Kanaka Dhaaraa Stotram in Malayalam

രചന: ആദി ശംകരാചാര്യ

അംഗം ഹരേഃ പുലക ഭൂഷണ മാശ്രയന്തീ
ബൃംഗാംഗനേവ മുകുളാഭരണം തമാലമ് |
അംഗീകൃതാഖില വിഭൂതി രപാംഗലീലാ
മാംഗല്യദാസ്തു മമ മംഗള ദേവതായാഃ || 1 ||

മുഗ്ദാ മുഹുര്വിദധതീ വദനേ മുരാരേഃ
പ്രേമത്രപാ പ്രണിഹിതാനി ഗതാഗതാനി |
മാലാദൃശോ ര്മധുകരീവ മഹോത്പലേ യാ
സാ മേ ശ്രിയം ദിശതു സാഗര സംഭാവാ യാഃ || 2 ||

വിശ്വാമരേംദ്ര പദ വിഭ്രമ ദാനദക്ഷ
മാനംദ ഹേതു രധികം മുരവിദ്വിഷോപി |
ഈഷന്നിഷീദതു മയി ക്ഷണ മീക്ഷണാര്ഥം
ഇംദീവരോദര സഹോദര മിംദിയാ യാഃ || 3 ||

ആമീലിതാക്ഷ മധിഗ്യമ മുദാ മുകുംദ
മാനംദ കംദ മനിഷേഷ മനംഗ നേത്രമ് |
അകേകര സ്ഥിത കനീനിക പദ്മനേത്രം
ഭൂത്യൈ ഭവന്മമ ഭുജംഗ ശയാംഗനാ യാഃ || 4 ||

ബാഹ്വംതരേ മധുജിതഃ ശ്രിതകൗസ്തുഭേ യാ
ഹാരാവളീവ ഹരിനീലമയീ വിഭാതി |
കാമപ്രദാ ഭഗവതോ‌உപി കടാക്ഷമാലാ
കള്യാണ മാവഹതു മേ കമലാലയാ യാഃ || 5 ||

കാലാംബുദാളി ലലിതോരസി കൈടഭാരേഃ
ദാരാധരേ സ്ഫുരതി യാ തടിദംഗ നേവ |
മാതസ്സമസ്ത ജഗതാം മഹനീയമൂര്തിഃ
ഭദ്രാണി മേ ദിശതു ഭാര്ഗവ നംദനാ യാഃ || 6 ||

പ്രാപ്തം പദം പ്രഥമതഃ ഖലു യത്പ്രഭാവാത്
മാംഗല്യ ഭാജി മധുമാഥിനി മന്മഥേന |
മയ്യപതേ ത്തദിഹ മംഥര മീക്ഷണാര്ഥം
മംദാലസം ച മകരാലയ കന്യകാ യാഃ || 7 ||

ദദ്യാദ്ദയാനു പവനോ ദ്രവിണാംബു ധാരാ
മസ്മിന്ന കിംചന വിഹംഗ ശിശൗ വിഷണ്ണേ |
ദുഷ്മര്മ ഘര്മ മപനീയ ചിരായ ദൂരം
നാരായണ പ്രണയിനീ നയനാംബു വാഹഃ || 8 ||

ഇഷ്ടാ വിശിഷ്ട മതയോപി യയാ ദയാര്ദ്ര
ദൃഷ്ട്യാ ത്രിവിഷ്ട പപദം സുലഭം ലഭംതേ |
ദൃഷ്ടിഃ പ്രഹൃഷ്ട കമലോദര ദീപ്തി രിഷ്ടാം
പുഷ്ടി കൃഷീഷ്ട മമ പുഷ്കര വിഷ്ടരാ യാഃ || 9 ||

ഗീര്ധവ തേതി ഗരുഡദ്വജ സുംദരീതി
ശാകംഭരീതി ശശശേഖര വല്ലഭേതി |
സൃഷ്ടി സ്ഥിതി പ്രളയ കേളിഷു സംസ്ഥിതായൈ
തസ്യൈ നമ സ്ത്രിഭുവനൈക ഗുരോ സ്തരുണ്യൈ || 10 ||

