Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 2 in Oriya

ରଚନ: ଋଷି ମାର୍କଂଡେୟ

ଅସ୍ୟ ସପ୍ତ ସତୀମଧ୍ୟମ ଚରିତ୍ରସ୍ୟ ଵିଷ୍ଣୁର ଋଷିଃ | ଉଷ୍ଣିକ ଛଂଦଃ | ଶ୍ରୀମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଦେଵତା| ଶାକଂଭରୀ ଶକ୍ତିଃ | ଦୁର୍ଗା ବୀଜମ | ଵାୟୁସ୍ତତ୍ତ୍ଵମ | ୟଜୁର୍ଵେଦଃ ସ୍ଵରୂପମ | ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ମଧ୍ୟମ ଚରିତ୍ର ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ||

ଧ୍ୟାନଂ
ଓଂ ଅକ୍ଷସ୍ରକ୍ପରଶୁଂ ଗଦେଷୁକୁଲିଶଂ ପଦ୍ମଂ ଧନୁଃ କୁଣ୍ଡିକାଂ
ଦଣ୍ଡଂ ଶକ୍ତିମସିଂ ଚ ଚର୍ମ ଜଲଜଂ ଘଣ୍ଟାଂ ସୁରାଭାଜନମ |
ଶୂଲଂ ପାଶସୁଦର୍ଶନେ ଚ ଦଧତୀଂ ହସ୍ତୈଃ ପ୍ରଵାଳ ପ୍ରଭାଂ
ସେଵେ ସୈରିଭମର୍ଦିନୀମିହ ମହଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ସରୋଜସ୍ଥିତାମ ||

ଋଷିରୁଵାଚ ||1||

ଦେଵାସୁରମଭୂଦ୍ୟୁଦ୍ଧଂ ପୂର୍ଣମବ୍ଦଶତଂ ପୁରା|
ମହିଷେ‌உସୁରାଣାମ ଅଧିପେ ଦେଵାନାଂଚ ପୁରନ୍ଦରେ

ତତ୍ରାସୁରୈର୍ମହାଵୀର୍ୟିର୍ଦେଵସୈନ୍ୟଂ ପରାଜିତଂ|
ଜିତ୍ଵା ଚ ସକଲାନ ଦେଵାନ ଇନ୍ଦ୍ରୋ‌உଭୂନ୍ମହିଷାସୁରଃ ||3||

ତତଃ ପରାଜିତା ଦେଵାଃ ପଦ୍ମୟୋନିଂ ପ୍ରଜାପତିମ|
ପୁରସ୍କୃତ୍ୟଗତାସ୍ତତ୍ର ୟତ୍ରେଶ ଗରୁଡଧ୍ଵଜୌ ||4||

ୟଥାଵୃତ୍ତଂ ତୟୋସ୍ତଦ୍ଵନ ମହିଷାସୁରଚେଷ୍ଟିତମ|
ତ୍ରିଦଶାଃ କଥୟାମାସୁର୍ଦେଵାଭିଭଵଵିସ୍ତରମ ||5||

ସୂର୍ୟେନ୍ଦ୍ରାଗ୍ନ୍ୟନିଲେନ୍ଦୂନାଂ ୟମସ୍ୟ ଵରୁଣସ୍ୟ ଚ
ଅନ୍ୟେଷାଂ ଚାଧିକାରାନ୍ସ ସ୍ଵୟମେଵାଧିତିଷ୍ଟତି ||6||

ସ୍ଵର୍ଗାନ୍ନିରାକୃତାଃ ସର୍ଵେ ତେନ ଦେଵ ଗଣା ଭୁଵିଃ|
ଵିଚରନ୍ତି ୟଥା ମର୍ତ୍ୟା ମହିଷେଣ ଦୁରାତ୍ମନା ||6||

ଏତଦ୍ଵଃ କଥିତଂ ସର୍ଵମ ଅମରାରିଵିଚେଷ୍ଟିତମ|
ଶରଣଂ ଵଃ ପ୍ରପନ୍ନାଃ ସ୍ମୋ ଵଧସ୍ତସ୍ୟ ଵିଚିନ୍ତ୍ୟତାମ ||8||

