Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 7

ശ്രീഭഗവാനുവാച

മയ്യാസക്തമനാഃ പാര്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ |
അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തച്ഛൃണു || 1 ||

ജ്ഞാനം തേ‌உഹം സവിജ്ഞാനമിദം വക്ഷ്യാമ്യശേഷതഃ |
യജ്ജ്ഞാത്വാ നേഹ ഭൂയോ‌உന്യജ്ജ്ഞാതവ്യമവശിഷ്യതേ || 2 ||

മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദ്യതതി സിദ്ധയേ |
യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാം വേത്തി തത്ത്വതഃ || 3 ||

ഭൂമിരാപോ‌உനലോ വായുഃ ഖം മനോ ബുദ്ധിരേവ ച |
അഹംകാര ഇതീയം മേ ഭിന്നാ പ്രകൃതിരഷ്ടധാ || 4 ||

അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാമ് |
ജീവഭൂതാം മഹാബാഹോ യയേദം ധാര്യതേ ജഗത് || 5 ||

ഏതദ്യോനീനി ഭൂതാനി സര്വാണീത്യുപധാരയ |
അഹം കൃത്സ്നസ്യ ജഗതഃ പ്രഭവഃ പ്രലയസ്തഥാ || 6 ||

മത്തഃ പരതരം നാന്യത്കിംചിദസ്തി ധനംജയ |
മയി സര്വമിദം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണാ ഇവ || 7 ||

രസോ‌உഹമപ്സു കൗന്തേയ പ്രഭാസ്മി ശശിസൂര്യയോഃ |
പ്രണവഃ സര്വവേദേഷു ശബ്ദഃ ഖേ പൗരുഷം നൃഷു || 8 ||

പുണ്യോ ഗന്ധഃ പൃഥിവ്യാം ച തേജശ്ചാസ്മി വിഭാവസൗ |
ജീവനം സര്വഭൂതേഷു തപശ്ചാസ്മി തപസ്വിഷു || 9 ||

ബീജം മാം സര്വഭൂതാനാം വിദ്ധി പാര്ഥ സനാതനമ് |
ബുദ്ധിര്ബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്തേജസ്വിനാമഹമ് || 10 ||

ബലം ബലവതാം ചാഹം കാമരാഗവിവര്ജിതമ് |
ധര്മാവിരുദ്ധോ ഭൂതേഷു കാമോ‌உസ്മി ഭരതര്ഷഭ || 11 ||

യേ ചൈവ സാത്ത്വികാ ഭാവാ രാജസാസ്താമസാശ്ച യേ |
മത്ത ഏവേതി താന്വിദ്ധി ന ത്വഹം തേഷു തേ മയി || 12 ||

ത്രിഭിര്ഗുണമയൈര്ഭാവൈരേഭിഃ സര്വമിദം ജഗത് |
മോഹിതം നാഭിജാനാതി മാമേഭ്യഃ പരമവ്യയമ് || 13 ||

ദൈവീ ഹ്യേഷാ ഗുണമയീ മമ മായാ ദുരത്യയാ |
മാമേവ യേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി തേ || 14 ||

ന മാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢാഃ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമാഃ |
മായയാപഹൃതജ്ഞാനാ ആസുരം ഭാവമാശ്രിതാഃ || 15 ||

ചതുര്വിധാ ഭജന്തേ മാം ജനാഃ സുകൃതിനോ‌உര്ജുന |
ആര്തോ ജിജ്ഞാസുരര്ഥാര്ഥീ ജ്ഞാനീ ച ഭരതര്ഷഭ || 16 ||

തേഷാം ജ്ഞാനീ നിത്യയുക്ത ഏകഭക്തിര്വിശിഷ്യതേ |
പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനിനോ‌உത്യര്ഥമഹം സ ച മമ പ്രിയഃ || 17 ||

ഉദാരാഃ സര്വ ഏവൈതേ ജ്ഞാനീ ത്വാത്മൈവ മേ മതമ് |
ആസ്ഥിതഃ സ ഹി യുക്താത്മാ മാമേവാനുത്തമാം ഗതിമ് || 18 ||

ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാന്മാം പ്രപദ്യതേ |
വാസുദേവഃ സര്വമിതി സ മഹാത്മാ സുദുര്ലഭഃ || 19 ||

കാമൈസ്തൈസ്തൈര്ഹൃതജ്ഞാനാഃ പ്രപദ്യന്തേ‌உന്യദേവതാഃ |
തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാഃ സ്വയാ || 20 ||

യോ യോ യാം യാം തനും ഭക്തഃ ശ്രദ്ധയാര്ചിതുമിച്ഛതി |
തസ്യ തസ്യാചലാം ശ്രദ്ധാം താമേവ വിദധാമ്യഹമ് || 21 ||

സ തയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്തസ്തസ്യാരാധനമീഹതേ |
ലഭതേ ച തതഃ കാമാന്മയൈവ വിഹിതാന്ഹി താന് || 22 ||

അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യല്പമേധസാമ് |
ദേവാന്ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്താ യാന്തി മാമപി || 23 ||

അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തേ മാമബുദ്ധയഃ |
പരം ഭാവമജാനന്തോ മമാവ്യയമനുത്തമമ് || 24 ||

നാഹം പ്രകാശഃ സര്വസ്യ യോഗമായാസമാവൃതഃ |
മൂഢോ‌உയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയമ് || 25 ||

വേദാഹം സമതീതാനി വര്തമാനാനി ചാര്ജുന |
ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദ ന കശ്ചന || 26 ||

ഇച്ഛാദ്വേഷസമുത്ഥേന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത |
സര്വഭൂതാനി സംമോഹം സര്ഗേ യാന്തി പരംതപ || 27 ||

യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകര്മണാമ് |
തേ ദ്വന്ദ്വമോഹനിര്മുക്താ ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതാഃ || 28 ||

ജരാമരണമോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യ യതന്തി യേ |
തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദുഃ കൃത്സ്നമധ്യാത്മം കര്മ ചാഖിലമ് || 29 ||

സാധിഭൂതാധിദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ച യേ വിദുഃ |
പ്രയാണകാലേ‌உപി ച മാം തേ വിദുര്യുക്തചേതസഃ || 30 ||

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ

ജ്ഞാനവിജ്ഞാനയോഗോ നാമ സപ്തമോ‌உധ്യായഃ

Srimad Bhagawad Gita Chapter 7 in Other Languages

Write Your Comment