Savarni Manvantara (Eighth Manvantara)

Savarni Manvantara is the eighth Manvantara. It is named after Savarni Manu, Savarni Manu will have ten sons—Dhriti, Variyan, Yavasu, Suvarna, Dhrishti, Charishnu, Adya, Sumati, Vasu and Shukra.

The Saptarishis of this manvantar will be–Ashwatthama, RishyaSringa, Kaushikya, Galav, Shatanand, Kashyap and Parashurama.

Each manvantara is ruled over by a Manu. In the present kalpa, six manvantaras have already passed and the names of the six Manus who ruled were Svayambhuva, Svarochisha, Uttama, Tamasa, Raivata and Chakshusha. The name of the seventh Manu, who rules over the seventh manvantara of the present kalpa, is Vaivasvata.

The titles of the seven great sages (saptarshi) as well as the tile of Indra change from manvantara to manvantara. The gods also change.

Write Your Comment