Bala Mukundaashtakam in Tamil

கராரவிம்தேன பதாரவிம்தம் முகாரவிம்தே வினிவேஶயம்தம் |
வடஸ்ய பத்ரஸ்ய புடே ஶயானம் பாலம் முகும்தம் மனஸா ஸ்மராமி || 1 ||

ஸம்ஹ்றுத்ய லோகான்வடபத்ரமத்யே ஶயானமாத்யம்தவிஹீனரூபம் |
ஸர்வேஶ்வரம் ஸர்வஹிதாவதாரம் பாலம் முகும்தம் மனஸா ஸ்மராமி || 2 ||

இம்தீவரஶ்யாமலகோமலாம்கம் இம்த்ராதிதேவார்சிதபாதபத்மம் |
ஸம்தானகல்பத்ருமமாஶ்ரிதானாம் பாலம் முகும்தம் மனஸா ஸ்மராமி || 3 ||

லம்பாலகம் லம்பிதஹாரயஷ்டிம் ஶ்றும்காரலீலாம்கிததம்தபம்க்திம் |
பிம்பாதரம் சாருவிஶாலனேத்ரம் பாலம் முகும்தம் மனஸா ஸ்மராமி || 4 ||

ஶிக்யே னிதாயாத்யபயோததீனி பஹிர்கதாயாம் வ்ரஜனாயிகாயாம் |
புக்த்வா யதேஷ்டம் கபடேன ஸுப்தம் பாலம் முகும்தம் மனஸா ஸ்மராமி || 5 ||

கலிம்தஜாம்தஸ்திதகாலியஸ்ய பணாக்ரரம்கேனடனப்ரியம்தம் |
தத்புச்சஹஸ்தம் ஶரதிம்துவக்த்ரம் பாலம் முகும்தம் மனஸா ஸ்மராமி || 6 ||

உலூகலே பத்தமுதாரஶௌர்யம் உத்தும்கயுக்மார்ஜுன பம்கலீலம் |
உத்புல்லபத்மாயத சாருனேத்ரம் பாலம் முகும்தம் மனஸா ஸ்மராமி || 7 ||

ஆலோக்ய மாதுர்முகமாதரேண ஸ்தன்யம் பிபம்தம் ஸரஸீருஹாக்ஷம் |
ஸச்சின்மயம் தேவமனம்தரூபம் பாலம் முகும்தம் மனஸா ஸ்மராமி || 8 ||

Bala Mukundaashtakam in Other Languages

Write Your Comment