Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 in Gujarati

રચન: ઋષિ માર્કંડેય

ધ્યાનં
ઓં બાલાર્ક મંડલાભાસાં ચતુર્બાહું ત્રિલોચનામ |
પાશાંકુશ વરાભીતીર્ધારયંતીં શિવાં ભજે ||

ઋષિરુવાચ || 1 ||

એતત્તે કથિતં ભૂપ દેવીમાહાત્મ્યમુત્તમમ |
એવંપ્રભાવા સા દેવી યયેદં ધાર્યતે જગત ||2||

વિદ્યા તથૈવ ક્રિયતે ભગવદ્વિષ્ણુમાયયા |
તયા ત્વમેષ વૈશ્યશ્ચ તથૈવાન્યે વિવેકિનઃ ||3||

તયા ત્વમેષ વૈશ્યશ્ચ તથૈવાન્યે વિવેકિનઃ|
મોહ્યન્તે મોહિતાશ્ચૈવ મોહમેષ્યન્તિ ચાપરે ||4||

તામુપૈહિ મહારાજ શરણં પરમેશ્વરીં|
આરાધિતા સૈવ નૃણાં ભોગસ્વર્ગાપવર્ગદા ||5||

માર્કણ્ડેય ઉવાચ ||6||

ઇતિ તસ્ય વચઃ શૃત્વા સુરથઃ સ નરાધિપઃ|
પ્રણિપત્ય મહાભાગં તમૃષિં સંશિતવ્રતમ ||7||

નિર્વિણ્ણોતિમમત્વેન રાજ્યાપહરેણન ચ|
જગામ સદ્યસ્તપસે સચ વૈશ્યો મહામુને ||8||

સન્દર્શનાર્થમમ્ભાયા ન’006છ;પુલિન માસ્થિતઃ|
સ ચ વૈશ્યસ્તપસ્તેપે દેવી સૂક્તં પરં જપન ||9||

તૌ તસ્મિન પુલિને દેવ્યાઃ કૃત્વા મૂર્તિં મહીમયીમ|
અર્હણાં ચક્રતુસ્તસ્યાઃ પુષ્પધૂપાગ્નિતર્પણૈઃ ||10||

નિરાહારૌ યતાહારૌ તન્મનસ્કૌ સમાહિતૌ|
દદતુસ્તૌ બલિંચૈવ નિજગાત્રાસૃગુક્ષિતમ ||11||

એવં સમારાધયતોસ્ત્રિભિર્વર્ષૈર્યતાત્મનોઃ|
પરિતુષ્ટા જગદ્ધાત્રી પ્રત્યક્ષં પ્રાહ ચણ્ડિકા ||12||

દેવ્યુવાચા||13||

યત્પ્રાર્થ્યતે ત્વયા ભૂપ ત્વયા ચ કુલનન્દન|
મત્તસ્તત્પ્રાપ્યતાં સર્વં પરિતુષ્ટા દદામિતે||14||

માર્કણ્ડેય ઉવાચ||15||

તતો વવ્રે નૃપો રાજ્યમવિભ્રંશ્યન્યજન્મનિ|
અત્રૈવચ ચ નિજમ રાજ્યં હતશત્રુબલં બલાત||16||

સો‌உપિ વૈશ્યસ્તતો જ્ઞાનં વવ્રે નિર્વિણ્ણમાનસઃ|
મમેત્યહમિતિ પ્રાજ્ઞઃ સજ્ગવિચ્યુતિ કારકમ ||17||

દેવ્યુવાચ||18||

સ્વલ્પૈરહોભિર નૃપતે સ્વં રાજ્યં પ્રાપ્સ્યતે ભવાન|
હત્વા રિપૂનસ્ખલિતં તવ તત્ર ભવિષ્યતિ||19||

મૃતશ્ચ ભૂયઃ સમ્પ્રાપ્ય જન્મ દેવાદ્વિવસ્વતઃ|
સાવર્ણિકો મનુર્નામ ભવાન્ભુવિ ભવિષ્યતિ||20||

