Shukra Kavacham in Malayalam

ധ്യാനമ് മൃണാലകുംദേംദുപയോജസുപ്രഭം പീതാംബരം പ്രസൃതമക്ഷമാലിനമ് | സമസ്തശാസ്ത്രാര്ഥവിധിം മഹാംതം ധ്യായേത്കവിം വാഞ്ഛിതമര്ഥസിദ്ധയേ || 1 || അഥ ശുക്രകവചമ് ശിരോ മേ ഭാര്ഗവഃ പാതു ഭാലം പാതു ഗ്രഹാധിപഃ | നേത്രേ ദൈത്യഗുരുഃ പാതു ശ്രോത്രേ മേ ചംദനദ്യുതിഃ || 2 || പാതു മേ നാസികാം കാവ്യോ വദനം ദൈത്യവംദിതഃ | വചനം ചോശനാഃ പാതു കംഠം ശ്രീകംഠഭക്തിമാന് || 3 || ഭുജൗ തേജോനിധിഃ പാതു കുക്ഷിം പാതു മനോവ്രജഃ | നാഭിം ഭൃഗുസുതഃ […]

Shukra Kavacham in English

dhyaanam mRuNaalakuMdEMdupayOjasuprabhaM peetaaMbaraM prasRutamakShamaalinam | samastaSaastraarthavidhiM mahaaMtaM dhyaayEtkaviM vaanCitamarthasiddhayE || 1 || atha Sukrakavacam SirO mE bhaargavaH paatu bhaalaM paatu grahaadhipaH | nEtrE daityaguruH paatu SrOtrE mE caMdanadyutiH || 2 || paatu mE naasikaaM kaavyO vadanaM daityavaMditaH | vacanaM cOSanaaH paatu kaMThaM SreekaMThabhaktimaan || 3 || bhujau tEjOnidhiH paatu kukShiM paatu manOvrajaH | naabhiM bhRugusutaH […]

Shukra Kavacham in Tamil

த்யானம் ம்றுணாலகும்தேம்துபயோஜஸுப்ரபம் பீதாம்பரம் ப்ரஸ்றுதமக்ஷமாலினம் | ஸமஸ்தஶாஸ்த்ரார்தவிதிம் மஹாம்தம் த்யாயேத்கவிம் வாஞ்சிதமர்தஸித்தயே || 1 || அத ஶுக்ரகவசம் ஶிரோ மே பார்கவஃ பாது பாலம் பாது க்ரஹாதிபஃ | னேத்ரே தைத்யகுருஃ பாது ஶ்ரோத்ரே மே சம்தனத்யுதிஃ || 2 || பாது மே னாஸிகாம் காவ்யோ வதனம் தைத்யவம்திதஃ | வசனம் சோஶனாஃ பாது கம்டம் ஶ்ரீகம்டபக்திமான் || 3 || புஜௌ தேஜோனிதிஃ பாது குக்ஷிம் பாது மனோவ்ரஜஃ | னாபிம் ப்றுகுஸுதஃ […]

Shukra Kavacham in Gujarati

ધ્યાનમ મૃણાલકુંદેંદુપયોજસુપ્રભં પીતાંબરં પ્રસૃતમક્ષમાલિનમ | સમસ્તશાસ્ત્રાર્થવિધિં મહાંતં ધ્યાયેત્કવિં વાઞ્છિતમર્થસિદ્ધયે || 1 || અથ શુક્રકવચમ શિરો મે ભાર્ગવઃ પાતુ ભાલં પાતુ ગ્રહાધિપઃ | નેત્રે દૈત્યગુરુઃ પાતુ શ્રોત્રે મે ચંદનદ્યુતિઃ || 2 || પાતુ મે નાસિકાં કાવ્યો વદનં દૈત્યવંદિતઃ | વચનં ચોશનાઃ પાતુ કંઠં શ્રીકંઠભક્તિમાન || 3 || ભુજૌ તેજોનિધિઃ પાતુ કુક્ષિં પાતુ મનોવ્રજઃ | નાભિં ભૃગુસુતઃ […]

Shukra Kavacham in Kannada

ಧ್ಯಾನಮ್ ಮೃಣಾಲಕುಂದೇಂದುಪಯೋಜಸುಪ್ರಭಂ ಪೀತಾಂಬರಂ ಪ್ರಸೃತಮಕ್ಷಮಾಲಿನಮ್ | ಸಮಸ್ತಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಿಧಿಂ ಮಹಾಂತಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಕವಿಂ ವಾಞ್ಛಿತಮರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ || 1 || ಅಥ ಶುಕ್ರಕವಚಮ್ ಶಿರೋ ಮೇ ಭಾರ್ಗವಃ ಪಾತು ಭಾಲಂ ಪಾತು ಗ್ರಹಾಧಿಪಃ | ನೇತ್ರೇ ದೈತ್ಯಗುರುಃ ಪಾತು ಶ್ರೋತ್ರೇ ಮೇ ಚಂದನದ್ಯುತಿಃ || 2 || ಪಾತು ಮೇ ನಾಸಿಕಾಂ ಕಾವ್ಯೋ ವದನಂ ದೈತ್ಯವಂದಿತಃ | ವಚನಂ ಚೋಶನಾಃ ಪಾತು ಕಂಠಂ ಶ್ರೀಕಂಠಭಕ್ತಿಮಾನ್ || 3 || ಭುಜೌ ತೇಜೋನಿಧಿಃ ಪಾತು ಕುಕ್ಷಿಂ ಪಾತು ಮನೋವ್ರಜಃ | ನಾಭಿಂ ಭೃಗುಸುತಃ […]

