Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 in Kannada

ರಚನ: ಋಷಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ

ಧ್ಯಾನಂ
ಓಂ ಬಾಲಾರ್ಕ ಮಂಡಲಾಭಾಸಾಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಮ್ |
ಪಾಶಾಂಕುಶ ವರಾಭೀತೀರ್ಧಾರಯಂತೀಂ ಶಿವಾಂ ಭಜೇ ||

ಋಷಿರುವಾಚ || 1 ||

ಏತತ್ತೇ ಕಥಿತಂ ಭೂಪ ದೇವೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ |
ಏವಂಪ್ರಭಾವಾ ಸಾ ದೇವೀ ಯಯೇದಂ ಧಾರ್ಯತೇ ಜಗತ್ ||2||

ವಿದ್ಯಾ ತಥೈವ ಕ್ರಿಯತೇ ಭಗವದ್ವಿಷ್ಣುಮಾಯಯಾ |
ತಯಾ ತ್ವಮೇಷ ವೈಶ್ಯಶ್ಚ ತಥೈವಾನ್ಯೇ ವಿವೇಕಿನಃ ||3||

ತಯಾ ತ್ವಮೇಷ ವೈಶ್ಯಶ್ಚ ತಥೈವಾನ್ಯೇ ವಿವೇಕಿನಃ|
ಮೋಹ್ಯಂತೇ ಮೋಹಿತಾಶ್ಚೈವ ಮೋಹಮೇಷ್ಯಂತಿ ಚಾಪರೇ ||4||

ತಾಮುಪೈಹಿ ಮಹಾರಾಜ ಶರಣಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಂ|
ಆರಾಧಿತಾ ಸೈವ ನೃಣಾಂ ಭೋಗಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾ ||5||

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ ||6||

ಇತಿ ತಸ್ಯ ವಚಃ ಶೃತ್ವಾ ಸುರಥಃ ಸ ನರಾಧಿಪಃ|
ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಮಹಾಭಾಗಂ ತಮೃಷಿಂ ಸಂಶಿತವ್ರತಮ್ ||7||

ನಿರ್ವಿಣ್ಣೋತಿಮಮತ್ವೇನ ರಾಜ್ಯಾಪಹರೇಣನ ಚ|
ಜಗಾಮ ಸದ್ಯಸ್ತಪಸೇ ಸಚ ವೈಶ್ಯೋ ಮಹಾಮುನೇ ||8||

ಸಂದರ್ಶನಾರ್ಥಮಂಭಾಯಾ ನ’006ಛ್;ಪುಲಿನ ಮಾಸ್ಥಿತಃ|
ಸ ಚ ವೈಶ್ಯಸ್ತಪಸ್ತೇಪೇ ದೇವೀ ಸೂಕ್ತಂ ಪರಂ ಜಪನ್ ||9||

ತೌ ತಸ್ಮಿನ್ ಪುಲಿನೇ ದೇವ್ಯಾಃ ಕೃತ್ವಾ ಮೂರ್ತಿಂ ಮಹೀಮಯೀಮ್|
ಅರ್ಹಣಾಂ ಚಕ್ರತುಸ್ತಸ್ಯಾಃ ಪುಷ್ಪಧೂಪಾಗ್ನಿತರ್ಪಣೈಃ ||10||

ನಿರಾಹಾರೌ ಯತಾಹಾರೌ ತನ್ಮನಸ್ಕೌ ಸಮಾಹಿತೌ|
ದದತುಸ್ತೌ ಬಲಿಂಚೈವ ನಿಜಗಾತ್ರಾಸೃಗುಕ್ಷಿತಮ್ ||11||

ಏವಂ ಸಮಾರಾಧಯತೋಸ್ತ್ರಿಭಿರ್ವರ್ಷೈರ್ಯತಾತ್ಮನೋಃ|
ಪರಿತುಷ್ಟಾ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಪ್ರಾಹ ಚಂಡಿಕಾ ||12||

ದೇವ್ಯುವಾಚಾ||13||

ಯತ್ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯತೇ ತ್ವಯಾ ಭೂಪ ತ್ವಯಾ ಚ ಕುಲನಂದನ|
ಮತ್ತಸ್ತತ್ಪ್ರಾಪ್ಯತಾಂ ಸರ್ವಂ ಪರಿತುಷ್ಟಾ ದದಾಮಿತೇ||14||

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ||15||

ತತೋ ವವ್ರೇ ನೃಪೋ ರಾಜ್ಯಮವಿಭ್ರಂಶ್ಯನ್ಯಜನ್ಮನಿ|
ಅತ್ರೈವಚ ಚ ನಿಜಮ್ ರಾಜ್ಯಂ ಹತಶತ್ರುಬಲಂ ಬಲಾತ್||16||

ಸೋ‌உಪಿ ವೈಶ್ಯಸ್ತತೋ ಙ್ಞಾನಂ ವವ್ರೇ ನಿರ್ವಿಣ್ಣಮಾನಸಃ|
ಮಮೇತ್ಯಹಮಿತಿ ಪ್ರಾಙ್ಞಃ ಸಜ್ಗವಿಚ್ಯುತಿ ಕಾರಕಮ್ ||17||

