Lunar Eclipse April 2013 Sankalpa Mantras (Chandra Grahana Sankalpa Mantras, Pitru Tharpana Slokas)

Lunar Eclipse 25|26 April 2013 Sankalpa Mantras (Chandra Grahana Sankalpa Mantras, Pitru Tharpana Slokas). Here are the mantras, slokas or stotras for Chandra Grahanam of 26 April 2013: Pithru Tharpana Sankalpa Mantram,

Pithru Tharpana Sankalpa Mantram (Exclusive for – April 26, 2013 Chandragrahanam)

Sri Govinda Govinda.
Sri MahaVishnoraagnaaya, Pravarthamanasya, Aadya Bramhane, Dwiteeya Parardhe,
Sri Swetha Varaaha Kalpe, Vaivaswatha Manvanthare, Kaliyuge, Prathama paadhe, Jambudweepe, Meror Dakshina bhage, Bharathavarshe, Bharatha Khande, Godavari Dakshina theere, Sannidhau,
Asmin Varthamane, Vyavahaarike, Chaandramanena,
Sri Vijayanaama Sanvatsare, Uttaraayane, Vasantha Ruthau,
Chaithra Maase, Sukla Pakshe, Pournami Thithau…
Bruhaspathi Vaasare, Vishnu Nakshatre, Vishnu Yoge,
Vishnu Karane, evam guna visheshana visistaayaam,
Punya thithau, Praacheenavithi (take Yagnopaveetham in apasavya position)
Samastha Pitrantharyaami
Sri MadhvaVallabha SriMadhJanardhana Vaasudevah Preranaaya
Sri MadhvaVallabha SriMadhJanardhana Vaasudevah Preethyartham
Asmath Samastha Pithrunaam
Akshaya Punya Lokaavaapthyartham
Chandroparaaga Punyakaaley Sraaddhaanga
Saddhyah Thila Tharpanam Karishye

Thila Tharpana Anantara Vidhi (After offering Thila Tharpana) chant this mantra

Samarpana slokam

Yasya smrithya cha naamokthyaa thapoyajnaa kriyadhishu
nyunam sampoornathaam yaathi sadhyo vande thamachyutham
manthraheenam kriyaheenam bhakthiheenam Janaardhana
yathkrutham thu mayaa deva paripoornam thadhasthu mey
Anena mayaa chandroparaaga kruthena
Samastha pithru thila tharpanena
Samastha pithrantharyaami sri madhavavallabha
Srimad janardhana vaasudevah
Priyathaam supreetho varado bhavathu
Sri Krishnaarpanamasthu
Kaayena Vaacha Manasendri yairvaa
Buddhyaatmanaa vaa Prakrite swabhavath
Karomi yadyat Sakalam Parasmai
Naarayanayethi Samarpayaami

During the charity or donation of any alms.. chant this mantra..

Chandraantaryaami Sri Anjaneya Swamy preranaaya
Sri Anjaneya Swamy preethyartham
Chandroparaaga peeda parihaaraartham
Sanaaga chandrabimba daanamaham karishye

Leave a Comment.

51 Comments

 1. lunar eclipse tharpanam mantram for 25 04 2013

  By Praveena at April 25, 2013 at 11:13 pm
 2. when to do tharpanam for lunar eclipse on 26th april 2013

  By Nalini at April 25, 2013 at 9:53 pm
 3. lunar eclipse on 25th april 2013 and tharpanam procedure

  By Stotri at April 25, 2013 at 9:40 pm
 4. chandra grahan in 2013 in india sankalpa manthram

  By Pann-gesh at April 25, 2013 at 9:39 pm
 5. when should grahana tharpanam be done on 25th April 2013

  By Nirupam at April 25, 2013 at 7:22 pm
 6. tharpanam on 26 april 2013 during lunar eclipse

  By Mamta at April 25, 2013 at 6:52 pm
 7. tharpanam during lunar eclipse on 26th April 2013

  By Sameera at April 25, 2013 at 4:52 pm
 8. tharpanam mantras for chandra grahanam on 25th april 2013

  By Sanyukta at April 25, 2013 at 2:14 pm
 9. grahanam in india 26th april 2013 tharpanam sankalpam

  By Madhuchanda at April 24, 2013 at 2:46 pm