધાતા પિતામહઃ |
વેદ્યં પવિત્રમોંકાર ઋક્સામ યજુરેવ ચ || 17 ||

ગતિર્ભર્તા પ્રભુઃ સાક્ષી નિવાસઃ શરણં સુહૃત |
પ્રભવઃ પ્રલયઃ સ્થાનં નિધાનં બીજમવ્યયમ || 18 ||

તપામ્યહમહં વર્ષં નિગૃહ્ણામ્યુત્સૃજામિ ચ |
અમૃતં ચૈવ મૃત્યુશ્ચ સદસચ્ચાહમર્જુન || 19 ||

ત્રૈવિદ્યા માં સોમપાઃ પૂતપાપા યજ્ઞૈરિષ્ટ્વા સ્વર્ગતિં પ્રાર્થયન્તે |
તે પુણ્યમાસાદ્ય સુરેન્દ્રલોકમશ્નન્તિ દિવ્યાન્દિવિ દેવભોગાન || 20 ||

તે તં ભુક્ત્વા સ્વર્ગલોકં વિશાલં ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકં વિશન્તિ |
એવં ત્રયીધર્મમનુપ્રપન્ના ગતાગતં કામકામા લભન્તે || 21 ||

અનન્યાશ્ચિન્તયન્તો માં યે જનાઃ પર્યુપાસતે |
એષાં નિત્યાભિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વહામ્યહમ || 22||
યે‌உપ્યન્યદેવતા ભક્તા યજન્તે શ્રદ્ધયાન્વિતાઃ |
તે‌உપિ મામેવ કૌન્તેય યજન્ત્યવિધિપૂર્વકમ || 23 ||

અહં હિ સર્વયજ્ઞાનાં ભોક્તા ચ પ્રભુરેવ ચ |
ન તુ મામભિજાનન્તિ તત્ત્વેનાતશ્ચ્યવન્તિ તે || 24 ||

યાન્તિ દેવવ્રતા દેવાન્પિતઊન્યાન્તિ પિતૃવ્રતાઃ |
ભૂતાનિ યાન્તિ ભૂતેજ્યા યાન્તિ મદ્યાજિનો‌உપિ મામ || 25 ||

પત્રં પુષ્પં ફલં તોયં યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ |
તદહં ભક્ત્યુપહૃતમશ્નામિ પ્રયતાત્મનઃ || 26 ||

યત્કરોષિ યદશ્નાસિ યજ્જુહોષિ દદાસિ યત |
યત્તપસ્યસિ કૌન્તેય તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ || 27 ||

શુભાશુભફલૈરેવં મોક્ષ્યસે કર્મબન્ધનૈઃ |
સંન્યાસયોગયુક્તાત્મા વિમુક્તો મામુપૈષ્યસિ || 28 ||

સમો‌உહં સર્વભૂતેષુ ન મે દ્વેષ્યો‌உસ્તિ ન પ્રિયઃ |
યે ભજન્તિ તુ માં ભક્ત્યા મયિ તે તેષુ ચાપ્યહમ || 29 ||

અપિ ચેત્સુદુરાચારો ભજતે મામનન્યભાક |
સાધુરેવ સ મન્તવ્યઃ સમ્યગ્વ્યવસિતો હિ સઃ || 30 ||

ક્ષિપ્રં ભવતિ ધર્માત્મા શશ્વચ્છાન્તિં નિગચ્છતિ |
કૌન્તેય પ્રતિજાનીહિ ન મે ભક્તઃ પ્રણશ્યતિ || 31 ||

માં હિ પાર્થ વ્યપાશ્રિત્ય યે‌உપિ સ્યુઃ પાપયોનયઃ |
સ્ત્રિયો વૈશ્યાસ્તથા શૂદ્રાસ્તે‌உપિ યાન્તિ પરાં ગતિમ || 32 ||

કિં પુનર્બ્રાહ્મણાઃ પુણ્યા ભક્તા રાજર્ષયસ્તથા |
અનિત્યમસુખં લોકમિમં પ્રાપ્ય ભજસ્વ મામ || 33 ||

મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મદ્યાજી માં નમસ્કુરુ |
મામેવૈષ્યસિ યુક્ત્વૈવમાત્માનં મત્પરાયણઃ || 34 ||

ઓં તત્સદિતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસૂપનિષત્સુ બ્રહ્મવિદ્યાયાં યોગશાસ્ત્રે શ્રીકૃષ્ણાર્જુનસંવાદે

રાજવિદ્યારાજગુહ્યયોગો નામ નવમો‌உધ્યાયઃ 

Srimad Bhagawad Gita Chapter 9 in Other Languages

Write Your Comment