Medha Suktam in Kannada

ತೈತ್ತಿರೀಯಾರಣ್ಯಕಮ್ – 4, ಪ್ರಪಾಠಕಃ – 10, ಅನುವಾಕಃ – 41-44

ಓಂ ಯಶ್ಛಂದ’ಸಾಮೃಷಭೋ ವಿಶ್ವರೂ’ಪಃ | ಛಂದೋಭ್ಯೋ‌உಧ್ಯಮೃತಾ”ಥ್ಸಂಬಭೂವ’ | ಸ ಮೇಂದ್ರೋ’ ಮೇಧಯಾ” ಸ್ಪೃಣೋತು | ಅಮೃತ’ಸ್ಯ ದೇವಧಾರ’ಣೋ ಭೂಯಾಸಮ್ | ಶರೀ’ರಂ ಮೇ ವಿಚ’ರ್ಷಣಮ್ | ಜಿಹ್ವಾ ಮೇ ಮಧು’ಮತ್ತಮಾ | ಕರ್ಣಾ”ಭ್ಯಾಂ ಭೂರಿವಿಶ್ರು’ವಮ್ | ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಃ ಕೋಶೋ’‌உಸಿ ಮೇಧಯಾ ಪಿ’ಹಿತಃ | ಶ್ರುತಂ ಮೇ’ ಗೋಪಾಯ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಓಂ ಮೇಧಾದೇವೀ ಜುಷಮಾ’ಣಾ ನ ಆಗಾ”ದ್ವಿಶ್ವಾಚೀ’ ಭದ್ರಾ ಸು’ಮನಸ್ಯ ಮಾ’ನಾ | ತ್ವಯಾ ಜುಷ್ಟಾ’ ನುದಮಾ’ನಾ ದುರುಕ್ತಾ”ನ್ ಬೃಹದ್ವ’ದೇಮ ವಿದಥೇ’ ಸುವೀರಾ”ಃ | ತ್ವಯಾ ಜುಷ್ಟ’ ಋಷಿರ್ಭ’ವತಿ ದೇವಿ ತ್ವಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾ’‌உ‌உಗತಶ್ರೀ’ರುತ ತ್ವಯಾ” | ತ್ವಯಾ ಜುಷ್ಟ’ಶ್ಚಿತ್ರಂ ವಿ’ಂದತೇ ವಸು ಸಾ ನೋ’ ಜುಷಸ್ವ ದ್ರವಿ’ಣೋ ನ ಮೇಧೇ ||

ಮೇಧಾಂ ಮ ಇಂದ್ರೋ’ ದದಾತು ಮೇಧಾಂ ದೇವೀ ಸರ’ಸ್ವತೀ | ಮೇಧಾಂ ಮೇ’ ಅಶ್ವಿನಾ’ವುಭಾ-ವಾಧ’ತ್ತಾಂ ಪುಷ್ಕ’ರಸ್ರಜಾ | ಅಪ್ಸರಾಸು’ ಚ ಯಾ ಮೇಧಾ ಗಂ’ಧರ್ವೇಷು’ ಚ ಯನ್ಮನಃ’ | ದೈವೀಂ” ಮೇಧಾ ಸರ’ಸ್ವತೀ ಸಾ ಮಾಂ” ಮೇಧಾ ಸುರಭಿ’ರ್ಜುಷತಾಗ್ ಸ್ವಾಹಾ” ||

ಆಮಾಂ” ಮೇಧಾ ಸುರಭಿ’ರ್ವಿಶ್ವರೂ’ಪಾ ಹಿರ’ಣ್ಯವರ್ಣಾ ಜಗ’ತೀ ಜಗಮ್ಯಾ | ಊರ್ಜ’ಸ್ವತೀ ಪಯ’ಸಾ ಪಿನ್ವ’ಮಾನಾ ಸಾ ಮಾಂ” ಮೇಧಾ ಸುಪ್ರತೀ’ಕಾ ಜುಷಂತಾಮ್ ||

ಮಯಿ’ ಮೇಧಾಂ ಮಯಿ’ ಪ್ರಜಾಂ ಮಯ್ಯಗ್ನಿಸ್ತೇಜೋ’ ದಧಾತು ಮಯಿ’ ಮೇಧಾಂ ಮಯಿ’ ಪ್ರಜಾಂ ಮಯೀಂದ್ರ’ ಇಂದ್ರಿಯಂ ದ’ಧಾತು ಮಯಿ’ ಮೇಧಾಂ ಮಯಿ’ ಪ್ರಜಾಂ ಮಯಿ ಸೂರ್ಯೋ ಭ್ರಾಜೋ’ ದಧಾತು ||

ಓಂ ಹಂಸ ಹಂಸಾಯ’ ವಿದ್ಮಹೇ’ ಪರಮಹಂಸಾಯ’ ಧೀಮಹಿ | ತನ್ನೋ’ ಹಂಸಃ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

Medha Suktam in Other Languages

Write Your Comment