ଇତ୍ଥଂ ନିଶମ୍ୟ ଦେଵାନାଂ ଵଚାଂସି ମଧୁସୂଧନଃ
ଚକାର କୋପଂ ଶମ୍ଭୁଶ୍ଚ ଭ୍ରୁକୁଟୀକୁଟିଲାନନୌ ||9||

ତତୋ‌உତିକୋପପୂର୍ଣସ୍ୟ ଚକ୍ରିଣୋ ଵଦନାତ୍ତତଃ|
ନିଶ୍ଚକ୍ରାମ ମହତ୍ତେଜୋ ବ୍ରହ୍ମଣଃ ଶଙ୍କରସ୍ୟ ଚ ||10||

ଅନ୍ୟେଷାଂ ଚୈଵ ଦେଵାନାଂ ଶକ୍ରାଦୀନାଂ ଶରୀରତଃ|
ନିର୍ଗତଂ ସୁମହତ୍ତେଜଃ ସ୍ତଚ୍ଚୈକ୍ୟଂ ସମଗଚ୍ଛତ ||11||

ଅତୀଵ ତେଜସଃ କୂଟଂ ଜ୍ଵଲନ୍ତମିଵ ପର୍ଵତମ|
ଦଦୃଶୁସ୍ତେ ସୁରାସ୍ତତ୍ର ଜ୍ଵାଲାଵ୍ୟାପ୍ତଦିଗନ୍ତରମ ||12||

ଅତୁଲଂ ତତ୍ର ତତ୍ତେଜଃ ସର୍ଵଦେଵ ଶରୀରଜମ|
ଏକସ୍ଥଂ ତଦଭୂନ୍ନାରୀ ଵ୍ୟାପ୍ତଲୋକତ୍ରୟଂ ତ୍ଵିଷା ||13||

ୟଦଭୂଚ୍ଛାମ୍ଭଵଂ ତେଜଃ ସ୍ତେନାଜାୟତ ତନ୍ମୁଖମ|
ୟାମ୍ୟେନ ଚାଭଵନ କେଶା ବାହଵୋ ଵିଷ୍ଣୁତେଜସା ||14||

ସୌମ୍ୟେନ ସ୍ତନୟୋର୍ୟୁଗ୍ମଂ ମଧ୍ୟଂ ଚୈଂଦ୍ରେଣ ଚାଭଵତ|
ଵାରୁଣେନ ଚ ଜଂଘୋରୂ ନିତମ୍ବସ୍ତେଜସା ଭୁଵଃ ||15||

ବ୍ରହ୍ମଣସ୍ତେଜସା ପାଦୌ ତଦଙ୍ଗୁଳ୍ୟୋ‌உର୍କ ତେଜସା|
ଵସୂନାଂ ଚ କରାଙ୍ଗୁଳ୍ୟଃ କୌବେରେଣ ଚ ନାସିକା ||16||

ତସ୍ୟାସ୍ତୁ ଦନ୍ତାଃ ସମ୍ଭୂତା ପ୍ରାଜାପତ୍ୟେନ ତେଜସା
ନୟନତ୍ରିତୟଂ ଜଜ୍ଞେ ତଥା ପାଵକତେଜସା ||17||

ଭ୍ରୁଵୌ ଚ ସନ୍ଧ୍ୟୟୋସ୍ତେଜଃ ଶ୍ରଵଣାଵନିଲସ୍ୟ ଚ
ଅନ୍ୟେଷାଂ ଚୈଵ ଦେଵାନାଂ ସମ୍ଭଵସ୍ତେଜସାଂ ଶିଵ ||18||

ତତଃ ସମସ୍ତ ଦେଵାନାଂ ତେଜୋରାଶିସମୁଦ୍ଭଵାମ|
ତାଂ ଵିଲୋକ୍ୟ ମୁଦଂ ପ୍ରାପୁଃ ଅମରା ମହିଷାର୍ଦିତାଃ ||19||

ଶୂଲଂ ଶୂଲାଦ୍ଵିନିଷ୍କୃଷ୍ୟ ଦଦୌ ତସ୍ୟୈ ପିନାକଧୃକ|
ଚକ୍ରଂ ଚ ଦତ୍ତଵାନ କୃଷ୍ଣଃ ସମୁତ୍ପାଟ୍ୟ ସ୍ଵଚକ୍ରତଃ ||20||

ଶଙ୍ଖଂ ଚ ଵରୁଣଃ ଶକ୍ତିଂ ଦଦୌ ତସ୍ୟୈ ହୁତାଶନଃ
ମାରୁତୋ ଦତ୍ତଵାଂଶ୍ଚାପଂ ବାଣପୂର୍ଣେ ତଥେଷୁଧୀ ||21||

