Trayodashi Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras | 15 September 2020

‘Trayodashi Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted in Trayodashi Shraddha in Mahalaya Paksha – Pitru Paksha. In 2020, Trayodashi Shraddh date is September 15. 15 September 2020 – Trayodashi Shraddha Sankalpam Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, […]