Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 5

અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસં કર્મણાં કૃષ્ણ પુનર્યોગં ચ શંસસિ | યચ્છ્રેય એતયોરેકં તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ || 1 || શ્રીભગવાનુવાચ સંન્યાસઃ કર્મયોગશ્ચ નિઃશ્રેયસકરાવુભૌ | તયોસ્તુ કર્મસંન્યાસાત્કર્મયોગો વિશિષ્યતે || 2 || જ્ઞેયઃ સ નિત્યસંન્યાસી યો ન દ્વેષ્ટિ ન કાઙ્ક્ષતિ | નિર્દ્વન્દ્વો હિ મહાબાહો સુખં બન્ધાત્પ્રમુચ્યતે || 3 || સાંખ્યયોગૌ પૃથગ્બાલાઃ પ્રવદન્તિ ન પણ્ડિતાઃ | એકમપ્યાસ્થિતઃ સમ્યગુભયોર્વિન્દતે ફલમ || […]

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 5

ଅର୍ଜୁନ ଉଵାଚ ସଂନ୍ୟାସଂ କର୍ମଣାଂ କୃଷ୍ଣ ପୁନର୍ୟୋଗଂ ଚ ଶଂସସି | ୟଚ୍ଛ୍ରେୟ ଏତୟୋରେକଂ ତନ୍ମେ ବ୍ରୂହି ସୁନିଶ୍ଚିତମ || 1 || ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ ସଂନ୍ୟାସଃ କର୍ମୟୋଗଶ୍ଚ ନିଃଶ୍ରେୟସକରାଵୁଭୌ | ତୟୋସ୍ତୁ କର୍ମସଂନ୍ୟାସାତ୍କର୍ମୟୋଗୋ ଵିଶିଷ୍ୟତେ || 2 || ଜ୍ଞେୟଃ ସ ନିତ୍ୟସଂନ୍ୟାସୀ ୟୋ ନ ଦ୍ଵେଷ୍ଟି ନ କାଙ୍କ୍ଷତି | ନିର୍ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵୋ ହି ମହାବାହୋ ସୁଖଂ ବନ୍ଧାତ୍ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ || 3 || ସାଂଖ୍ୟୟୋଗୌ ପୃଥଗ୍ବାଲାଃ ପ୍ରଵଦନ୍ତି ନ ପଣ୍ଡିତାଃ | ଏକମପ୍ୟାସ୍ଥିତଃ ସମ୍ୟଗୁଭୟୋର୍ଵିନ୍ଦତେ ଫଲମ || […]

Bhagavad Gita in Bengali – Chapter 5

অর্জুন উবাচ সংন্য়াসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্য়োগং চ শংসসি | য়চ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম || 1 || শ্রীভগবানুবাচ সংন্য়াসঃ কর্ময়োগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ | তয়োস্তু কর্মসংন্য়াসাত্কর্ময়োগো বিশিষ্য়তে || 2 || জ্ঞেয়ঃ স নিত্য়সংন্য়াসী য়ো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি | নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাত্প্রমুচ্য়তে || 3 || সাংখ্য়য়োগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ | একমপ্য়াস্থিতঃ সম্য়গুভয়োর্বিন্দতে ফলম || […]

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 5

അര്ജുന ഉവാച സംന്യാസം കര്മണാം കൃഷ്ണ പുനര്യോഗം ച ശംസസി | യച്ഛ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതമ് || 1 || ശ്രീഭഗവാനുവാച സംന്യാസഃ കര്മയോഗശ്ച നിഃശ്രേയസകരാവുഭൗ | തയോസ്തു കര്മസംന്യാസാത്കര്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ || 2 || ജ്ഞേയഃ സ നിത്യസംന്യാസീ യോ ന ദ്വേഷ്ടി ന കാങ്ക്ഷതി | നിര്ദ്വന്ദ്വോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത്പ്രമുച്യതേ || 3 || സാംഖ്യയോഗൗ പൃഥഗ്ബാലാഃ പ്രവദന്തി ന പണ്ഡിതാഃ | ഏകമപ്യാസ്ഥിതഃ സമ്യഗുഭയോര്വിന്ദതേ ഫലമ് || […]

