Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 in Tamil

ரசன: றுஷி மார்கம்டேய

த்யானம்
ஓம் பாலார்க மம்டலாபாஸாம் சதுர்பாஹும் த்ரிலோசனாம் |
பாஶாம்குஶ வராபீதீர்தாரயம்தீம் ஶிவாம் பஜே ||

றுஷிருவாச || 1 ||

ஏதத்தே கதிதம் பூப தேவீமாஹாத்ம்யமுத்தமம் |
ஏவம்ப்ரபாவா ஸா தேவீ யயேதம் தார்யதே ஜகத் ||2||

வித்யா ததைவ க்ரியதே பகவத்விஷ்ணுமாயயா |
தயா த்வமேஷ வைஶ்யஶ்ச ததைவான்யே விவேகினஃ ||3||

தயா த்வமேஷ வைஶ்யஶ்ச ததைவான்யே விவேகினஃ|
மோஹ்யன்தே மோஹிதாஶ்சைவ மோஹமேஷ்யன்தி சாபரே ||4||

தாமுபைஹி மஹாராஜ ஶரணம் பரமேஶ்வரீம்|
ஆராதிதா ஸைவ ன்றுணாம் போகஸ்வர்காபவர்கதா ||5||

மார்கண்டேய உவாச ||6||

இதி தஸ்ய வசஃ ஶ்றுத்வா ஸுரதஃ ஸ னராதிபஃ|
ப்ரணிபத்ய மஹாபாகம் தம்றுஷிம் ஸம்ஶிதவ்ரதம் ||7||

னிர்விண்ணோதிமமத்வேன ராஜ்யாபஹரேணன ச|
ஜகாம ஸத்யஸ்தபஸே ஸச வைஶ்யோ மஹாமுனே ||8||

ஸன்தர்ஶனார்தமம்பாயா ன’006ச்;புலின மாஸ்திதஃ|
ஸ ச வைஶ்யஸ்தபஸ்தேபே தேவீ ஸூக்தம் பரம் ஜபன் ||9||

தௌ தஸ்மின் புலினே தேவ்யாஃ க்றுத்வா மூர்திம் மஹீமயீம்|
அர்ஹணாம் சக்ரதுஸ்தஸ்யாஃ புஷ்பதூபாக்னிதர்பணைஃ ||10||

னிராஹாரௌ யதாஹாரௌ தன்மனஸ்கௌ ஸமாஹிதௌ|
தததுஸ்தௌ பலிம்சைவ னிஜகாத்ராஸ்றுகுக்ஷிதம் ||11||

ஏவம் ஸமாராதயதோஸ்த்ரிபிர்வர்ஷைர்யதாத்மனோஃ|
பரிதுஷ்டா ஜகத்தாத்ரீ ப்ரத்யக்ஷம் ப்ராஹ சண்டிகா ||12||

தேவ்யுவாசா||13||

யத்ப்ரார்த்யதே த்வயா பூப த்வயா ச குலனன்தன|
மத்தஸ்தத்ப்ராப்யதாம் ஸர்வம் பரிதுஷ்டா ததாமிதே||14||

மார்கண்டேய உவாச||15||

ததோ வவ்ரே ன்றுபோ ராஜ்யமவிப்ரம்ஶ்யன்யஜன்மனி|
அத்ரைவச ச னிஜம் ராஜ்யம் ஹதஶத்ருபலம் பலாத்||16||

ஸோ‌உபி வைஶ்யஸ்ததோ ஜ்ஞானம் வவ்ரே னிர்விண்ணமானஸஃ|
மமேத்யஹமிதி ப்ராஜ்ஞஃ ஸஜ்கவிச்யுதி காரகம் ||17||

தேவ்யுவாச||18||

ஸ்வல்பைரஹோபிர் ன்றுபதே ஸ்வம் ராஜ்யம் ப்ராப்ஸ்யதே பவான்|
ஹத்வா ரிபூனஸ்கலிதம் தவ தத்ர பவிஷ்யதி||19||

