Aadi Amavasai Pitru Tharpana Sankalpa Mantras – 8 August 2021

Pitru Tharpanam

Pitru Tharpanam

Aadi Amavasai Pitru Tharpana Sankalpa Mantras 2021 – Karkadika Vavu bali, Shravan Amavasya / Ashada Amavasya Tharpana Sankalpa Mantras..

8 August 2021 is Shravan Amavasya in North Indian Hindi calendars, Ashada Amavasya in Amavasyant calendars, Aadi Amavasai in Tamil calendars, Karkidaka Vavu Bali in Malayalam calendars.

8 August 2021 – Sarva Amavasya (Aadi amavasya, Karkidaka  Vavu)

Plava nama samvathsare, Dakshinayane, Greeeshma rithou, Kadaka mase, Krishna pakshe, adhya Amavasyam punya thidhou, Bhanu   vasara yukthayam, Pushya  nakshatrayukthayam , shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam Amavasya punya thidhou, amavasya punyakale, darsa sradham, thilatharpana roopena adhya karishye

(Amavasya is up to 7.21 pm(afterwards Prathama) and Pushya nakshatra is up to 9.21 pm and afterwards asresha  Nakshatra)

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயனே, க்ரீஷ்ம ருதௌ,  கடக மாஸே, க்ருஷ்ண பக்ஷே, அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதௌ, பானு வாஸர யுக்தாயாம், புஷ்ய நக்ஷத்ர யுக்தாயாம், சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷன, விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதௌ, அமாவாஸ்யா புண்யகாலே தர்ச ஸ்ரார்த்தம் திலதர்பண ரூபேண கரிஷ்யே

Write Your Comment