Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 in English

Author: Markandeya

dhyaanaM
OM baalaarka maMDalaabhaasaaM caturbaahuM trilOcanaam |
paaSaaMkuSa varaabheeteerdhaarayaMteeM SivaaM bhajE ||

RuShiruvaaca || 1 ||

EtattE kathitaM bhoopa dEveemaahaatmyamuttamam |
EvaMprabhaavaa saa dEvee yayEdaM dhaaryatE jagat ||2||

vidyaa tathaiva kriyatE bhagavadviShNumaayayaa |
tayaa tvamESha vaiSyaSca tathaivaanyE vivEkinaH ||3||

tayaa tvamESha vaiSyaSca tathaivaanyE vivEkinaH|
mOhyantE mOhitaaScaiva mOhamEShyanti caaparE ||4||

taamupaihi mahaaraaja SaraNaM paramESvareeM|
aaraadhitaa saiva nRuNaaM bhOgasvargaapavargadaa ||5||

maarkaNDEya uvaaca ||6||

iti tasya vacaH SRutvaa surathaH sa naraadhipaH|
praNipatya mahaabhaagaM tamRuShiM saMSitavratam ||7||

nirviNNOtimamatvEna raajyaapaharENana ca|
jagaama sadyastapasE saca vaiSyO mahaamunE ||8||

sandarSanaarthamambhaayaa na’006C;pulina maasthitaH|
sa ca vaiSyastapastEpE dEvee sooktaM paraM japan ||9||

tau tasmin pulinE dEvyaaH kRutvaa moortiM maheemayeem|
arhaNaaM cakratustasyaaH puShpadhoopaagnitarpaNaiH ||10||

niraahaarau yataahaarau tanmanaskau samaahitau|
dadatustau baliMcaiva nijagaatraasRugukShitam ||11||

EvaM samaaraadhayatOstribhirvarShairyataatmanOH|
parituShTaa jagaddhaatree pratyakShaM praaha caNDikaa ||12||

dEvyuvaacaa||13||

yatpraarthyatE tvayaa bhoopa tvayaa ca kulanandana|
mattastatpraapyataaM sarvaM parituShTaa dadaamitE||14||

maarkaNDEya uvaaca||15||

tatO vavrE nRupO raajyamavibhraMSyanyajanmani|
atraivaca ca nijam raajyaM hataSatrubalaM balaat||16||

sOpi vaiSyastatO gnyaanaM vavrE nirviNNamaanasaH|
mamEtyahamiti praagnyaH sajgavicyuti kaarakam ||17||

dEvyuvaaca||18||

svalpairahObhir nRupatE svaM raajyaM praapsyatE bhavaan|
hatvaa ripoonaskhalitaM tava tatra bhaviShyati||19||

mRutaSca bhooyaH sampraapya janma dEvaadvivasvataH|
saavarNikO manurnaama bhavaanbhuvi bhaviShyati||20||

vaiSya varya tvayaa yaSca varOsmattObhivaancitaH|
taM prayacCaami saMsiddhyai tava gnyaanaM bhaviShyati||21||

maarkaNDEya uvaaca

iti datvaa tayOrdEvee yathaakhilaShitaM varaM|
bhabhoovaantarhitaa sadyO bhaktyaa taabhyaamabhiShTutaa||22||

EvaM dEvyaa varaM labdhvaa surathaH kShatriyarShabhaH|
sooryaajjanma samaasaadya saavarNirbhavitaa manuH||23||

iti datvaa tayOrdEvee yathabhilaShitaM varam|
babhoovaantarhitaa sadhyO bhaktyaa taabhyaamabhiShTutaa||24||

EvaM dEvyaa varaM labdhvaa surathaH kShatriyarShabhaH|
sooryaajjanma samaasaadya saavarNirbhavitaa manuH||25||

|kleem OM|

|| jaya jaya Sree maarkaNDEyapuraaNE saavarNikE manvantarE dEveemahatymE surathavaiSya yOrvara pradaanaM naama trayOdaSOdhyaayasamaaptam ||

||Sree sapta Satee dEveemahatmyam samaaptam ||
| OM tat sat |

aahuti
OM kleeM jayaMtee saaMgaayai saSaktikaayai saparivaaraayai savaahanaayai Sree mahaatripurasuMdaryai mahaahutiM samarpayaami namaH svaahaa ||

OM khaDginee Soolinee ghoraa gadinee chakriNee tathaa
SaMkhiNee chaapinee baaNaa bhuSuMDeeparighaayudhaa | hRudayaaya namaH |

OM SoolEna paahinO dEvi paahi khaDgEna chaaMbikE|
ghaMTaasvanEna naH paahi chaapajyaanisvanEna cha SiraSEsvaahaa |

OM praachyaaM rakSha prateechyaaM cha chaMDikE dakSharakShiNE
bhraamarE naatma Sulasya uttarasyaaM tathESvari | Sikhaayai vaShaT |

OM soumyaani yaaniroopaaNi trailOkyE vicharaMtitE
yaani chaatyaMta ghOraaNi tai rakShaasmaaM stathaa bhuvaM kavachaaya hum |

OM khaDga Soola gadaa deeni yaani chaastaaNi tEMbikE
karapallavasaMgeeni tairasmaa nrakSha sarvataH nEtratrayaaya vaShaT |

OM sarvasvaroopE sarvESE sarva Sakti samanvitE
bhayEbhyastraahinO dEvi durgE dEvi namOstutE | karatala karapRuShTaabhyaaM namaH |
OM bhoorbhuva ssuvaH iti digvimikaH |

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 in Other Languages

Write Your Comment