ଵଜ୍ରମିନ୍ଦ୍ରଃ ସମୁତ୍ପାଟ୍ୟ କୁଲିଶାଦମରାଧିପଃ|
ଦଦୌ ତସ୍ୟୈ ସହସ୍ରାକ୍ଷୋ ଘଣ୍ଟାମୈରାଵତାଦ୍ଗଜାତ ||22||

କାଲଦଣ୍ଡାଦ୍ୟମୋ ଦଣ୍ଡଂ ପାଶଂ ଚାମ୍ବୁପତିର୍ଦଦୌ|
ପ୍ରଜାପତିଶ୍ଚାକ୍ଷମାଲାଂ ଦଦୌ ବ୍ରହ୍ମା କମଣ୍ଡଲଂ ||23||

ସମସ୍ତରୋମକୂପେଷୁ ନିଜ ରଶ୍ମୀନ ଦିଵାକରଃ
କାଲଶ୍ଚ ଦତ୍ତଵାନ ଖଡ୍ଗଂ ତସ୍ୟାଃ ଶ୍ଚର୍ମ ଚ ନିର୍ମଲମ ||24||

କ୍ଷୀରୋଦଶ୍ଚାମଲଂ ହାରମ ଅଜରେ ଚ ତଥାମ୍ବରେ
ଚୂଡାମଣିଂ ତଥାଦିଵ୍ୟଂ କୁଣ୍ଡଲେ କଟକାନିଚ ||25||

ଅର୍ଧଚନ୍ଦ୍ରଂ ତଧା ଶୁଭ୍ରଂ କେୟୂରାନ ସର୍ଵ ବାହୁଷୁ
ନୂପୁରୌ ଵିମଲୌ ତଦ୍ଵ ଦ୍ଗ୍ରୈଵେୟକମନୁତ୍ତମମ ||26||

ଅଙ୍ଗୁଳୀୟକରତ୍ନାନି ସମସ୍ତାସ୍ଵଙ୍ଗୁଳୀଷୁ ଚ
ଵିଶ୍ଵ କର୍ମା ଦଦୌ ତସ୍ୟୈ ପରଶୁଂ ଚାତି ନିର୍ମଲଂ ||27||

ଅସ୍ତ୍ରାଣ୍ୟନେକରୂପାଣି ତଥା‌உଭେଦ୍ୟଂ ଚ ଦଂଶନମ|
ଅମ୍ଲାନ ପଙ୍କଜାଂ ମାଲାଂ ଶିରସ୍ୟୁ ରସି ଚାପରାମ||28||

ଅଦଦଜ୍ଜଲଧିସ୍ତସ୍ୟୈ ପଙ୍କଜଂ ଚାତିଶୋଭନମ|
ହିମଵାନ ଵାହନଂ ସିଂହଂ ରତ୍ନାନି ଵିଵିଧାନିଚ ||29||

ଦଦାଵଶୂନ୍ୟଂ ସୁରୟା ପାନପାତ୍ରଂ ଦନାଧିପଃ|
ଶେଷଶ୍ଚ ସର୍ଵ ନାଗେଶୋ ମହାମଣି ଵିଭୂଷିତମ ||30||

ନାଗହାରଂ ଦଦୌ ତସ୍ୟୈ ଧତ୍ତେ ୟଃ ପୃଥିଵୀମିମାମ|
ଅନ୍ୟୈରପି ସୁରୈର୍ଦେଵୀ ଭୂଷଣୈଃ ଆୟୁଧୈସ୍ତଥାଃ ||31||

ସମ୍ମାନିତା ନନାଦୋଚ୍ଚୈଃ ସାଟ୍ଟହାସଂ ମୁହୁର୍ମୁହୁ|
ତସ୍ୟାନାଦେନ ଘୋରେଣ କୃତ୍ସ୍ନ ମାପୂରିତଂ ନଭଃ ||32||

ଅମାୟତାତିମହତା ପ୍ରତିଶବ୍ଦୋ ମହାନଭୂତ|
ଚୁକ୍ଷୁଭୁଃ ସକଲାଲୋକାଃ ସମୁଦ୍ରାଶ୍ଚ ଚକମ୍ପିରେ ||33||

ଚଚାଲ ଵସୁଧା ଚେଲୁଃ ସକଲାଶ୍ଚ ମହୀଧରାଃ|
ଜୟେତି ଦେଵାଶ୍ଚ ମୁଦା ତାମୂଚୁଃ ସିଂହଵାହିନୀମ ||34||

ତୁଷ୍ଟୁଵୁର୍ମୁନୟଶ୍ଚୈନାଂ ଭକ୍ତିନମ୍ରାତ୍ମମୂର୍ତୟଃ|
ଦୃଷ୍ଟ୍ଵା ସମସ୍ତଂ ସଂକ୍ଷୁବ୍ଧଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟମ ଅମରାରୟଃ ||35||