ശ്രുത്യൈ നമോ‌உസ്തു ശുഭകര്മ ഫലപ്രശൂത്യേ
രത്യൈ നമോ‌உസ്തു രമണീയ ഗുണാര്ണവായൈ |
ശക്ത്യൈ നമോ‌உസ്തു ശതപത്ര നികേതനായൈ
പുഷ്ട്യൈ നമോ‌உസ്തു പുരുഷോത്തമ വല്ലഭായൈ || 11 ||

നമോ‌உസ്തു നാളീക നിഭാനനായൈ
നമോ‌உസ്തു ദുഗ്ദോദധി ജന്മഭൂമ്യൈ |
നമോ‌உസ്തു സോമാമൃത സോദരായൈ
നമോ‌உസ്തു നാരായണ വല്ലഭായൈ || 12 ||

നമോ‌உസ്തു ഹേമാംബുജ പീഠികായൈ
നമോ‌உസ്തു ഭൂമണ്ഡല നായികായൈ |
നമോ‌உസ്തു ദേവാദി ദയാ പരായൈ
നമോ‌உസ്തു ശാരംഗായുധ വല്ലഭായൈ || 13 ||

നമോ‌உസ്തു കാന്യൈ കമലേക്ഷണായൈ
നമോ‌உസ്തു ഭൂത്യൈ ഭുവന പ്രസൂത്യൈ |
നമോ‌உസ്തു ദേവാദിഭി രര്ചിതായൈ
നമോ‌உസ്തു നംദാത്മജ വല്ലഭായൈ || 14 ||

സംപത്കരാണി സകലേംദ്രിയ നംദനാനി
സാമ്രാജ്യ ദാന നിരതാനി സരോരുഹാക്ഷി |
ത്വദ്വംദനാനി ദുരിതാഹരണോദ്യതാനി
മാമേവ മാതരനിശം കലയംതു മാന്യേ || 15 ||

യത്കടാക്ഷ സമുപാസനാ വിധിഃ
സേവകസ്യ സകലര്ഥ സംപദഃ |
സംതനോതി വചനാംഗ മാനസൈഃ
ത്വാം മുരാരി ഹൃദയേശ്വരീം ഭജേ || 16 ||

സരസിജനിലയേ സരോജഹസ്തേ
ദവള തമാംശുക ഗംധമാല്യ ശോഭേ |
ഭഗവതി ഹരിവല്ലഭേ മനോജ്ഞേ
ത്രിഭുവന ഭൂതികരീ പ്രസീദ മഹ്യമ് || 17 ||

ദിഗ്ഘസ്തഭിഃ കനക കുംഭമുഖാവ സൃഷ്ട
സ്വര്വാഹിനീ വിമലചാരു ജല പ്ലുതാംഗീമ് |
പ്രാതര്നമാമി ജഗതാം ജനനീ മശേഷ
ലോകധിനാഥ ഗൃഹിണീ മമൃതാബ്ദി പുത്രീമ് || 18 ||

കമലേ കമലാക്ഷ വല്ലഭേ ത്വം
കരുണാപൂര തരംഗിതൈ രപാംഗൈഃ |
അവലോകയ മാ മകിംചനാനം
പ്രഥമം പാത്ര മകൃതിമം ദയായാഃ || 19 ||

സ്തുവംതി യേ സ്തുതിഭി രമൂഭി രന്വഹം
ത്രയീമയീം ത്രിഭുവന മാതരം രമാമ് |
ഗുണാധികാ ഗുരുതുര ഭാഗ്യ ഭാജിനോ
ഭവംതി തേ ഭുവി ബുധ ഭാവിതാശയാഃ || 20 ||

സുവര്ണധാരാ സ്തോത്രം യച്ഛംകരാചാര്യ നിര്മിതം ത്രിസംധ്യം യഃ പഠേന്നിത്യം സ കുബേര സമോ ഭവേത്

Kanaka Dhaaraa Stotram in Other Languages

Write Your Comment