વૈશ્ય વર્ય ત્વયા યશ્ચ વરો‌உસ્મત્તો‌உભિવાઞ્ચિતઃ|
તં પ્રયચ્છામિ સંસિદ્ધ્યૈ તવ જ્ઞાનં ભવિષ્યતિ||21||

માર્કણ્ડેય ઉવાચ

ઇતિ દત્વા તયોર્દેવી યથાખિલષિતં વરં|
ભભૂવાન્તર્હિતા સદ્યો ભક્ત્યા તાભ્યામભિષ્ટુતા||22||

એવં દેવ્યા વરં લબ્ધ્વા સુરથઃ ક્ષત્રિયર્ષભઃ|
સૂર્યાજ્જન્મ સમાસાદ્ય સાવર્ણિર્ભવિતા મનુઃ||23||

ઇતિ દત્વા તયોર્દેવી યથભિલષિતં વરમ|
બભૂવાન્તર્હિતા સધ્યો ભક્ત્યા તાભ્યામભિષ્ટુતા||24||

એવં દેવ્યા વરં લબ્ધ્વા સુરથઃ ક્ષત્રિયર્ષભઃ|
સૂર્યાજ્જન્મ સમાસાદ્ય સાવર્ણિર્ભવિતા મનુઃ||25||

|ક્લીમ ઓં|

|| જય જય શ્રી માર્કણ્ડેયપુરાણે સાવર્ણિકે મન્વન્તરે દેવીમહત્ય્મે સુરથવૈશ્ય યોર્વર પ્રદાનં નામ ત્રયોદશોધ્યાયસમાપ્તમ ||

||શ્રી સપ્ત શતી દેવીમહત્મ્યમ સમાપ્તમ ||
| ઓં તત સત |

આહુતિ
ઓં ક્લીં જયંતી સાંગાયૈ સશક્તિકાયૈ સપરિવારાયૈ સવાહનાયૈ શ્રી મહાત્રિપુરસુંદર્યૈ મહાહુતિં સમર્પયામિ નમઃ સ્વાહા ||

ઓં ખડ્ગિની શૂલિની ઘોરા ગદિની ચક્રિણી તથા
શંખિણી ચાપિની બાણા ભુશુંડીપરિઘાયુધા | હૃદયાય નમઃ |

ઓં શૂલેન પાહિનો દેવિ પાહિ ખડ્ગેન ચાંબિકે|
ઘંટાસ્વનેન નઃ પાહિ ચાપજ્યાનિસ્વનેન ચ શિરશેસ્વાહા |

ઓં પ્રાચ્યાં રક્ષ પ્રતીચ્યાં ચ ચંડિકે દક્ષરક્ષિણે
ભ્રામરે નાત્મ શુલસ્ય ઉત્તરસ્યાં તથેશ્વરિ | શિખાયૈ વષટ |

ઓં સ્ૐયાનિ યાનિરૂપાણિ ત્રૈલોક્યે વિચરંતિતે
યાનિ ચાત્યંત ઘોરાણિ તૈ રક્ષાસ્માં સ્તથા ભુવં કવચાય હુમ |

ઓં ખડ્ગ શૂલ ગદા દીનિ યાનિ ચાસ્તાણિ તેંબિકે
કરપલ્લવસંગીનિ તૈરસ્મા ન્રક્ષ સર્વતઃ નેત્રત્રયાય વષટ |

ઓં સર્વસ્વરૂપે સર્વેશે સર્વ શક્તિ સમન્વિતે
ભયેભ્યસ્ત્રાહિનો દેવિ દુર્ગે દેવિ નમોસ્તુતે | કરતલ કરપૃષ્ટાભ્યાં નમઃ |
ઓં ભૂર્ભુવ સ્સુવઃ ઇતિ દિગ્વિમિકઃ |

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 13 in Other Languages

Write Your Comment