Karkidaka Vavu Pitru Tharpana Sankalpa Mantras 2021

Karkidaka Vavu Pitru Tharpana Sankalpa Mantras 2021 – Aadi Amavasai, Shravan Amavasya / Ashada Amavasya Tharpana Sankalpa Mantras..

8 August 2021 is Shravan Amavasya in North Indian Hindi calendars, Ashada Amavasya in Amavasyant calendars, Aadi Amavasai in Tamil calendars, Karkidaka Vavu Bali in Malayalam calendars.

8 August 2021 – Sarva Amavasya (Aadi amavasya, Karkidaka  Vavu)

Plava nama samvathsare, Dakshinayane, Greeeshma rithou, Kadaka mase, Krishna pakshe, adhya Amavasyam punya thidhou, Bhanu   vasara yukthayam, Pushya  nakshatrayukthayam , shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam Amavasya punya thidhou, amavasya punyakale, darsa sradham, thilatharpana roopena adhya karishye

(Amavasya is up to 7.21 pm(afterwards Prathama) and Pushya nakshatra is up to 9.21 pm and afterwards asresha  Nakshatra)

Write Your Comment