Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 8 in Gujarati

રચન: ઋષિ માર્કંડેય

ધ્યાનં
અરુણાં કરુણા તરંગિતાક્ષીં ધૃતપાશાંકુશ પુષ્પબાણચાપામ |
અણિમાધિભિરાવૃતાં મયૂખૈ રહમિત્યેવ વિભાવયે ભવાનીમ ||

ઋષિરુવાચ ||1||

ચણ્ડે ચ નિહતે દૈત્યે મુણ્ડે ચ વિનિપાતિતે |
બહુળેષુ ચ સૈન્યેષુ ક્ષયિતેષ્વસુરેશ્વરઃ || 2 ||

તતઃ કોપપરાધીનચેતાઃ શુમ્ભઃ પ્રતાપવાન |
ઉદ્યોગં સર્વ સૈન્યાનાં દૈત્યાનામાદિદેશ હ ||3||

અદ્ય સર્વ બલૈર્દૈત્યાઃ ષડશીતિરુદાયુધાઃ |
કમ્બૂનાં ચતુરશીતિર્નિર્યાન્તુ સ્વબલૈર્વૃતાઃ ||4||

કોટિવીર્યાણિ પઞ્ચાશદસુરાણાં કુલાનિ વૈ |
શતં કુલાનિ ધૌમ્રાણાં નિર્ગચ્છન્તુ મમાજ્ઞયા ||5||

કાલકા દૌર્હૃદા મૌર્વાઃ કાળિકેયાસ્તથાસુરાઃ |
યુદ્ધાય સજ્જા નિર્યાન્તુ આજ્ઞયા ત્વરિતા મમ ||6||

ઇત્યાજ્ઞાપ્યાસુરાપતિઃ શુમ્ભો ભૈરવશાસનઃ |
નિર્જગામ મહાસૈન્યસહસ્ત્રૈર્ભહુભિર્વૃતઃ ||7||

આયાન્તં ચણ્ડિકા દૃષ્ટ્વા તત્સૈન્યમતિભીષણમ |
જ્યાસ્વનૈઃ પૂરયામાસ ધરણીગગનાન્તરમ ||8||

તતઃસિંહો મહાનાદમતીવ કૃતવાન્નૃપ |
ઘણ્ટાસ્વનેન તાન્નાદાનમ્બિકા ચોપબૃંહયત ||9||

ધનુર્જ્યાસિંહઘણ્ટાનાં નાદાપૂરિતદિઙ્મુખા |
નિનાદૈર્ભીષણૈઃ કાળી જિગ્યે વિસ્તારિતાનના ||10||

તં નિનાદમુપશ્રુત્ય દૈત્ય સૈન્યૈશ્ચતુર્દિશમ |
દેવી સિંહસ્તથા કાળી સરોષૈઃ પરિવારિતાઃ ||11||

એતસ્મિન્નન્તરે ભૂપ વિનાશાય સુરદ્વિષામ |
ભવાયામરસિંહનામતિવીર્યબલાન્વિતાઃ ||12||

બ્રહ્મેશગુહવિષ્ણૂનાં તથેન્દ્રસ્ય ચ શક્તયઃ |
શરીરેભ્યોવિનિષ્ક્રમ્ય તદ્રૂપૈશ્ચણ્ડિકાં યયુઃ ||13||

યસ્ય દેવસ્ય યદ્રૂપં યથા ભૂષણવાહનમ |
તદ્વદેવ હિ તચ્ચક્તિરસુરાન્યોદ્ધુમાયમૌ ||14||

હંસયુક્તવિમાનાગ્રે સાક્ષસૂત્રક મંડલુઃ |
આયાતા બ્રહ્મણઃ શક્તિબ્રહ્માણી ત્યભિધીયતે ||15||

મહેશ્વરી વૃષારૂઢા ત્રિશૂલવરધારિણી |
મહાહિવલયા પ્રાપ્તાચન્દ્રરેખાવિભૂષણા ||16||

કૌમારી શક્તિહસ્તા ચ મયૂરવરવાહના |
યોદ્ધુમભ્યાયયૌ દૈત્યાનમ્બિકા ગુહરૂપિણી ||17||

તથૈવ વૈષ્ણવી શક્તિર્ગરુડોપરિ સંસ્થિતા |
શંખચક્રગધાશાંખર ખડ્ગહસ્તાભ્યુપાયયૌ ||18||

યજ્ઞવારાહમતુલં રૂપં યા ભિભ્રતો હરેઃ |
શક્તિઃ સાપ્યાયયૌ તત્ર વારાહીં બિભ્રતી તનુમ ||19||

નારસિંહી નૃસિંહસ્ય બિભ્રતી સદૃશં વપુઃ |
પ્રાપ્તા તત્ર સટાક્ષેપક્ષિપ્તનક્ષત્ર સંહતિઃ ||20||

વજ્ર હસ્તા તથૈવૈન્દ્રી ગજરાજો પરિસ્થિતા |
પ્રાપ્તા સહસ્ર નયના યથા શક્રસ્તથૈવ સા ||21||

તતઃ પરિવૃત્તસ્તાભિરીશાનો દેવ શક્તિભિઃ |
હન્યન્તામસુરાઃ શીઘ્રં મમ પ્રીત્યાહ ચણ્ડિકાં ||22||

તતો દેવી શરીરાત્તુ વિનિષ્ક્રાન્તાતિભીષણા |
ચણ્ડિકા શક્તિરત્યુગ્રા શિવાશતનિનાદિની ||23||

સા ચાહ ધૂમ્રજટિલમ ઈશાનમપરાજિતા |
દૂતત્વં ગચ્છ ભગવન પાર્શ્વં શુમ્ભનિશુમ્ભયોઃ ||24||

બ્રૂહિ શુમ્ભં નિશુમ્ભં ચ દાનવાવતિગર્વિતૌ |
યે ચાન્યે દાનવાસ્તત્ર યુદ્ધાય સમુપસ્થિતાઃ ||25||

ત્રૈલોક્યમિન્દ્રો લભતાં દેવાઃ સન્તુ હવિર્ભુજઃ |
યૂયં પ્રયાત પાતાળં યદિ જીવિતુમિચ્છથ ||26||

બલાવલેપાદથ ચેદ્ભવન્તો યુદ્ધકાંક્ષિણઃ |
તદા ગચ્છત તૃપ્યન્તુ મચ્છિવાઃ પિશિતેન વઃ ||27||

યતો નિયુક્તો દૌત્યેન તયા દેવ્યા શિવઃ સ્વયમ |
શિવદૂતીતિ લોકે‌உસ્મિંસ્તતઃ સા ખ્યાતિ માગતા ||28||

તે‌உપિ શ્રુત્વા વચો દેવ્યાઃ શર્વાખ્યાતં મહાસુરાઃ |
અમર્ષાપૂરિતા જગ્મુર્યત્ર કાત્યાયની સ્થિતા ||29||

તતઃ પ્રથમમેવાગ્રે શરશક્ત્યૃષ્ટિવૃષ્ટિભિઃ |
વવર્ષુરુદ્ધતામર્ષાઃ સ્તાં દેવીમમરારયઃ ||30||

સા ચ તાન પ્રહિતાન બાણાન ઞ્છૂલશક્તિપરશ્વધાન |
ચિચ્છેદ લીલયાધ્માતધનુર્મુક્તૈર્મહેષુભિઃ ||31||

તસ્યાગ્રતસ્તથા કાળી શૂલપાતવિદારિતાન |
ખટ્વાઙ્ગપોથિતાંશ્ચારીન્કુર્વન્તી વ્યચરત્તદા ||32||

કમણ્ડલુજલાક્ષેપહતવીર્યાન હતૌજસઃ |
બ્રહ્માણી ચાકરોચ્છત્રૂન્યેન યેન સ્મ ધાવતિ ||33||

માહેશ્વરી ત્રિશૂલેન તથા ચક્રેણ વૈષ્ણવી |
દૈત્યાઙ્જઘાન કૌમારી તથા શત્યાતિ કોપના ||34||

ઐન્દ્રી કુલિશપાતેન શતશો દૈત્યદાનવાઃ |
પેતુર્વિદારિતાઃ પૃથ્વ્યાં રુધિરૌઘપ્રવર્ષિણઃ ||35||

તુણ્ડપ્રહારવિધ્વસ્તા દંષ્ટ્રા ગ્રક્ષત વક્ષસઃ |
વારાહમૂર્ત્યા ન્યપતંશ્ચક્રેણ ચ વિદારિતાઃ ||36||

નખૈર્વિદારિતાંશ્ચાન્યાન ભક્ષયન્તી મહાસુરાન |
નારસિંહી ચચારાજૌ નાદા પૂર્ણદિગમ્બરા ||37||

ચણ્ડાટ્ટહાસૈરસુરાઃ શિવદૂત્યભિદૂષિતાઃ |
પેતુઃ પૃથિવ્યાં પતિતાંસ્તાંશ્ચખાદાથ સા તદા ||38||

ઇતિ માતૃ ગણં ક્રુદ્ધં મર્દ યન્તં મહાસુરાન |
દૃષ્ટ્વાભ્યુપાયૈર્વિવિધૈર્નેશુર્દેવારિસૈનિકાઃ ||39||

પલાયનપરાન્દૃષ્ટ્વા દૈત્યાન્માતૃગણાર્દિતાન |
યોદ્ધુમભ્યાયયૌ ક્રુદ્ધો રક્તબીજો મહાસુરઃ ||40||

રક્તબિન્દુર્યદા ભૂમૌ પતત્યસ્ય શરીરતઃ |
સમુત્પતતિ મેદિન્યાં તત્પ્રમાણો મહાસુરઃ ||41||

યુયુધે સ ગદાપાણિરિન્દ્રશક્ત્યા મહાસુરઃ |
તતશ્ચૈન્દ્રી સ્વવજ્રેણ રક્તબીજમતાડયત ||42||

કુલિશેનાહતસ્યાશુ બહુ સુસ્રાવ શોણિતમ |
સમુત્તસ્થુસ્તતો યોધાસ્તદ્રપાસ્તત્પરાક્રમાઃ ||43||

યાવન્તઃ પતિતાસ્તસ્ય શરીરાદ્રક્તબિન્દવઃ |
તાવન્તઃ પુરુષા જાતાઃ સ્તદ્વીર્યબલવિક્રમાઃ ||44||

તે ચાપિ યુયુધુસ્તત્ર પુરુષા રક્ત સંભવાઃ |
સમં માતૃભિરત્યુગ્રશસ્ત્રપાતાતિભીષણં ||45||

પુનશ્ચ વજ્ર પાતેન ક્ષત મશ્ય શિરો યદા |
વવાહ રક્તં પુરુષાસ્તતો જાતાઃ સહસ્રશઃ ||46||

વૈષ્ણવી સમરે ચૈનં ચક્રેણાભિજઘાન હ |
ગદયા તાડયામાસ ઐન્દ્રી તમસુરેશ્વરમ ||47||

વૈષ્ણવી ચક્રભિન્નસ્ય રુધિરસ્રાવ સમ્ભવૈઃ |
સહસ્રશો જગદ્વ્યાપ્તં તત્પ્રમાણૈર્મહાસુરૈઃ ||48||

શક્ત્યા જઘાન કૌમારી વારાહી ચ તથાસિના |
માહેશ્વરી ત્રિશૂલેન રક્તબીજં મહાસુરમ ||49||

સ ચાપિ ગદયા દૈત્યઃ સર્વા એવાહનત પૃથક |
માતૄઃ કોપસમાવિષ્ટો રક્તબીજો મહાસુરઃ ||50||

તસ્યાહતસ્ય બહુધા શક્તિશૂલાદિ ભિર્ભુવિઃ |
પપાત યો વૈ રક્તૌઘસ્તેનાસઞ્ચતશો‌உસુરાઃ ||51||

તૈશ્ચાસુરાસૃક્સમ્ભૂતૈરસુરૈઃ સકલં જગત |
વ્યાપ્તમાસીત્તતો દેવા ભયમાજગ્મુરુત્તમમ ||52||

તાન વિષણ્ણા ન સુરાન દૃષ્ટ્વા ચણ્ડિકા પ્રાહસત્વરમ |
ઉવાચ કાળીં ચામુણ્ડે વિસ્તીર્ણં વદનં કુરુ ||53||

મચ્છસ્ત્રપાતસમ્ભૂતાન રક્તબિન્દૂન મહાસુરાન |
રક્તબિન્દોઃ પ્રતીચ્છ ત્વં વક્ત્રેણાનેન વેગિના ||54||

ભક્ષયન્તી ચર રણો તદુત્પન્નાન્મહાસુરાન |
એવમેષ ક્ષયં દૈત્યઃ ક્ષેણ રક્તો ગમિષ્યતિ ||55||

ભક્ષ્ય માણા સ્ત્વયા ચોગ્રા ન ચોત્પત્સ્યન્તિ ચાપરે |
ઇત્યુક્ત્વા તાં તતો દેવી શૂલેનાભિજઘાન તમ ||56||

મુખેન કાળી જગૃહે રક્તબીજસ્ય શોણિતમ |
તતો‌உસાવાજઘાનાથ ગદયા તત્ર ચણ્ડિકાં ||57||

ન ચાસ્યા વેદનાં ચક્રે ગદાપાતો‌உલ્પિકામપિ |
તસ્યાહતસ્ય દેહાત્તુ બહુ સુસ્રાવ શોણિતમ ||58||

યતસ્તતસ્તદ્વક્ત્રેણ ચામુણ્ડા સમ્પ્રતીચ્છતિ |
મુખે સમુદ્ગતા યે‌உસ્યા રક્તપાતાન્મહાસુરાઃ ||59||

તાંશ્ચખાદાથ ચામુણ્ડા પપૌ તસ્ય ચ શોણિતમ ||60||

દેવી શૂલેન વજ્રેણ બાણૈરસિભિર ઋષ્ટિભિઃ |
જઘાન રક્તબીજં તં ચામુણ્ડા પીત શોણિતમ ||61||

સ પપાત મહીપૃષ્ઠે શસ્ત્રસઙ્ઘસમાહતઃ |
નીરક્તશ્ચ મહીપાલ રક્તબીજો મહાસુરઃ ||62||

તતસ્તે હર્ષ મતુલમ અવાપુસ્ત્રિદશા નૃપ |
તેષાં માતૃગણો જાતો નનર્તાસૃંઙ્ગમદોદ્ધતઃ ||63||

|| સ્વસ્તિ શ્રી માર્કણ્ડેય પુરાણે સાવર્નિકે મન્વન્તરે દેવિ મહત્મ્યે રક્તબીજવધોનામ અષ્ટમોધ્યાય સમાપ્તમ ||

આહુતિ
ઓં જયંતી સાંગાયૈ સશક્તિકાયૈ સપરિવારાયૈ સવાહનાયૈ રક્તાક્ષ્યૈ અષ્ટમાતૃ સહિતાયૈ મહાહુતિં સમર્પયામિ નમઃ સ્વાહા ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 8 in Other Languages

Write Your Comment