Mahalakshmi Chaturvimsati Namavali Stotram, 24 Names of Goddess Maha Lakshmi

Lakshmi Mata

Lakshmi Mata

Sri Mahalakshmi Chaturvimsati Namavali is a stotram about the 24 names of Goddess Maha Lakshmi.

It is mainly chanted for Lakshmi Puja during Diwali, Akshaya Tritiya, Mahalakshmi Pujan and Lakshmi Pujan during Navratri.

Here is the text or lyrics this stotram..

Sri venkateshwa mahishee mahalakshmi preetyartham sri venkatesha mahishee mahalakshmi chaturvimshati namabhih sri venkatesha mahishee maha lakshmi archanam karishye

Asya sri mahalakshmi chatur vimshathi naama mantrasya brahma rushih anushtup chandam

Sri mahalakshmi devataa sri venkatesha mahishee mahalakshmi preetyarthe japey viniyogah

Dhyanam

Eeshanam jagatho asya venkatapather vishno paraam preyaseem thadvaksha thala nitya vaasarasikaam thatkshanti samvardhineem

Padmalamkrutha paanipallava yugaam padmasanastham shriyam vatsalyaadi gunojjwalam bhagavathim vande jaganmatharam //

Om sriyai namah

Om lokadhatrai namah

Om brahma mathre namah

Om padma nethrayai namah

Om padmamukhyai namah

Om prasannamukha padmayai namah

Om padmakanthyai namah

Om bilvavanasthayai namah

Om vishnupathnyai namah

Om vichitra kshauma dharinyai namah

Om pruthu shronyai namah

Om pakva bilva phala peenatunga sthanyai namah

Om surakta padma patrabha kara paada thalayai namah

Om shubhayai namah

Om saratnangada keyura kanchinupura shobhithayai namah

Om yaksha kardama samlipta sarvangayai namah

Om katakojwalayai namah

Om mangalya bharanai shiptrai rmukta haarai rvibhushitayai namah

Om taatankai ravathamsaischa shobhamaana mukhambhujayai namah

Om padmahasthayai namah

Om hari vallabhayai namah

Om rugyajuspama rupayai namah

Om vidyayai namah

Om abdhijayai namah

Evam chaturvimshati namabhih bilva pathrai lakshmi archanam kuryath / thena sarvabhishta siddhirbhavathi /

Ithi Mahalakshmi Chaturvimshati Namavali

Write Your Comment