Srisailam Sankranthi Brahmotsavam | Week long Festival at Srisailam Temple

Thousands of devotees throng the temple for Swami vari and Ammavari Darshanam and to see the annual Brahmotsavam.

It is to note that main Brahmotsavam in Srisailam Temple is during Maha Shivaratri.

Here is the timetable or schedule of Sankranthi Brahmotsavam

11 January 2018 – Bramhotsavala Ankurarpana, Dhwajarohanam

12 January 2018 – Shesha Vahana Seva

13 January 2018 – Mayura Vahana Seva

14 January 2018 – Nandi Vahana Seva

Ganga Parvathi Sametha Mallikarjuna Swamy Vari Kalyanam

15 January 2018 – Bhrunghi  Vahana Seva, Sadasyam, Nagavalli

16 January 2018 – Purnahuthi, Vasanthotsavam, Trishula Snanam, Dhwajarohana

17 January 2018 – Ashwa Vahana Seva, Swami Ammavarla Pushpotsavam, Shayanotsavam, Ekanta Seva

Other major festivities celebrated in Srishailam temple are – Maha Shivaratri Brahmotsavam, Dasara Brahmotsavam or Dasara Navaratri utsavam.

Write Your Comment