ದೇವ್ಯುವಾಚ||18||

ಸ್ವಲ್ಪೈರಹೋಭಿರ್ ನೃಪತೇ ಸ್ವಂ ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತೇ ಭವಾನ್|
ಹತ್ವಾ ರಿಪೂನಸ್ಖಲಿತಂ ತವ ತತ್ರ ಭವಿಷ್ಯತಿ||19||

ಮೃತಶ್ಚ ಭೂಯಃ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಜನ್ಮ ದೇವಾದ್ವಿವಸ್ವತಃ|
ಸಾವರ್ಣಿಕೋ ಮನುರ್ನಾಮ ಭವಾನ್ಭುವಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ||20||

ವೈಶ್ಯ ವರ್ಯ ತ್ವಯಾ ಯಶ್ಚ ವರೋ‌உಸ್ಮತ್ತೋ‌உಭಿವಾಂಚಿತಃ|
ತಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ಸಂಸಿದ್ಧ್ಯೈ ತವ ಙ್ಞಾನಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ||21||

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ

ಇತಿ ದತ್ವಾ ತಯೋರ್ದೇವೀ ಯಥಾಖಿಲಷಿತಂ ವರಂ|
ಭಭೂವಾಂತರ್ಹಿತಾ ಸದ್ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತಾಭ್ಯಾಮಭಿಷ್ಟುತಾ||22||

ಏವಂ ದೇವ್ಯಾ ವರಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಸುರಥಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ್ಷಭಃ|
ಸೂರ್ಯಾಜ್ಜನ್ಮ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಸಾವರ್ಣಿರ್ಭವಿತಾ ಮನುಃ||23||

ಇತಿ ದತ್ವಾ ತಯೋರ್ದೇವೀ ಯಥಭಿಲಷಿತಂ ವರಮ್|
ಬಭೂವಾಂತರ್ಹಿತಾ ಸಧ್ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತಾಭ್ಯಾಮಭಿಷ್ಟುತಾ||24||

ಏವಂ ದೇವ್ಯಾ ವರಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಸುರಥಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ್ಷಭಃ|
ಸೂರ್ಯಾಜ್ಜನ್ಮ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಸಾವರ್ಣಿರ್ಭವಿತಾ ಮನುಃ||25||

|ಕ್ಲೀಮ್ ಓಂ|

|| ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ಣಿಕೇ ಮನ್ವಂತರೇ ದೇವೀಮಹತ್ಯ್ಮೇ ಸುರಥವೈಶ್ಯ ಯೋರ್ವರ ಪ್ರದಾನಂ ನಾಮ ತ್ರಯೋದಶೋಧ್ಯಾಯಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

||ಶ್ರೀ ಸಪ್ತ ಶತೀ ದೇವೀಮಹತ್ಮ್ಯಮ್ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||
| ಓಂ ತತ್ ಸತ್ |

ಆಹುತಿ
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಜಯಂತೀ ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯೈ ಸಪರಿವಾರಾಯೈ ಸವಾಹನಾಯೈ ಶ್ರೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ಮಹಾಹುತಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ||

ಓಂ ಖಡ್ಗಿನೀ ಶೂಲಿನೀ ಘೊರಾ ಗದಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ತಥಾ
ಶಂಖಿಣೀ ಚಾಪಿನೀ ಬಾಣಾ ಭುಶುಂಡೀಪರಿಘಾಯುಧಾ | ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಶೂಲೇನ ಪಾಹಿನೋ ದೇವಿ ಪಾಹಿ ಖಡ್ಗೇನ ಚಾಂಬಿಕೇ|
ಘಂಟಾಸ್ವನೇನ ನಃ ಪಾಹಿ ಚಾಪಜ್ಯಾನಿಸ್ವನೇನ ಚ ಶಿರಶೇಸ್ವಾಹಾ |

ಓಂ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಚ ಚಂಡಿಕೇ ದಕ್ಷರಕ್ಷಿಣೇ
ಭ್ರಾಮರೇ ನಾತ್ಮ ಶುಲಸ್ಯ ಉತ್ತರಸ್ಯಾಂ ತಥೇಶ್ವರಿ | ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |

ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾನಿ ಯಾನಿರೂಪಾಣಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ವಿಚರಂತಿತೇ
ಯಾನಿ ಚಾತ್ಯಂತ ಘೋರಾಣಿ ತೈ ರಕ್ಷಾಸ್ಮಾಂ ಸ್ತಥಾ ಭುವಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |

ಓಂ ಖಡ್ಗ ಶೂಲ ಗದಾ ದೀನಿ ಯಾನಿ ಚಾಸ್ತಾಣಿ ತೇಂಬಿಕೇ
ಕರಪಲ್ಲವಸಂಗೀನಿ ತೈರಸ್ಮಾ ನ್ರಕ್ಷ ಸರ್ವತಃ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವಷಟ್ |

ಓಂ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತೇ
ಭಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ರಾಹಿನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ದೇವಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ | ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಟಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ ಸ್ಸುವಃ ಇತಿ ದಿಗ್ವಿಮಿಕಃ |

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 in Other Languages

Write Your Comment