Mahalakshmi Chaturvimsati Namavali Stotram, 24 Names of Goddess Maha Lakshmi

Lakshmi Mata

Sri Mahalakshmi Chaturvimsati Namavali is a stotram about the 24 names of Goddess Maha Lakshmi. It is mainly chanted for Lakshmi Puja during Diwali, Akshaya Tritiya, Mahalakshmi Pujan and Lakshmi Pujan during Navratri. Here is the text or lyrics this stotram.. Sri venkateshwa mahishee mahalakshmi preetyartham sri venkatesha mahishee mahalakshmi chaturvimshati namabhih sri venkatesha mahishee […]

Mahalakshmi Aarti: Lyrics of Aarti to Goddess Maha Laxmi

Goddess Lakshmi

Here are the lyrics or text of Mahalakshmi Aarti. It is a bhajan song dedicated to Goddess Mahalakshmi. It is sung during Lakshmi Puja on Diwali, Friday Lakshmi Puja, Varmahalakshmi Festival and Shravan Maas Lakshmi Puja. Lakshmi Aarti goes like “Om Jai Lakshmi Mata, Maiya Jai Lakshmi Mata”. Here are the lyrics of Mahalakshmi Aarti…… […]

Shri Mahalakshmi Ashtottaram, Prayer to Goddess Mahalaxmi

Shri Mahalakshmi Ashtottaram is a prayer dedicated to Goddess Mahalakshmi. It is a popular prayer of Goddess Mahalakshmi.. Mahalakshmi Ashtottaram is chanted daily but mostly chanted during Mahalakshmi Puja, Varlakshmi Pujan, Mahalakshmi Vrata and Diwali Lakshmi Pujan.. Sri Devyuvacha Devadeva mahadeva trikalajna maheshvara | Karunakara devesha bhaktanugrahakaraka || 1|| Ashtottarashatam lakshmyah shrotumichchhami tattvatah | Ishvara […]