ସନ୍ନଦ୍ଧାଖିଲସୈନ୍ୟାସ୍ତେ ସମୁତ୍ତସ୍ଥୁରୁଦାୟୁଦାଃ|
ଆଃ କିମେତଦିତି କ୍ରୋଧାଦାଭାଷ୍ୟ ମହିଷାସୁରଃ ||36||

ଅଭ୍ୟଧାଵତ ତଂ ଶବ୍ଦମ ଅଶେଷୈରସୁରୈର୍ଵୃତଃ|
ସ ଦଦର୍ଷ ତତୋ ଦେଵୀଂ ଵ୍ୟାପ୍ତଲୋକତ୍ରୟାଂ ତ୍ଵିଷା ||37||

ପାଦାକ୍ରାନ୍ତ୍ୟା ନତଭୁଵଂ କିରୀଟୋଲ୍ଲିଖିତାମ୍ବରାମ|
କ୍ଷୋଭିତାଶେଷପାତାଳାଂ ଧନୁର୍ଜ୍ୟାନିଃସ୍ଵନେନ ତାମ ||38||

ଦିଶୋ ଭୁଜସହସ୍ରେଣ ସମନ୍ତାଦ୍ଵ୍ୟାପ୍ୟ ସଂସ୍ଥିତାମ|
ତତଃ ପ୍ରଵଵୃତେ ୟୁଦ୍ଧଂ ତୟା ଦେଵ୍ୟା ସୁରଦ୍ଵିଷାଂ ||39||

ଶସ୍ତ୍ରାସ୍ତ୍ରୈର୍ଭହୁଧା ମୁକ୍ତୈରାଦୀପିତଦିଗନ୍ତରମ|
ମହିଷାସୁରସେନାନୀଶ୍ଚିକ୍ଷୁରାଖ୍ୟୋ ମହାସୁରଃ ||40||

ୟୁୟୁଧେ ଚମରଶ୍ଚାନ୍ୟୈଶ୍ଚତୁରଙ୍ଗବଲାନ୍ଵିତଃ|
ରଥାନାମୟୁତୈଃ ଷଡ୍ଭିଃ ରୁଦଗ୍ରାଖ୍ୟୋ ମହାସୁରଃ ||41||

ଅୟୁଧ୍ୟତାୟୁତାନାଂ ଚ ସହସ୍ରେଣ ମହାହନୁଃ|
ପଞ୍ଚାଶଦ୍ଭିଶ୍ଚ ନିୟୁତୈରସିଲୋମା ମହାସୁରଃ ||42||

ଅୟୁତାନାଂ ଶତୈଃ ଷଡ୍ଭିଃର୍ଭାଷ୍କଲୋ ୟୁୟୁଧେ ରଣେ|
ଗଜଵାଜି ସହସ୍ରୌଘୈ ରନେକୈଃ ପରିଵାରିତଃ ||43||

ଵୃତୋ ରଥାନାଂ କୋଟ୍ୟା ଚ ୟୁଦ୍ଧେ ତସ୍ମିନ୍ନୟୁଧ୍ୟତ|
ବିଡାଲାଖ୍ୟୋ‌உୟୁତାନାଂ ଚ ପଞ୍ଚାଶଦ୍ଭିରଥାୟୁତୈଃ ||44||

ୟୁୟୁଧେ ସଂୟୁଗେ ତତ୍ର ରଥାନାଂ ପରିଵାରିତଃ|
ଅନ୍ୟେ ଚ ତତ୍ରାୟୁତଶୋ ରଥନାଗହୟୈର୍ଵୃତାଃ ||45||

ୟୁୟୁଧୁଃ ସଂୟୁଗେ ଦେଵ୍ୟା ସହ ତତ୍ର ମହାସୁରାଃ|
କୋଟିକୋଟିସହସ୍ତ୍ରୈସ୍ତୁ ରଥାନାଂ ଦନ୍ତିନାଂ ତଥା ||46||

ହୟାନାଂ ଚ ଵୃତୋ ୟୁଦ୍ଧେ ତତ୍ରାଭୂନ୍ମହିଷାସୁରଃ|
ତୋମରୈର୍ଭିନ୍ଧିପାଲୈଶ୍ଚ ଶକ୍ତିଭିର୍ମୁସଲୈସ୍ତଥା ||47||