Shukra Kavacham in Oriya

ଧ୍ୟାନମ ମୃଣାଲକୁଂଦେଂଦୁପୟୋଜସୁପ୍ରଭଂ ପୀତାଂବରଂ ପ୍ରସୃତମକ୍ଷମାଲିନମ | ସମସ୍ତଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥଵିଧିଂ ମହାଂତଂ ଧ୍ୟାୟେତ୍କଵିଂ ଵାଞ୍ଛିତମର୍ଥସିଦ୍ଧୟେ || 1 || ଅଥ ଶୁକ୍ରକଵଚମ ଶିରୋ ମେ ଭାର୍ଗଵଃ ପାତୁ ଭାଲଂ ପାତୁ ଗ୍ରହାଧିପଃ | ନେତ୍ରେ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁଃ ପାତୁ ଶ୍ରୋତ୍ରେ ମେ ଚଂଦନଦ୍ୟୁତିଃ || 2 || ପାତୁ ମେ ନାସିକାଂ କାଵ୍ୟୋ ଵଦନଂ ଦୈତ୍ୟଵଂଦିତଃ | ଵଚନଂ ଚୋଶନାଃ ପାତୁ କଂଠଂ ଶ୍ରୀକଂଠଭକ୍ତିମାନ || 3 || ଭୁଜୌ ତେଜୋନିଧିଃ ପାତୁ କୁକ୍ଷିଂ ପାତୁ ମନୋଵ୍ରଜଃ | ନାଭିଂ ଭୃଗୁସୁତଃ […]

Shukra Kavacham in Bengali

ধ্য়ানম মৃণালকুংদেংদুপয়োজসুপ্রভং পীতাংবরং প্রসৃতমক্ষমালিনম | সমস্তশাস্ত্রার্থবিধিং মহাংতং ধ্য়ায়েত্কবিং বাঞ্ছিতমর্থসিদ্ধয়ে || 1 || অথ শুক্রকবচম শিরো মে ভার্গবঃ পাতু ভালং পাতু গ্রহাধিপঃ | নেত্রে দৈত্য়গুরুঃ পাতু শ্রোত্রে মে চংদনদ্য়ুতিঃ || 2 || পাতু মে নাসিকাং কাব্য়ো বদনং দৈত্য়বংদিতঃ | বচনং চোশনাঃ পাতু কংঠং শ্রীকংঠভক্তিমান || 3 || ভুজৌ তেজোনিধিঃ পাতু কুক্ষিং পাতু মনোব্রজঃ | নাভিং ভৃগুসুতঃ […]

Shukra Kavacham in Hindi

ध्यानम् मृणालकुंदेंदुपयोजसुप्रभं पीतांबरं प्रसृतमक्षमालिनम् । समस्तशास्त्रार्थविधिं महांतं ध्यायेत्कविं वाञ्छितमर्थसिद्धये ॥ १ ॥ अथ शुक्रकवचम् शिरो मे भार्गवः पातु भालं पातु ग्रहाधिपः । नेत्रे दैत्यगुरुः पातु श्रोत्रे मे चंदनद्युतिः ॥ २ ॥ पातु मे नासिकां काव्यो वदनं दैत्यवंदितः । वचनं चोशनाः पातु कंठं श्रीकंठभक्तिमान् ॥ ३ ॥ भुजौ तेजोनिधिः पातु कुक्षिं पातु मनोव्रजः । नाभिं भृगुसुतः […]

Shukra Kavacham in Telugu

ధ్యానమ్ మృణాలకుందేందుపయోజసుప్రభం పీతాంబరం ప్రసృతమక్షమాలినమ్ | సమస్తశాస్త్రార్థవిధిం మహాంతం ధ్యాయేత్కవిం వాఞ్ఛితమర్థసిద్ధయే || 1 || అథ శుక్రకవచమ్ శిరో మే భార్గవః పాతు భాలం పాతు గ్రహాధిపః | నేత్రే దైత్యగురుః పాతు శ్రోత్రే మే చందనద్యుతిః || 2 || పాతు మే నాసికాం కావ్యో వదనం దైత్యవందితః | వచనం చోశనాః పాతు కంఠం శ్రీకంఠభక్తిమాన్ || 3 || భుజౌ తేజోనిధిః పాతు కుక్షిం పాతు మనోవ్రజః | నాభిం భృగుసుతః […]

Shukra Kavacham in Sanskrit

ध्यानम् मृणालकुन्देन्दुपयोजसुप्रभं पीताम्बरं प्रसृतमक्षमालिनम् । समस्तशास्त्रार्थविधिं महान्तं ध्यायेत्कविं वाञ्छितमर्थसिद्धये ॥ 1 ॥ अथ शुक्रकवचम् शिरो मे भार्गवः पातु भालं पातु ग्रहाधिपः । नेत्रे दैत्यगुरुः पातु श्रोत्रे मे चन्दनद्युतिः ॥ 2 ॥ पातु मे नासिकां काव्यो वदनं दैत्यवन्दितः । वचनं चोशनाः पातु कण्ठं श्रीकण्ठभक्तिमान् ॥ 3 ॥ भुजौ तेजोनिधिः पातु कुक्षिं पातु मनोव्रजः । नाभिं भृगुसुतः […]