ம்றுதஶ்ச பூயஃ ஸம்ப்ராப்ய ஜன்ம தேவாத்விவஸ்வதஃ|
ஸாவர்ணிகோ மனுர்னாம பவான்புவி பவிஷ்யதி||20||

வைஶ்ய வர்ய த்வயா யஶ்ச வரோ‌உஸ்மத்தோ‌உபிவாஞ்சிதஃ|
தம் ப்ரயச்சாமி ஸம்ஸித்த்யை தவ ஜ்ஞானம் பவிஷ்யதி||21||

மார்கண்டேய உவாச

இதி தத்வா தயோர்தேவீ யதாகிலஷிதம் வரம்|
பபூவான்தர்ஹிதா ஸத்யோ பக்த்யா தாப்யாமபிஷ்டுதா||22||

ஏவம் தேவ்யா வரம் லப்த்வா ஸுரதஃ க்ஷத்ரியர்ஷபஃ|
ஸூர்யாஜ்ஜன்ம ஸமாஸாத்ய ஸாவர்ணிர்பவிதா மனுஃ||23||

இதி தத்வா தயோர்தேவீ யதபிலஷிதம் வரம்|
பபூவான்தர்ஹிதா ஸத்யோ பக்த்யா தாப்யாமபிஷ்டுதா||24||

ஏவம் தேவ்யா வரம் லப்த்வா ஸுரதஃ க்ஷத்ரியர்ஷபஃ|
ஸூர்யாஜ்ஜன்ம ஸமாஸாத்ய ஸாவர்ணிர்பவிதா மனுஃ||25||

|க்லீம் ஓம்|

|| ஜய ஜய ஶ்ரீ மார்கண்டேயபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வன்தரே தேவீமஹத்ய்மே ஸுரதவைஶ்ய யோர்வர ப்ரதானம் னாம த்ரயோதஶோத்யாயஸமாப்தம் ||

||ஶ்ரீ ஸப்த ஶதீ தேவீமஹத்ம்யம் ஸமாப்தம் ||
| ஓம் தத் ஸத் |

ஆஹுதி
ஓம் க்லீம் ஜயம்தீ ஸாம்காயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை ஶ்ரீ மஹாத்ரிபுரஸும்தர்யை மஹாஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ||

ஓம் கட்கினீ ஶூலினீ கொரா கதினீ சக்ரிணீ ததா
ஶம்கிணீ சாபினீ பாணா புஶும்டீபரிகாயுதா | ஹ்றுதயாய னமஃ |

ஓம் ஶூலேன பாஹினோ தேவி பாஹி கட்கேன சாம்பிகே|
கம்டாஸ்வனேன னஃ பாஹி சாபஜ்யானிஸ்வனேன ச ஶிரஶேஸ்வாஹா |

ஓம் ப்ராச்யாம் ரக்ஷ ப்ரதீச்யாம் ச சம்டிகே தக்ஷரக்ஷிணே
ப்ராமரே னாத்ம ஶுலஸ்ய உத்தரஸ்யாம் ததேஶ்வரி | ஶிகாயை வஷட் |

ஓம் ஸௌம்யானி யானிரூபாணி த்ரைலோக்யே விசரம்திதே
யானி சாத்யம்த கோராணி தை ரக்ஷாஸ்மாம் ஸ்ததா புவம் கவசாய ஹும் |

ஓம் கட்க ஶூல கதா தீனி யானி சாஸ்தாணி தேம்பிகே
கரபல்லவஸம்கீனி தைரஸ்மா ன்ரக்ஷ ஸர்வதஃ னேத்ரத்ரயாய வஷட் |

ஓம் ஸர்வஸ்வரூபே ஸர்வேஶே ஸர்வ ஶக்தி ஸமன்விதே
பயேப்யஸ்த்ராஹினோ தேவி துர்கே தேவி னமோஸ்துதே | கரதல கரப்றுஷ்டாப்யாம் னமஃ |
ஓம் பூர்புவ ஸ்ஸுவஃ இதி திக்விமிகஃ |

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 in Other Languages

Write Your Comment