Shukra Kavacham in Kannada

ಧ್ಯಾನಮ್
ಮೃಣಾಲಕುಂದೇಂದುಪಯೋಜಸುಪ್ರಭಂ
ಪೀತಾಂಬರಂ ಪ್ರಸೃತಮಕ್ಷಮಾಲಿನಮ್ |
ಸಮಸ್ತಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಿಧಿಂ ಮಹಾಂತಂ
ಧ್ಯಾಯೇತ್ಕವಿಂ ವಾಞ್ಛಿತಮರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ || 1 ||

ಅಥ ಶುಕ್ರಕವಚಮ್
ಶಿರೋ ಮೇ ಭಾರ್ಗವಃ ಪಾತು ಭಾಲಂ ಪಾತು ಗ್ರಹಾಧಿಪಃ |
ನೇತ್ರೇ ದೈತ್ಯಗುರುಃ ಪಾತು ಶ್ರೋತ್ರೇ ಮೇ ಚಂದನದ್ಯುತಿಃ || 2 ||

ಪಾತು ಮೇ ನಾಸಿಕಾಂ ಕಾವ್ಯೋ ವದನಂ ದೈತ್ಯವಂದಿತಃ |
ವಚನಂ ಚೋಶನಾಃ ಪಾತು ಕಂಠಂ ಶ್ರೀಕಂಠಭಕ್ತಿಮಾನ್ || 3 ||

ಭುಜೌ ತೇಜೋನಿಧಿಃ ಪಾತು ಕುಕ್ಷಿಂ ಪಾತು ಮನೋವ್ರಜಃ |
ನಾಭಿಂ ಭೃಗುಸುತಃ ಪಾತು ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಮಹೀಪ್ರಿಯಃ || 4 ||

ಕಟಿಂ ಮೇ ಪಾತು ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಉರೂ ಮೇ ಸುರಪೂಜಿತಃ |
ಜಾನುಂ ಜಾಡ್ಯಹರಃ ಪಾತು ಜಂಘೇ ಙ್ಞಾನವತಾಂ ವರಃ || 5 ||

ಗುಲ್ಫೌ ಗುಣನಿಧಿಃ ಪಾತು ಪಾತು ಪಾದೌ ವರಾಂಬರಃ |
ಸರ್ವಾಣ್ಯಂಗಾನಿ ಮೇ ಪಾತು ಸ್ವರ್ಣಮಾಲಾಪರಿಷ್ಕೃತಃ || 6 ||

ಫಲಶ್ರುತಿಃ
ಯ ಇದಂ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಪಠತಿ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಃ |
ನ ತಸ್ಯ ಜಾಯತೇ ಪೀಡಾ ಭಾರ್ಗವಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ || 7 ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ಶುಕ್ರಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Shukra Kavacham in Other Languages

Write Your Comment