Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 2 in Gujarati

રચન: ઋષિ માર્કંડેય અસ્ય સપ્ત સતીમધ્યમ ચરિત્રસ્ય વિષ્ણુર ઋષિઃ | ઉષ્ણિક છંદઃ | શ્રીમહાલક્ષ્મીદેવતા| શાકંભરી શક્તિઃ | દુર્ગા બીજમ | વાયુસ્તત્ત્વમ | યજુર્વેદઃ સ્વરૂપમ | શ્રી મહાલક્ષ્મીપ્રીત્યર્થે મધ્યમ ચરિત્ર જપે વિનિયોગઃ || ધ્યાનં ઓં અક્ષસ્રક્પરશું ગદેષુકુલિશં પદ્મં ધનુઃ કુણ્ડિકાં દણ્ડં શક્તિમસિં ચ ચર્મ જલજં ઘણ્ટાં સુરાભાજનમ | શૂલં પાશસુદર્શને ચ દધતીં હસ્તૈઃ પ્રવાળ પ્રભાં સેવે સૈરિભમર્દિનીમિહ […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 2 in Bengali

রচন: ঋষি মার্কংডেয় অস্য় সপ্ত সতীমধ্য়ম চরিত্রস্য় বিষ্ণুর ঋষিঃ | উষ্ণিক ছংদঃ | শ্রীমহালক্ষ্মীদেবতা| শাকংভরী শক্তিঃ | দুর্গা বীজম | বায়ুস্তত্ত্বম | য়জুর্বেদঃ স্বরূপম | শ্রী মহালক্ষ্মীপ্রীত্য়র্থে মধ্য়ম চরিত্র জপে বিনিয়োগঃ || ধ্য়ানং ওং অক্ষস্রক্পরশুং গদেষুকুলিশং পদ্মং ধনুঃ কুণ্ডিকাং দণ্ডং শক্তিমসিং চ চর্ম জলজং ঘণ্টাং সুরাভাজনম | শূলং পাশসুদর্শনে চ দধতীং হস্তৈঃ প্রবাল প্রভাং সেবে সৈরিভমর্দিনীমিহ […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 2 in Hindi

रचन: ऋषि मार्कंडेय अस्य सप्त सतीमध्यम चरित्रस्य विष्णुर् ऋषिः । उष्णिक् छंदः । श्रीमहालक्ष्मीदेवता। शाकंभरी शक्तिः । दुर्गा बीजम् । वायुस्तत्त्वम् । यजुर्वेदः स्वरूपम् । श्री महालक्ष्मीप्रीत्यर्थे मध्यम चरित्र जपे विनियोगः ॥ ध्यानं ॐ अक्षस्रक्परशुं गदेषुकुलिशं पद्मं धनुः कुंडिकां दंडं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घंटां सुराभाजनम् । शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रवाल प्रभां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 2 in Oriya

ରଚନ: ଋଷି ମାର୍କଂଡେୟ ଅସ୍ୟ ସପ୍ତ ସତୀମଧ୍ୟମ ଚରିତ୍ରସ୍ୟ ଵିଷ୍ଣୁର ଋଷିଃ | ଉଷ୍ଣିକ ଛଂଦଃ | ଶ୍ରୀମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଦେଵତା| ଶାକଂଭରୀ ଶକ୍ତିଃ | ଦୁର୍ଗା ବୀଜମ | ଵାୟୁସ୍ତତ୍ତ୍ଵମ | ୟଜୁର୍ଵେଦଃ ସ୍ଵରୂପମ | ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ମଧ୍ୟମ ଚରିତ୍ର ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ || ଧ୍ୟାନଂ ଓଂ ଅକ୍ଷସ୍ରକ୍ପରଶୁଂ ଗଦେଷୁକୁଲିଶଂ ପଦ୍ମଂ ଧନୁଃ କୁଣ୍ଡିକାଂ ଦଣ୍ଡଂ ଶକ୍ତିମସିଂ ଚ ଚର୍ମ ଜଲଜଂ ଘଣ୍ଟାଂ ସୁରାଭାଜନମ | ଶୂଲଂ ପାଶସୁଦର୍ଶନେ ଚ ଦଧତୀଂ ହସ୍ତୈଃ ପ୍ରଵାଳ ପ୍ରଭାଂ ସେଵେ ସୈରିଭମର୍ଦିନୀମିହ […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 2 in Kannada

ರಚನ: ಋಷಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಅಸ್ಯ ಸಪ್ತ ಸತೀಮಧ್ಯಮ ಚರಿತ್ರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುರ್ ಋಷಿಃ | ಉಷ್ಣಿಕ್ ಛಂದಃ | ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವತಾ| ಶಾಕಂಭರೀ ಶಕ್ತಿಃ | ದುರ್ಗಾ ಬೀಜಮ್ | ವಾಯುಸ್ತತ್ತ್ವಮ್ | ಯಜುರ್ವೇದಃ ಸ್ವರೂಪಮ್ | ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಮಧ್ಯಮ ಚರಿತ್ರ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ || ಧ್ಯಾನಂ ಓಂ ಅಕ್ಷಸ್ರಕ್ಪರಶುಂ ಗದೇಷುಕುಲಿಶಂ ಪದ್ಮಂ ಧನುಃ ಕುಂಡಿಕಾಂ ದಂಡಂ ಶಕ್ತಿಮಸಿಂ ಚ ಚರ್ಮ ಜಲಜಂ ಘಂಟಾಂ ಸುರಾಭಾಜನಮ್ | ಶೂಲಂ ಪಾಶಸುದರ್ಶನೇ ಚ ದಧತೀಂ ಹಸ್ತೈಃ ಪ್ರವಾಳ ಪ್ರಭಾಂ ಸೇವೇ ಸೈರಿಭಮರ್ದಿನೀಮಿಹ […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 2 in Malayalam

