Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 7 in Oriya

ରଚନ: ଋଷି ମାର୍କଂଡେୟ

ଧ୍ୟାନଂ
ଧ୍ୟାୟେଂ ରତ୍ନ ପୀଠେ ଶୁକକଲ ପଠିତଂ ଶ୍ରୁଣ୍ଵତୀଂ ଶ୍ୟାମଲାଂଗୀଂ|
ନ୍ୟସ୍ତୈକାଂଘ୍ରିଂ ସରୋଜେ ଶଶି ଶକଲ ଧରାଂ ଵଲ୍ଲକୀଂ ଵାଦ ୟନ୍ତୀଂ
କହଲାରାବଦ୍ଧ ମାଲାଂ ନିୟମିତ ଵିଲସଚ୍ଚୋଲିକାଂ ରକ୍ତ ଵସ୍ତ୍ରାଂ|
ମାତଂଗୀଂ ଶଂଖ ପାତ୍ରାଂ ମଧୁର ମଧୁମଦାଂ ଚିତ୍ରକୋଦ୍ଭାସି ଭାଲାଂ|

ଋଷିରୁଵାଚ|

ଆଜ୍ଞପ୍ତାସ୍ତେ ତତୋଦୈତ୍ୟାଶ୍ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡପୁରୋଗମାଃ|
ଚତୁରଙ୍ଗବଲୋପେତା ୟୟୁରଭ୍ୟୁଦ୍ୟତାୟୁଧାଃ ||1||

ଦଦୃଶୁସ୍ତେ ତତୋ ଦେଵୀମୀଷଦ୍ଧାସାଂ ଵ୍ୟଵସ୍ଥିତାମ|
ସିଂହସ୍ୟୋପରି ଶୈଲେନ୍ଦ୍ରଶୃଙ୍ଗେ ମହତିକାଞ୍ଚନେ ||2||

ତେଦୃଷ୍ଟ୍ଵାତାଂସମାଦାତୁମୁଦ୍ୟମଂ ଞ୍ଚକ୍ରୁରୁଦ୍ୟତାଃ
ଆକୃଷ୍ଟଚାପାସିଧରାସ୍ତଥା‌உନ୍ୟେ ତତ୍ସମୀପଗାଃ ||3||

ତତଃ କୋପଂ ଚକାରୋଚ୍ଚୈରମ୍ଭିକା ତାନରୀନ୍ପ୍ରତି|
କୋପେନ ଚାସ୍ୟା ଵଦନଂ ମଷୀଵର୍ଣମଭୂତ୍ତଦା ||4||

ଭ୍ରୁକୁଟୀକୁଟିଲାତ୍ତସ୍ୟା ଲଲାଟଫଲକାଦ୍ଦ୍ରୁତମ|
କାଳୀ କରାଳ ଵଦନା ଵିନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତାସିପାଶିନୀ ||5||

ଵିଚିତ୍ରଖଟ୍ଵାଙ୍ଗଧରା ନରମାଲାଵିଭୂଷଣା|
ଦ୍ଵୀପିଚର୍ମପରୀଧାନା ଶୁଷ୍କମାଂସାତିଭୈରଵା ||6||

ଅତିଵିସ୍ତାରଵଦନା ଜିହ୍ଵାଲଲନଭୀଷଣା|
ନିମଗ୍ନାରକ୍ତନୟନା ନାଦାପୂରିତଦିଙ୍ମୁଖା ||6||

ସା ଵେଗେନାଭିପତିତା ଘୂତୟନ୍ତୀ ମହାସୁରାନ|
ସୈନ୍ୟେ ତତ୍ର ସୁରାରୀଣାମଭକ୍ଷୟତ ତଦ୍ବଲମ ||8||

ପାର୍ଷ୍ଣିଗ୍ରାହାଙ୍କୁଶଗ୍ରାହୟୋଧଘଣ୍ଟାସମନ୍ଵିତାନ|
ସମାଦାୟୈକହସ୍ତେନ ମୁଖେ ଚିକ୍ଷେପ ଵାରଣାନ ||9||

ତଥୈଵ ୟୋଧଂ ତୁରଗୈ ରଥଂ ସାରଥିନା ସହ|
ନିକ୍ଷିପ୍ୟ ଵକ୍ତ୍ରେ ଦଶନୈଶ୍ଚର୍ଵୟତ୍ୟତିଭୈରଵଂ ||10||

ଏକଂ ଜଗ୍ରାହ କେଶେଷୁ ଗ୍ରୀଵାୟାମଥ ଚାପରଂ|
ପାଦେନାକ୍ରମ୍ୟଚୈଵାନ୍ୟମୁରସାନ୍ୟମପୋଥୟତ ||11||

ତୈର୍ମୁକ୍ତାନିଚ ଶସ୍ତ୍ରାଣି ମହାସ୍ତ୍ରାଣି ତଥାସୁରୈଃ|
ମୁଖେନ ଜଗ୍ରାହ ରୁଷା ଦଶନୈର୍ମଥିତାନ୍ୟପି ||12||