ୟୁୟୁଧୁଃ ସଂୟୁଗେ ଦେଵ୍ୟା ଖଡ୍ଗୈଃ ପରସୁପଟ୍ଟିସୈଃ|
କେଚିଚ୍ଛ ଚିକ୍ଷିପୁଃ ଶକ୍ତୀଃ କେଚିତ ପାଶାଂସ୍ତଥାପରେ ||48||

ଦେଵୀଂ ଖଡ୍ଗପ୍ରହାରୈସ୍ତୁ ତେ ତାଂ ହନ୍ତୁଂ ପ୍ରଚକ୍ରମୁଃ|
ସାପି ଦେଵୀ ତତସ୍ତାନି ଶସ୍ତ୍ରାଣ୍ୟସ୍ତ୍ରାଣି ଚଣ୍ଡିକା ||49||

ଲୀଲ ୟୈଵ ପ୍ରଚିଚ୍ଛେଦ ନିଜଶସ୍ତ୍ରାସ୍ତ୍ରଵର୍ଷିଣୀ|
ଅନାୟସ୍ତାନନା ଦେଵୀ ସ୍ତୂୟମାନା ସୁରର୍ଷିଭିଃ ||50||

ମୁମୋଚାସୁରଦେହେଷୁ ଶସ୍ତ୍ରାଣ୍ୟସ୍ତ୍ରାଣି ଚେଶ୍ଵରୀ|
ସୋ‌உପି କ୍ରୁଦ୍ଧୋ ଧୁତସଟୋ ଦେଵ୍ୟା ଵାହନକେସରୀ ||51||

ଚଚାରାସୁର ସୈନ୍ୟେଷୁ ଵନେଷ୍ଵିଵ ହୁତାଶନଃ|
ନିଃଶ୍ଵାସାନ ମୁମୁଚେୟାଂଶ୍ଚ ୟୁଧ୍ୟମାନାରଣେ‌உମ୍ବିକା||52||

ତ ଏଵ ସଧ୍ୟସମ୍ଭୂତା ଗଣାଃ ଶତସହସ୍ରଶଃ|
ୟୁୟୁଧୁସ୍ତେ ପରଶୁଭିର୍ଭିନ୍ଦିପାଲାସିପଟ୍ଟିଶୈଃ ||53||

ନାଶୟନ୍ତୋ‌உଅସୁରଗଣାନ ଦେଵୀଶକ୍ତ୍ୟୁପବୃଂହିତାଃ|
ଅଵାଦୟନ୍ତା ପଟହାନ ଗଣାଃ ଶଙାଂ ସ୍ତଥାପରେ ||54||

ମୃଦଙ୍ଗାଂଶ୍ଚ ତଥୈଵାନ୍ୟେ ତସ୍ମିନ୍ୟୁଦ୍ଧ ମହୋତ୍ସଵେ|
ତତୋଦେଵୀ ତ୍ରିଶୂଲେନ ଗଦୟା ଶକ୍ତିଵୃଷ୍ଟିଭିଃ||55||

ଖଡ୍ଗାଦିଭିଶ୍ଚ ଶତଶୋ ନିଜଘାନ ମହାସୁରାନ|
ପାତୟାମାସ ଚୈଵାନ୍ୟାନ ଘଣ୍ଟାସ୍ଵନଵିମୋହିତାନ ||56||

ଅସୁରାନ ଭୁଵିପାଶେନ ବଧ୍ଵାଚାନ୍ୟାନକର୍ଷୟତ|
କେଚିଦ ଦ୍ଵିଧାକୃତା ସ୍ତୀକ୍ଷ୍ଣୈଃ ଖଡ୍ଗପାତୈସ୍ତଥାପରେ ||57||

ଵିପୋଥିତା ନିପାତେନ ଗଦୟା ଭୁଵି ଶେରତେ|
ଵେମୁଶ୍ଚ କେଚିଦ୍ରୁଧିରଂ ମୁସଲେନ ଭୃଶଂ ହତାଃ ||58||

କେଚିନ୍ନିପତିତା ଭୂମୌ ଭିନ୍ନାଃ ଶୂଲେନ ଵକ୍ଷସି|
ନିରନ୍ତରାଃ ଶରୌଘେନ କୃତାଃ କେଚିଦ୍ରଣାଜିରେ ||59||