രചന: ഋഷി മാര്കംഡേയ അസ്യ സപ്ത സതീമധ്യമ ചരിത്രസ്യ വിഷ്ണുര് ഋഷിഃ | ഉഷ്ണിക് ഛംദഃ | ശ്രീമഹാലക്ഷ്മീദേവതാ| ശാകംഭരീ ശക്തിഃ | ദുര്ഗാ ബീജമ് | വായുസ്തത്ത്വമ് | യജുര്വേദഃ സ്വരൂപമ് | ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മീപ്രീത്യര്ഥേ മധ്യമ ചരിത്ര ജപേ വിനിയോഗഃ || ധ്യാനം ഓം അക്ഷസ്രക്പരശും ഗദേഷുകുലിശം പദ്മം ധനുഃ കുണ്ഡികാം ദണ്ഡം ശക്തിമസിം ച ചര്മ ജലജം ഘണ്ടാം സുരാഭാജനമ് | ശൂലം പാശസുദര്ശനേ ച ദധതീം ഹസ്തൈഃ പ്രവാള പ്രഭാം സേവേ സൈരിഭമര്ദിനീമിഹ […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 2 in Tamil

ரசன: றுஷி மார்கம்டேய அஸ்ய ஸப்த ஸதீமத்யம சரித்ரஸ்ய விஷ்ணுர் றுஷிஃ | உஷ்ணிக் சம்தஃ | ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீதேவதா| ஶாகம்பரீ ஶக்திஃ | துர்கா பீஜம் | வாயுஸ்தத்த்வம் | யஜுர்வேதஃ ஸ்வரூபம் | ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீப்ரீத்யர்தே மத்யம சரித்ர ஜபே வினியோகஃ || த்யானம் ஓம் அக்ஷஸ்ரக்பரஶும் கதேஷுகுலிஶம் பத்மம் தனுஃ குண்டிகாம் தண்டம் ஶக்திமஸிம் ச சர்ம ஜலஜம் கண்டாம் ஸுராபாஜனம் | ஶூலம் பாஶஸுதர்ஶனே ச தததீம் ஹஸ்தைஃ ப்ரவாள ப்ரபாம் ஸேவே ஸைரிபமர்தினீமிஹ […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 2 in English

Author: Markandeya asya sapta sateemadhyama charitrasya viShNur RuShiH | uShNik CaMdaH | SreemahaalakShmeedEvataa| SaakaMbharee SaktiH | durgaa beejam | vaayustattvam | yajurvEdaH svaroopam | Sree mahaalakShmeepreetyarthE madhyama caritra japE viniyOgaH || dhyaanaM OM akShasrakparaSuM gadEShukuliSaM padmaM dhanuH kuNDikaaM daNDaM SaktimasiM ca carma jalajaM ghaNTaaM suraabhaajanam | SoolaM paaSasudarSanE ca dadhateeM hastaiH pravaaLa prabhaaM sEvE sairibhamardineemiha mahalakShmeeM […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 2 in Telugu

రచన: ఋషి మార్కండేయ అస్య సప్త సతీమధ్యమ చరిత్రస్య విష్ణుర్ ఋషిః | ఉష్ణిక్ ఛందః | శ్రీమహాలక్ష్మీదేవతా| శాకంభరీ శక్తిః | దుర్గా బీజమ్ | వాయుస్తత్త్వమ్ | యజుర్వేదః స్వరూపమ్ | శ్రీ మహాలక్ష్మీప్రీత్యర్థే మధ్యమ చరిత్ర జపే వినియోగః || ధ్యానం ఓం అక్షస్రక్పరశుం గదేషుకులిశం పద్మం ధనుః కుండికాం దండం శక్తిమసిం చ చర్మ జలజం ఘంటాం సురాభాజనమ్ | శూలం పాశసుదర్శనే చ దధతీం హస్తైః ప్రవాళ ప్రభాం సేవే సైరిభమర్దినీమిహ […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 2 in Sanskrit

रचन: ऋषि मार्कण्डेय अस्य सप्त सतीमध्यम चरित्रस्य विष्णुर् ऋषिः । उष्णिक् छन्दः । श्रीमहालक्ष्मीदेवता। शाकम्भरी शक्तिः । दुर्गा बीजम् । वायुस्तत्त्वम् । यजुर्वेदः स्वरूपम् । श्री महालक्ष्मीप्रीत्यर्थे मध्यम चरित्र जपे विनियोगः ॥ ध्यानं ॐ अक्षस्रक्परशुं गदेषुकुलिशं पद्मं धनुः कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम् । शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रवाल प्रभां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह […]