Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 8 in Kannada

ರಚನ: ಋಷಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ

ಧ್ಯಾನಂ
ಅರುಣಾಂ ಕರುಣಾ ತರಂಗಿತಾಕ್ಷೀಂ ಧೃತಪಾಶಾಂಕುಶ ಪುಷ್ಪಬಾಣಚಾಪಾಮ್ |
ಅಣಿಮಾಧಿಭಿರಾವೃತಾಂ ಮಯೂಖೈ ರಹಮಿತ್ಯೇವ ವಿಭಾವಯೇ ಭವಾನೀಮ್ ||

ಋಷಿರುವಾಚ ||1||

ಚಂಡೇ ಚ ನಿಹತೇ ದೈತ್ಯೇ ಮುಂಡೇ ಚ ವಿನಿಪಾತಿತೇ |
ಬಹುಳೇಷು ಚ ಸೈನ್ಯೇಷು ಕ್ಷಯಿತೇಷ್ವಸುರೇಶ್ವರಃ || 2 ||

ತತಃ ಕೋಪಪರಾಧೀನಚೇತಾಃ ಶುಂಭಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ |
ಉದ್ಯೋಗಂ ಸರ್ವ ಸೈನ್ಯಾನಾಂ ದೈತ್ಯಾನಾಮಾದಿದೇಶ ಹ ||3||

ಅದ್ಯ ಸರ್ವ ಬಲೈರ್ದೈತ್ಯಾಃ ಷಡಶೀತಿರುದಾಯುಧಾಃ |
ಕಂಬೂನಾಂ ಚತುರಶೀತಿರ್ನಿರ್ಯಾಂತು ಸ್ವಬಲೈರ್ವೃತಾಃ ||4||

ಕೋಟಿವೀರ್ಯಾಣಿ ಪಂಚಾಶದಸುರಾಣಾಂ ಕುಲಾನಿ ವೈ |
ಶತಂ ಕುಲಾನಿ ಧೌಮ್ರಾಣಾಂ ನಿರ್ಗಚ್ಛಂತು ಮಮಾಙ್ಞಯಾ ||5||

ಕಾಲಕಾ ದೌರ್ಹೃದಾ ಮೌರ್ವಾಃ ಕಾಳಿಕೇಯಾಸ್ತಥಾಸುರಾಃ |
ಯುದ್ಧಾಯ ಸಜ್ಜಾ ನಿರ್ಯಾಂತು ಆಙ್ಞಯಾ ತ್ವರಿತಾ ಮಮ ||6||

ಇತ್ಯಾಙ್ಞಾಪ್ಯಾಸುರಾಪತಿಃ ಶುಂಭೋ ಭೈರವಶಾಸನಃ |
ನಿರ್ಜಗಾಮ ಮಹಾಸೈನ್ಯಸಹಸ್ತ್ರೈರ್ಭಹುಭಿರ್ವೃತಃ ||7||

ಆಯಾಂತಂ ಚಂಡಿಕಾ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತತ್ಸೈನ್ಯಮತಿಭೀಷಣಮ್ |
ಜ್ಯಾಸ್ವನೈಃ ಪೂರಯಾಮಾಸ ಧರಣೀಗಗನಾಂತರಮ್ ||8||

ತತಃಸಿಂಹೊ ಮಹಾನಾದಮತೀವ ಕೃತವಾನ್ನೃಪ |
ಘಂಟಾಸ್ವನೇನ ತಾನ್ನಾದಾನಂಬಿಕಾ ಚೋಪಬೃಂಹಯತ್ ||9||

ಧನುರ್ಜ್ಯಾಸಿಂಹಘಂಟಾನಾಂ ನಾದಾಪೂರಿತದಿಙ್ಮುಖಾ |
ನಿನಾದೈರ್ಭೀಷಣೈಃ ಕಾಳೀ ಜಿಗ್ಯೇ ವಿಸ್ತಾರಿತಾನನಾ ||10||

ತಂ ನಿನಾದಮುಪಶ್ರುತ್ಯ ದೈತ್ಯ ಸೈನ್ಯೈಶ್ಚತುರ್ದಿಶಮ್ |
ದೇವೀ ಸಿಂಹಸ್ತಥಾ ಕಾಳೀ ಸರೋಷೈಃ ಪರಿವಾರಿತಾಃ ||11||

ಏತಸ್ಮಿನ್ನಂತರೇ ಭೂಪ ವಿನಾಶಾಯ ಸುರದ್ವಿಷಾಮ್ |
ಭವಾಯಾಮರಸಿಂಹನಾಮತಿವೀರ್ಯಬಲಾನ್ವಿತಾಃ ||12||

ಬ್ರಹ್ಮೇಶಗುಹವಿಷ್ಣೂನಾಂ ತಥೇಂದ್ರಸ್ಯ ಚ ಶಕ್ತಯಃ |
ಶರೀರೇಭ್ಯೋವಿನಿಷ್ಕ್ರಮ್ಯ ತದ್ರೂಪೈಶ್ಚಂಡಿಕಾಂ ಯಯುಃ ||13||

ಯಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಯದ್ರೂಪಂ ಯಥಾ ಭೂಷಣವಾಹನಮ್ |
ತದ್ವದೇವ ಹಿ ತಚ್ಚಕ್ತಿರಸುರಾನ್ಯೋದ್ಧುಮಾಯಮೌ ||14||

ಹಂಸಯುಕ್ತವಿಮಾನಾಗ್ರೇ ಸಾಕ್ಷಸೂತ್ರಕ ಮಂಡಲುಃ |
ಆಯಾತಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಶಕ್ತಿಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ ||15||

ಮಹೇಶ್ವರೀ ವೃಷಾರೂಢಾ ತ್ರಿಶೂಲವರಧಾರಿಣೀ |
ಮಹಾಹಿವಲಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತಾಚಂದ್ರರೇಖಾವಿಭೂಷಣಾ ||16||

ಕೌಮಾರೀ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾ ಚ ಮಯೂರವರವಾಹನಾ |
ಯೋದ್ಧುಮಭ್ಯಾಯಯೌ ದೈತ್ಯಾನಂಬಿಕಾ ಗುಹರೂಪಿಣೀ ||17||

ತಥೈವ ವೈಷ್ಣವೀ ಶಕ್ತಿರ್ಗರುಡೋಪರಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ಶಂಖಚಕ್ರಗಧಾಶಾಂಖರ್ ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾಭ್ಯುಪಾಯಯೌ ||18||

ಯಙ್ಞವಾರಾಹಮತುಲಂ ರೂಪಂ ಯಾ ಭಿಭ್ರತೋ ಹರೇಃ |
ಶಕ್ತಿಃ ಸಾಪ್ಯಾಯಯೌ ತತ್ರ ವಾರಾಹೀಂ ಬಿಭ್ರತೀ ತನುಮ್ ||19||

ನಾರಸಿಂಹೀ ನೃಸಿಂಹಸ್ಯ ಬಿಭ್ರತೀ ಸದೃಶಂ ವಪುಃ |
ಪ್ರಾಪ್ತಾ ತತ್ರ ಸಟಾಕ್ಷೇಪಕ್ಷಿಪ್ತನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಹತಿಃ ||20||

ವಜ್ರ ಹಸ್ತಾ ತಥೈವೈಂದ್ರೀ ಗಜರಾಜೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಾ |
ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಸಹಸ್ರ ನಯನಾ ಯಥಾ ಶಕ್ರಸ್ತಥೈವ ಸಾ ||21||

ತತಃ ಪರಿವೃತ್ತಸ್ತಾಭಿರೀಶಾನೋ ದೇವ ಶಕ್ತಿಭಿಃ |
ಹನ್ಯಂತಾಮಸುರಾಃ ಶೀಘ್ರಂ ಮಮ ಪ್ರೀತ್ಯಾಹ ಚಂಡಿಕಾಂ ||22||

ತತೋ ದೇವೀ ಶರೀರಾತ್ತು ವಿನಿಷ್ಕ್ರಾಂತಾತಿಭೀಷಣಾ |
ಚಂಡಿಕಾ ಶಕ್ತಿರತ್ಯುಗ್ರಾ ಶಿವಾಶತನಿನಾದಿನೀ ||23||

ಸಾ ಚಾಹ ಧೂಮ್ರಜಟಿಲಮ್ ಈಶಾನಮಪರಾಜಿತಾ |
ದೂತತ್ವಂ ಗಚ್ಛ ಭಗವನ್ ಪಾರ್ಶ್ವಂ ಶುಂಭನಿಶುಂಭಯೋಃ ||24||

ಬ್ರೂಹಿ ಶುಂಭಂ ನಿಶುಂಭಂ ಚ ದಾನವಾವತಿಗರ್ವಿತೌ |
ಯೇ ಚಾನ್ಯೇ ದಾನವಾಸ್ತತ್ರ ಯುದ್ಧಾಯ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಾಃ ||25||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಿಂದ್ರೋ ಲಭತಾಂ ದೇವಾಃ ಸಂತು ಹವಿರ್ಭುಜಃ |
ಯೂಯಂ ಪ್ರಯಾತ ಪಾತಾಳಂ ಯದಿ ಜೀವಿತುಮಿಚ್ಛಥ ||26||

ಬಲಾವಲೇಪಾದಥ ಚೇದ್ಭವಂತೋ ಯುದ್ಧಕಾಂಕ್ಷಿಣಃ |
ತದಾ ಗಚ್ಛತ ತೃಪ್ಯಂತು ಮಚ್ಛಿವಾಃ ಪಿಶಿತೇನ ವಃ ||27||

ಯತೋ ನಿಯುಕ್ತೋ ದೌತ್ಯೇನ ತಯಾ ದೇವ್ಯಾ ಶಿವಃ ಸ್ವಯಮ್ |
ಶಿವದೂತೀತಿ ಲೋಕೇ‌உಸ್ಮಿಂಸ್ತತಃ ಸಾ ಖ್ಯಾತಿ ಮಾಗತಾ ||28||

ತೇ‌உಪಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಚೋ ದೇವ್ಯಾಃ ಶರ್ವಾಖ್ಯಾತಂ ಮಹಾಸುರಾಃ |
ಅಮರ್ಷಾಪೂರಿತಾ ಜಗ್ಮುರ್ಯತ್ರ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಸ್ಥಿತಾ ||29||

ತತಃ ಪ್ರಥಮಮೇವಾಗ್ರೇ ಶರಶಕ್ತ್ಯೃಷ್ಟಿವೃಷ್ಟಿಭಿಃ |
ವವರ್ಷುರುದ್ಧತಾಮರ್ಷಾಃ ಸ್ತಾಂ ದೇವೀಮಮರಾರಯಃ ||30||

ಸಾ ಚ ತಾನ್ ಪ್ರಹಿತಾನ್ ಬಾಣಾನ್ ಞ್ಛೂಲಶಕ್ತಿಪರಶ್ವಧಾನ್ |
ಚಿಚ್ಛೇದ ಲೀಲಯಾಧ್ಮಾತಧನುರ್ಮುಕ್ತೈರ್ಮಹೇಷುಭಿಃ ||31||

ತಸ್ಯಾಗ್ರತಸ್ತಥಾ ಕಾಳೀ ಶೂಲಪಾತವಿದಾರಿತಾನ್ |
ಖಟ್ವಾಂಗಪೋಥಿತಾಂಶ್ಚಾರೀನ್ಕುರ್ವಂತೀ ವ್ಯಚರತ್ತದಾ ||32||

ಕಮಂಡಲುಜಲಾಕ್ಷೇಪಹತವೀರ್ಯಾನ್ ಹತೌಜಸಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಚಾಕರೋಚ್ಛತ್ರೂನ್ಯೇನ ಯೇನ ಸ್ಮ ಧಾವತಿ ||33||

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ತ್ರಿಶೂಲೇನ ತಥಾ ಚಕ್ರೇಣ ವೈಷ್ಣವೀ |
ದೈತ್ಯಾಙ್ಜಘಾನ ಕೌಮಾರೀ ತಥಾ ಶತ್ಯಾತಿ ಕೋಪನಾ ||34||

ಐಂದ್ರೀ ಕುಲಿಶಪಾತೇನ ಶತಶೋ ದೈತ್ಯದಾನವಾಃ |
ಪೇತುರ್ವಿದಾರಿತಾಃ ಪೃಥ್ವ್ಯಾಂ ರುಧಿರೌಘಪ್ರವರ್ಷಿಣಃ ||35||

ತುಂಡಪ್ರಹಾರವಿಧ್ವಸ್ತಾ ದಂಷ್ಟ್ರಾ ಗ್ರಕ್ಷತ ವಕ್ಷಸಃ |
ವಾರಾಹಮೂರ್ತ್ಯಾ ನ್ಯಪತಂಶ್ಚಕ್ರೇಣ ಚ ವಿದಾರಿತಾಃ ||36||

ನಖೈರ್ವಿದಾರಿತಾಂಶ್ಚಾನ್ಯಾನ್ ಭಕ್ಷಯಂತೀ ಮಹಾಸುರಾನ್ |
ನಾರಸಿಂಹೀ ಚಚಾರಾಜೌ ನಾದಾ ಪೂರ್ಣದಿಗಂಬರಾ ||37||

ಚಂಡಾಟ್ಟಹಾಸೈರಸುರಾಃ ಶಿವದೂತ್ಯಭಿದೂಷಿತಾಃ |
ಪೇತುಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಪತಿತಾಂಸ್ತಾಂಶ್ಚಖಾದಾಥ ಸಾ ತದಾ ||38||

ಇತಿ ಮಾತೃ ಗಣಂ ಕ್ರುದ್ಧಂ ಮರ್ದ ಯಂತಂ ಮಹಾಸುರಾನ್ |
ದೃಷ್ಟ್ವಾಭ್ಯುಪಾಯೈರ್ವಿವಿಧೈರ್ನೇಶುರ್ದೇವಾರಿಸೈನಿಕಾಃ ||39||

ಪಲಾಯನಪರಾಂದೃಷ್ಟ್ವಾ ದೈತ್ಯಾನ್ಮಾತೃಗಣಾರ್ದಿತಾನ್ |
ಯೋದ್ಧುಮಭ್ಯಾಯಯೌ ಕ್ರುದ್ಧೋ ರಕ್ತಬೀಜೋ ಮಹಾಸುರಃ ||40||

ರಕ್ತಬಿಂದುರ್ಯದಾ ಭೂಮೌ ಪತತ್ಯಸ್ಯ ಶರೀರತಃ |
ಸಮುತ್ಪತತಿ ಮೇದಿನ್ಯಾಂ ತತ್ಪ್ರಮಾಣೋ ಮಹಾಸುರಃ ||41||

ಯುಯುಧೇ ಸ ಗದಾಪಾಣಿರಿಂದ್ರಶಕ್ತ್ಯಾ ಮಹಾಸುರಃ |
ತತಶ್ಚೈಂದ್ರೀ ಸ್ವವಜ್ರೇಣ ರಕ್ತಬೀಜಮತಾಡಯತ್ ||42||

ಕುಲಿಶೇನಾಹತಸ್ಯಾಶು ಬಹು ಸುಸ್ರಾವ ಶೋಣಿತಮ್ |
ಸಮುತ್ತಸ್ಥುಸ್ತತೋ ಯೋಧಾಸ್ತದ್ರಪಾಸ್ತತ್ಪರಾಕ್ರಮಾಃ ||43||

ಯಾವಂತಃ ಪತಿತಾಸ್ತಸ್ಯ ಶರೀರಾದ್ರಕ್ತಬಿಂದವಃ |
ತಾವಂತಃ ಪುರುಷಾ ಜಾತಾಃ ಸ್ತದ್ವೀರ್ಯಬಲವಿಕ್ರಮಾಃ ||44||

ತೇ ಚಾಪಿ ಯುಯುಧುಸ್ತತ್ರ ಪುರುಷಾ ರಕ್ತ ಸಂಭವಾಃ |
ಸಮಂ ಮಾತೃಭಿರತ್ಯುಗ್ರಶಸ್ತ್ರಪಾತಾತಿಭೀಷಣಂ ||45||

ಪುನಶ್ಚ ವಜ್ರ ಪಾತೇನ ಕ್ಷತ ಮಶ್ಯ ಶಿರೋ ಯದಾ |
ವವಾಹ ರಕ್ತಂ ಪುರುಷಾಸ್ತತೋ ಜಾತಾಃ ಸಹಸ್ರಶಃ ||46||

ವೈಷ್ಣವೀ ಸಮರೇ ಚೈನಂ ಚಕ್ರೇಣಾಭಿಜಘಾನ ಹ |
ಗದಯಾ ತಾಡಯಾಮಾಸ ಐಂದ್ರೀ ತಮಸುರೇಶ್ವರಮ್ ||47||

ವೈಷ್ಣವೀ ಚಕ್ರಭಿನ್ನಸ್ಯ ರುಧಿರಸ್ರಾವ ಸಂಭವೈಃ |
ಸಹಸ್ರಶೋ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತಂ ತತ್ಪ್ರಮಾಣೈರ್ಮಹಾಸುರೈಃ ||48||

ಶಕ್ತ್ಯಾ ಜಘಾನ ಕೌಮಾರೀ ವಾರಾಹೀ ಚ ತಥಾಸಿನಾ |
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ತ್ರಿಶೂಲೇನ ರಕ್ತಬೀಜಂ ಮಹಾಸುರಮ್ ||49||

ಸ ಚಾಪಿ ಗದಯಾ ದೈತ್ಯಃ ಸರ್ವಾ ಏವಾಹನತ್ ಪೃಥಕ್ |
ಮಾತೄಃ ಕೋಪಸಮಾವಿಷ್ಟೋ ರಕ್ತಬೀಜೋ ಮಹಾಸುರಃ ||50||

ತಸ್ಯಾಹತಸ್ಯ ಬಹುಧಾ ಶಕ್ತಿಶೂಲಾದಿ ಭಿರ್ಭುವಿಃ |
ಪಪಾತ ಯೋ ವೈ ರಕ್ತೌಘಸ್ತೇನಾಸಂಚತಶೋ‌உಸುರಾಃ ||51||

ತೈಶ್ಚಾಸುರಾಸೃಕ್ಸಂಭೂತೈರಸುರೈಃ ಸಕಲಂ ಜಗತ್ |
ವ್ಯಾಪ್ತಮಾಸೀತ್ತತೋ ದೇವಾ ಭಯಮಾಜಗ್ಮುರುತ್ತಮಮ್ ||52||

ತಾನ್ ವಿಷಣ್ಣಾ ನ್ ಸುರಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚಂಡಿಕಾ ಪ್ರಾಹಸತ್ವರಮ್ |
ಉವಾಚ ಕಾಳೀಂ ಚಾಮುಂಡೇ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಂ ವದನಂ ಕುರು ||53||

ಮಚ್ಛಸ್ತ್ರಪಾತಸಂಭೂತಾನ್ ರಕ್ತಬಿಂದೂನ್ ಮಹಾಸುರಾನ್ |
ರಕ್ತಬಿಂದೋಃ ಪ್ರತೀಚ್ಛ ತ್ವಂ ವಕ್ತ್ರೇಣಾನೇನ ವೇಗಿನಾ ||54||

ಭಕ್ಷಯಂತೀ ಚರ ರಣೋ ತದುತ್ಪನ್ನಾನ್ಮಹಾಸುರಾನ್ |
ಏವಮೇಷ ಕ್ಷಯಂ ದೈತ್ಯಃ ಕ್ಷೇಣ ರಕ್ತೋ ಗಮಿಷ್ಯತಿ ||55||

ಭಕ್ಷ್ಯ ಮಾಣಾ ಸ್ತ್ವಯಾ ಚೋಗ್ರಾ ನ ಚೋತ್ಪತ್ಸ್ಯಂತಿ ಚಾಪರೇ |
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತಾಂ ತತೋ ದೇವೀ ಶೂಲೇನಾಭಿಜಘಾನ ತಮ್ ||56||

ಮುಖೇನ ಕಾಳೀ ಜಗೃಹೇ ರಕ್ತಬೀಜಸ್ಯ ಶೋಣಿತಮ್ |
ತತೋ‌உಸಾವಾಜಘಾನಾಥ ಗದಯಾ ತತ್ರ ಚಂಡಿಕಾಂ ||57||

ನ ಚಾಸ್ಯಾ ವೇದನಾಂ ಚಕ್ರೇ ಗದಾಪಾತೋ‌உಲ್ಪಿಕಾಮಪಿ |
ತಸ್ಯಾಹತಸ್ಯ ದೇಹಾತ್ತು ಬಹು ಸುಸ್ರಾವ ಶೋಣಿತಮ್ ||58||

ಯತಸ್ತತಸ್ತದ್ವಕ್ತ್ರೇಣ ಚಾಮುಂಡಾ ಸಂಪ್ರತೀಚ್ಛತಿ |
ಮುಖೇ ಸಮುದ್ಗತಾ ಯೇ‌உಸ್ಯಾ ರಕ್ತಪಾತಾನ್ಮಹಾಸುರಾಃ ||59||

ತಾಂಶ್ಚಖಾದಾಥ ಚಾಮುಂಡಾ ಪಪೌ ತಸ್ಯ ಚ ಶೋಣಿತಮ್ ||60||

ದೇವೀ ಶೂಲೇನ ವಜ್ರೇಣ ಬಾಣೈರಸಿಭಿರ್ ಋಷ್ಟಿಭಿಃ |
ಜಘಾನ ರಕ್ತಬೀಜಂ ತಂ ಚಾಮುಂಡಾ ಪೀತ ಶೋಣಿತಮ್ ||61||

ಸ ಪಪಾತ ಮಹೀಪೃಷ್ಠೇ ಶಸ್ತ್ರಸಂಘಸಮಾಹತಃ |
ನೀರಕ್ತಶ್ಚ ಮಹೀಪಾಲ ರಕ್ತಬೀಜೋ ಮಹಾಸುರಃ ||62||

ತತಸ್ತೇ ಹರ್ಷ ಮತುಲಮ್ ಅವಾಪುಸ್ತ್ರಿದಶಾ ನೃಪ |
ತೇಷಾಂ ಮಾತೃಗಣೋ ಜಾತೋ ನನರ್ತಾಸೃಂಂಗಮದೋದ್ಧತಃ ||63||

|| ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ನಿಕೇ ಮನ್ವಂತರೇ ದೇವಿ ಮಹತ್ಮ್ಯೇ ರಕ್ತಬೀಜವಧೋನಾಮ ಅಷ್ಟಮೋಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

ಆಹುತಿ
ಓಂ ಜಯಂತೀ ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯೈ ಸಪರಿವಾರಾಯೈ ಸವಾಹನಾಯೈ ರಕ್ತಾಕ್ಷ್ಯೈ ಅಷ್ಟಮಾತೃ ಸಹಿತಾಯೈ ಮಹಾಹುತಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 8 in Other Languages

Write Your Comment