Ashta Lakshmi Stotram (Ashtalaxmi Stotra)

Ashtalakshmi Stotram is the most revered stotram dedicated to Ashtalakshmi, eight aspects of Goddess Lakshmi. Ashtalakshmi are – Adi Lakshmi, Dhanya Lakshmi, Dhairya Lakshmi, Gaja Lakshmi, Santana Lakshmi, Vijaya Lakshmi, Dhana Lakshmi, and Vidya Lakshmi. Ashtalakshmi stotram is chanted daily, during Diwali Lakshmi Puja, Varalakshmi Vratham, Ashtalakshmi Puja, Lakshmi Kubera Puja, etc. This prayer is a tribute to the Supreme Goddess of eight aspects of life.

Goddess Adilakshmi Stotram

Suragana vandita sundari madhavi chandra sahodari hema maye

Muniganavandita mokshapradayini Manjula bhashini vedanute

Pankajavasini devasupujita sadgunavrshini shantiyute

Jayajayahe madhusudhana kamini adilakshmi paripalayamam

Goddess Dhanyalakshmi Stotram

Aiekalikalmashanashini kamini vaidikarupini vedamaye

Ksheerasamudbhava mangala rupini mantranivasini mantranute

Mangalaladayini ambujajavasini devaganashrita padayute

Jayajayahe madhusudhana kamini dhanyalakshmi paripalayamam

Goddess Dhairyalakshmi (Veeralaxmi) Stotram

Jayavaravarshini vishnavi bhargavi mantraswarupini mantramaye

Sunaganapujita sheeghraphalaprada gyanavikasini shastranute

Bhavabhayaharini papavimochani sadhujanashrita padayute

Jayajaya he madhusudhana kamini dhairyalakshmi paripalayamam

Goddess Gajalakshmi Stotram

Jaya jaya durgati nasini kamini sarvaphalaprada shastramaye

Radhagajaturaga padati samavruta parijanamandita lokanute

Hari harabrahma supujita sevita tapanivarini padayute

Jayajayahe madhusudhana kamini gajalakshmi paripalayamam

Goddess Santanalakshmi Stotram

Aie khagavahini mohini chakrini ragavivardhini gyanamaye

gunaganavaridhi lokahitishini saptaswarayuta gananute

sakala suraasura devamuniswara manavavandita padayute

Jayajayahe madhusudhana kamini santanalakshmi paripalayamam

Goddess Vijayalakshmi Stotram

Jaya kamalasani sadgati dayini gyanavikasini ragamaye

Anudinamarchita kumkuma dhusara bhushitavasita vadyanute

Kanakadharastuti vibhava vandita shankara desika manyapade

Jayajayahe madhusudhana kamini vijayalakshmi paripalayamam

Goddess Vidyalakshmi Stotram

Pranata sureswari bharati bhargavi sokavinashini ratnamaye

Manimaya bhushita karna vibhushana santisamavruta hasyamukhe

Navanidhi dayini kalimala harini kamyaphalapradahastayute

Jayajayahe madhusudhana kamini vidyalakshmi paripalayamam

Goddess Dhanalakshmi Stotram

Dhimidhimi dhimdhimi dhimdhimi dhimdhimi dundhubhi nada supoornamaye

Gumaghama Gumghuma Ghumghuma Ghumghuma shankhaninada suvadyanute

Veda puranetihasa supujita vaidika marga pradarshayute

Jayajayahe madhusudhana kamini dhanalakshmi paripalayamam

Write Your Comment

1 Comments

  1. Sanatan says:

    suranuta vandita sundari madhavi chandra kaladhar sai shiva