ବଲିନାଂ ତଦ୍ବଲଂ ସର୍ଵମସୁରାଣାଂ ଦୁରାତ୍ମନାଂ
ମମର୍ଦାଭକ୍ଷୟଚ୍ଚାନ୍ୟାନନ୍ୟାଂଶ୍ଚାତାଡୟତ୍ତଥା ||13||

ଅସିନା ନିହତାଃ କେଚିତ୍କେଚିତ୍ଖଟ୍ଵାଙ୍ଗତାଡିତାଃ|
ଜଗ୍ମୁର୍ଵିନାଶମସୁରା ଦନ୍ତାଗ୍ରାଭିହତାସ୍ତଥା ||14||

କ୍ଷଣେନ ତଦ୍ଭଲଂ ସର୍ଵ ମସୁରାଣାଂ ନିପାତିତଂ|
ଦୃଷ୍ଟ୍ଵା ଚଣ୍ଡୋ‌உଭିଦୁଦ୍ରାଵ ତାଂ କାଳୀମତିଭୀଷଣାଂ ||15||

ଶରଵର୍ଷୈର୍ମହାଭୀମୈର୍ଭୀମାକ୍ଷୀଂ ତାଂ ମହାସୁରଃ|
ଛାଦୟାମାସ ଚକ୍ରୈଶ୍ଚ ମୁଣ୍ଡଃ କ୍ଷିପ୍ତୈଃ ସହସ୍ରଶଃ ||16||

ତାନିଚକ୍ରାଣ୍ୟନେକାନି ଵିଶମାନାନି ତନ୍ମୁଖମ|
ବଭୁର୍ୟଥାର୍କବିମ୍ବାନି ସୁବହୂନି ଘନୋଦରଂ ||17||

ତତୋ ଜହାସାତିରୁଷା ଭୀମଂ ଭୈରଵନାଦିନୀ|
କାଳୀ କରାଳଵଦନା ଦୁର୍ଦର୍ଶଶନୋଜ୍ଜ୍ଵଲା ||18||

ଉତ୍ଥାୟ ଚ ମହାସିଂହଂ ଦେଵୀ ଚଣ୍ଡମଧାଵତ|
ଗୃହୀତ୍ଵା ଚାସ୍ୟ କେଶେଷୁ ଶିରସ୍ତେନାସିନାଚ୍ଛିନତ ||19||

ଅଥ ମୁଣ୍ଡୋ‌உଭ୍ୟଧାଵତ୍ତାଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ଵା ଚଣ୍ଡଂ ନିପାତିତମ|
ତମପ୍ୟପାତ ୟଦ୍ଭମୌ ସା ଖଡ୍ଗାଭିହତଂରୁଷା ||20||

ହତଶେଷଂ ତତଃ ସୈନ୍ୟଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ଵା ଚଣ୍ଡଂ ନିପାତିତମ|
ମୁଣ୍ଡଂଚ ସୁମହାଵୀର୍ୟଂ ଦିଶୋ ଭେଜେ ଭୟାତୁରମ ||21||

ଶିରଶ୍ଚଣ୍ଡସ୍ୟ କାଳୀ ଚ ଗୃହୀତ୍ଵା ମୁଣ୍ଡ ମେଵ ଚ|
ପ୍ରାହ ପ୍ରଚଣ୍ଡାଟ୍ଟହାସମିଶ୍ରମଭ୍ୟେତ୍ୟ ଚଣ୍ଡିକାମ ||22||

ମୟା ତଵା ତ୍ରୋପହୃତୌ ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡୌ ମହାପଶୂ|
ୟୁଦ୍ଧୟଜ୍ଞେ ସ୍ଵୟଂ ଶୁମ୍ଭଂ ନିଶୁମ୍ଭଂ ଚହନିଷ୍ୟସି ||23||

ଋଷିରୁଵାଚ||

ତାଵାନୀତୌ ତତୋ ଦୃଷ୍ଟ୍ଵା ଚଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡୌ ମହାସୁରୌ|
ଉଵାଚ କାଳୀଂ କଳ୍ୟାଣୀ ଲଲିତଂ ଚଣ୍ଡିକା ଵଚଃ ||24||

ୟସ୍ମାଚ୍ଚଣ୍ଡଂ ଚ ମୁଣ୍ଡଂ ଚ ଗୃହୀତ୍ଵା ତ୍ଵମୁପାଗତା|
ଚାମୁଣ୍ଡେତି ତତୋ ଲୋକେ ଖ୍ୟାତା ଦେଵୀ ଭଵିଷ୍ୟସି ||25||

|| ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣେ ସାଵର୍ନିକେ ମନ୍ଵନ୍ତରେ ଦେଵି ମହତ୍ମ୍ୟେ ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ ଵଧୋ ନାମ ସପ୍ତମୋଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତମ ||

ଆହୁତି
ଓଂ କ୍ଲୀଂ ଜୟଂତୀ ସାଂଗାୟୈ ସଶକ୍ତିକାୟୈ ସପରିଵାରାୟୈ ସଵାହନାୟୈ କାଳୀ ଚାମୁଂଡା ଦେଵ୍ୟୈ କର୍ପୂର ବୀଜାଧିଷ୍ଠାୟୈ ମହାହୁତିଂ ସମର୍ପୟାମି ନମଃ ସ୍ଵାହା ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 7 in Other Languages

Write Your Comment