Bhagavad Gita in Kannada – Chapter 5

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಸಂನ್ಯಾಸಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಕೃಷ್ಣ ಪುನರ್ಯೋಗಂ ಚ ಶಂಸಸಿ | ಯಚ್ಛ್ರೇಯ ಏತಯೋರೇಕಂ ತನ್ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ಸುನಿಶ್ಚಿತಮ್ || 1 || ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ಸಂನ್ಯಾಸಃ ಕರ್ಮಯೋಗಶ್ಚ ನಿಃಶ್ರೇಯಸಕರಾವುಭೌ | ತಯೋಸ್ತು ಕರ್ಮಸಂನ್ಯಾಸಾತ್ಕರ್ಮಯೋಗೋ ವಿಶಿಷ್ಯತೇ || 2 || ಙ್ಞೇಯಃ ಸ ನಿತ್ಯಸಂನ್ಯಾಸೀ ಯೋ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ | ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವೋ ಹಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ಸುಖಂ ಬಂಧಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ || 3 || ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗೌ ಪೃಥಗ್ಬಾಲಾಃ ಪ್ರವದಂತಿ ನ ಪಂಡಿತಾಃ | ಏಕಮಪ್ಯಾಸ್ಥಿತಃ ಸಮ್ಯಗುಭಯೋರ್ವಿಂದತೇ ಫಲಮ್ || […]

Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 5

அர்ஜுன உவாச ஸம்ன்யாஸம் கர்மணாம் க்றுஷ்ண புனர்யோகம் ச ஶம்ஸஸி | யச்ச்ரேய ஏதயோரேகம் தன்மே ப்ரூஹி ஸுனிஶ்சிதம் || 1 || ஶ்ரீபகவானுவாச ஸம்ன்யாஸஃ கர்மயோகஶ்ச னிஃஶ்ரேயஸகராவுபௌ | தயோஸ்து கர்மஸம்ன்யாஸாத்கர்மயோகோ விஶிஷ்யதே || 2 || ஜ்ஞேயஃ ஸ னித்யஸம்ன்யாஸீ யோ ன த்வேஷ்டி ன காங்க்ஷதி | னிர்த்வன்த்வோ ஹி மஹாபாஹோ ஸுகம் பன்தாத்ப்ரமுச்யதே || 3 || ஸாம்க்யயோகௌ ப்றுதக்பாலாஃ ப்ரவதன்தி ன பண்டிதாஃ | ஏகமப்யாஸ்திதஃ ஸம்யகுபயோர்வின்ததே பலம் || […]

Bhagavad Gita in Sanskrit – Chapter 5

अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥ 1 ॥ श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ 2 ॥ ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति । निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥ 3 ॥ साङ्ख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम् ॥ […]

Bhagavad Gita in English – Chapter 5

Here are the lyrics or slokas of Bhagavad Gita in English – Chapter 5. arjuna uvaacha saMnyaasaM karmaNaaM kRuShNa punaryOgaM cha SaMsasi | yachCrEya EtayOrEkaM tanmE broohi suniSchitam || 1 || Sreebhagavaanuvaacha saMnyaasaH karmayOgaScha niHSrEyasakaraavubhau | tayOstu karmasaMnyaasaatkarmayOgO viSiShyatE || 2 || gnyEyaH sa nityasaMnyaasee yO na dvEShTi na kaankShati | nirdvandvO hi mahaabaahO sukhaM […]

Bhagavad Gita in Telugu – Chapter 5

అర్జున ఉవాచ సంన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి | యచ్ఛ్రేయ ఏతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితమ్ || 1 || శ్రీభగవానువాచ సంన్యాసః కర్మయోగశ్చ నిఃశ్రేయసకరావుభౌ | తయోస్తు కర్మసంన్యాసాత్కర్మయోగో విశిష్యతే || 2 || ఙ్ఞేయః స నిత్యసంన్యాసీ యో న ద్వేష్టి న కాంక్షతి | నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ప్రముచ్యతే || 3 || సాంఖ్యయోగౌ పృథగ్బాలాః ప్రవదంతి న పండితాః | ఏకమప్యాస్థితః సమ్యగుభయోర్విందతే ఫలమ్ || […]

Bhagavad Gita in Hindi – Chapter 5

अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥ १ ॥ श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति । निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखं बंधात्प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदंति न पंडिताः । एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विंदते फलम् ॥ […]