ଶଲ୍ୟାନୁକାରିଣଃ ପ୍ରାଣାନ ମମୁଚୁସ୍ତ୍ରିଦଶାର୍ଦନାଃ|
କେଷାଞ୍ଚିଦ୍ବାହଵଶ୍ଚିନ୍ନାଶ୍ଚିନ୍ନଗ୍ରୀଵାସ୍ତଥାପରେ ||60||

ଶିରାଂସି ପେତୁରନ୍ୟେଷାମ ଅନ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଵିଦାରିତାଃ|
ଵିଚ୍ଛିନ୍ନଜଜ୍ଘାସ୍ଵପରେ ପେତୁରୁର୍ଵ୍ୟାଂ ମହାସୁରାଃ ||61||

ଏକବାହ୍ଵକ୍ଷିଚରଣାଃ କେଚିଦ୍ଦେଵ୍ୟା ଦ୍ଵିଧାକୃତାଃ|
ଛିନ୍ନେପି ଚାନ୍ୟେ ଶିରସି ପତିତାଃ ପୁନରୁତ୍ଥିତାଃ ||62||

କବନ୍ଧା ୟୁୟୁଧୁର୍ଦେଵ୍ୟା ଗୃହୀତପରମାୟୁଧାଃ|
ନନୃତୁଶ୍ଚାପରେ ତତ୍ର ୟୁଦ୍ଦେ ତୂର୍ୟଲୟାଶ୍ରିତାଃ ||63||

କବନ୍ଧାଶ୍ଚିନ୍ନଶିରସଃ ଖଡ୍ଗଶକ୍ୟ୍ତୃଷ୍ଟିପାଣୟଃ|
ତିଷ୍ଠ ତିଷ୍ଠେତି ଭାଷନ୍ତୋ ଦେଵୀ ମନ୍ୟେ ମହାସୁରାଃ ||64||

ପାତିତୈ ରଥନାଗାଶ୍ଵୈଃ ଆସୁରୈଶ୍ଚ ଵସୁନ୍ଧରା|
ଅଗମ୍ୟା ସାଭଵତ୍ତତ୍ର ୟତ୍ରାଭୂତ ସ ମହାରଣଃ ||65||

ଶୋଣିତୌଘା ମହାନଦ୍ୟସ୍ସଦ୍ୟସ୍ତତ୍ର ଵିସୁସ୍ରୁଵୁଃ|
ମଧ୍ୟେ ଚାସୁରସୈନ୍ୟସ୍ୟ ଵାରଣାସୁରଵାଜିନାମ ||66||

କ୍ଷଣେନ ତନ୍ମହାସୈନ୍ୟମସୁରାଣାଂ ତଥା‌உମ୍ବିକା|
ନିନ୍ୟେ କ୍ଷୟଂ ୟଥା ଵହ୍ନିସ୍ତୃଣଦାରୁ ମହାଚୟମ ||67||

ସଚ ସିଂହୋ ମହାନାଦମୁତ୍ସୃଜନ ଧୁତକେସରଃ|
ଶରୀରେଭ୍ୟୋ‌உମରାରୀଣାମସୂନିଵ ଵିଚିନ୍ଵତି ||68||

ଦେଵ୍ୟା ଗଣୈଶ୍ଚ ତୈସ୍ତତ୍ର କୃତଂ ୟୁଦ୍ଧଂ ତଥାସୁରୈଃ|
ୟଥୈଷାଂ ତୁଷ୍ଟୁଵୁର୍ଦେଵାଃ ପୁଷ୍ପଵୃଷ୍ଟିମୁଚୋ ଦିଵି ||69||

ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣେ ସାଵର୍ନିକେ ମନ୍ଵନ୍ତରେ ଦେଵି ମହତ୍ମ୍ୟେ ମହିଷାସୁରସୈନ୍ୟଵଧୋ ନାମ ଦ୍ଵିତୀୟୋ‌உଧ୍ୟାୟଃ||

ଆହୁତି
ଓଂ ହ୍ରୀଂ ସାଂଗାୟୈ ସାୟୁଧାୟୈ ସଶକ୍ତିକାୟୈ ସପରିଵାରାୟୈ ସଵାହନାୟୈ ଅଷ୍ଟାଵିଂଶତି ଵର୍ଣାତ୍ମିକାୟୈ ଲକ୍ଶ୍ମୀ ବୀଜାଦିଷ୍ଟାୟୈ ମହାହୁତିଂ ସମର୍ପୟାମି ନମଃ ସ୍ଵାହା |

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 2 in Other Languages

Write Your Comment