Aadi Amavasai Pitru Tharpana Sankalpa Mantras – 23 July 2017

Pitru Tharpanam

Pitru Tharpanam

Aadi Amavasai Pitru Tharpana Sankalpa Mantras 2017 – Karkadika Vavu bali, Shravan Amavasya / Ashada Amavasya Tharpana Sankalpa Mantras..

23 July 2017 is Shravan Amavasya in North Indian Hindi calendars, Ashada Amavasya in Amavasyant calendars, Aadi Amavasai in Tamil calendars, Karkidaka Vavu Bali in Malayalam calendars.

Tharpana Sankalpam for Aadi Amavasya goes like this.. (23 July 2017)

Hevilambinama samvathsare ,dakshinayane , greeshma rithou, kadaga  mase , Krishna  pakshe, adhya amavasyam  punya thidhou , Bhanu    vasara yukthayam, Punarvasu  nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam amavasyam  punya thidhou, amavasya  punyakale, darsa sradham , thilatharpana roopena adhya karishye

(Amavasya upto   3.18 PM    (afterwards Prathama ) and Punarvasu  Nakshtra   up to  9.53 AM  and Pushya  nakshatra  afterwards.)

Tharpana Sankalpam for Bodhayana Amavasya goes like this.. (22 July 2017)

Hevilambinama samvathsare ,dakshinayane , greeshma rithou, kadaga  mase , Krishna  pakshe, adhya Chathurdasyam  punya thidhou , Sthira   vasara yukthayam, Arudra   nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam amavasyam  punya thidhou, amavasya  punyakale, darsa sradham , thilatharpana roopena adhya karishye

(Chathurdasi  upto   6.28 pm   (afterwards amavasya ) and Arudra  Nakshtra   up to  12.20 PM and Punarvasu  nakshatra  afterwards.)

Leave a Reply