Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 in Gujarati

રચન: ઋષિ માર્કંડેય

ધ્યાનં
નગાધીશ્વર વિષ્ત્રાં ફણિ ફણોત્તંસોરુ રત્નાવળી
ભાસ્વદ દેહ લતાં નિભૌ નેત્રયોદ્ભાસિતામ |
માલા કુંભ કપાલ નીરજ કરાં ચંદ્રા અર્ધ ચૂઢાંબરાં
સર્વેશ્વર ભૈરવાંગ નિલયાં પદ્માવતીચિંતયે ||

ઋષિરુવાચ ||1||

ઇત્યાકર્ણ્ય વચો દેવ્યાઃ સ દૂતો‌உમર્ષપૂરિતઃ |
સમાચષ્ટ સમાગમ્ય દૈત્યરાજાય વિસ્તરાત || 2 ||

તસ્ય દૂતસ્ય તદ્વાક્યમાકર્ણ્યાસુરરાટ તતઃ |
સ ક્રોધઃ પ્રાહ દૈત્યાનામધિપં ધૂમ્રલોચનમ ||3||

હે ધૂમ્રલોચનાશુ ત્વં સ્વસૈન્ય પરિવારિતઃ|
તામાનય બલ્લાદ્દુષ્ટાં કેશાકર્ષણ વિહ્વલામ ||4||

તત્પરિત્રાણદઃ કશ્ચિદ્યદિ વોત્તિષ્ઠતે‌உપરઃ|
સ હન્તવ્યો‌உમરોવાપિ યક્ષો ગન્ધર્વ એવ વા ||5||

ઋષિરુવાચ ||6||

તેનાજ્ઞપ્તસ્તતઃ શીઘ્રં સ દૈત્યો ધૂમ્રલોચનઃ|
વૃતઃ ષષ્ટ્યા સહસ્રાણામ અસુરાણાંદ્રુતંયમૌ ||6||

ન દૃષ્ટ્વા તાં તતો દેવીં તુહિનાચલ સંસ્થિતાં|
જગાદોચ્ચૈઃ પ્રયાહીતિ મૂલં શુમ્બનિશુમ્ભયોઃ ||8||

ન ચેત્પ્રીત્યાદ્ય ભવતી મદ્ભર્તારમુપૈષ્યતિ
તતો બલાન્નયામ્યેષ કેશાકર્ષણવિહ્વલામ ||9||

દેવ્યુવાચ ||10||

દૈત્યેશ્વરેણ પ્રહિતો બલવાન્બલસંવૃતઃ|
બલાન્નયસિ મામેવં તતઃ કિં તે કરોમ્યહમ ||11||

ઋષિરુવાચ ||12||

ઇત્યુક્તઃ સો‌உભ્યધાવત્તામ અસુરો ધૂમ્રલોચનઃ|
હૂઙ્કારેણૈવ તં ભસ્મ સા ચકારામ્બિકા તદા ||13||

અથ ક્રુદ્ધં મહાસૈન્યમ અસુરાણાં તથામ્બિકા|
વવર્ષ સાયુકૈસ્તીક્ષ્ણૈસ્તથા શક્તિપરશ્વધૈઃ ||14||

તતો ધુતસટઃ કોપાત્કૃત્વા નાદં સુભૈરવમ|
પપાતાસુર સેનાયાં સિંહો દેવ્યાઃ સ્વવાહનઃ ||15||

કાંશ્ચિત્કરપ્રહારેણ દૈત્યાનાસ્યેન ચાપારાન|
આક્રાન્ત્યા ચાધરેણ્યાન જઘાન સ મહાસુરાન ||16||

કેષાઞ્ચિત્પાટયામાસ નખૈઃ કોષ્ઠાનિ કેસરી|
તથા તલપ્રહારેણ શિરાંસિ કૃતવાન પૃથક ||17||

વિચ્છિન્નબાહુશિરસઃ કૃતાસ્તેન તથાપરે|
પપૌચ રુધિરં કોષ્ઠાદન્યેષાં ધુતકેસરઃ ||18||

ક્ષણેન તદ્બલં સર્વં ક્ષયં નીતં મહાત્મના|
તેન કેસરિણા દેવ્યા વાહનેનાતિકોપિના ||19||

શ્રુત્વા તમસુરં દેવ્યા નિહતં ધૂમ્રલોચનમ|
બલં ચ ક્ષયિતં કૃત્સ્નં દેવી કેસરિણા તતઃ ||20||

ચુકોપ દૈત્યાધિપતિઃ શુમ્ભઃ પ્રસ્ફુરિતાધરઃ|
આજ્ઞાપયામાસ ચ તૌ ચણ્ડમુણ્ડૌ મહાસુરૌ ||21||

હેચણ્ડ હે મુણ્ડ બલૈર્બહુભિઃ પરિવારિતૌ
તત્ર ગચ્છત ગત્વા ચ સા સમાનીયતાં લઘુ ||22||

કેશેષ્વાકૃષ્ય બદ્ધ્વા વા યદિ વઃ સંશયો યુધિ|
તદાશેષા યુધૈઃ સર્વૈર અસુરૈર્વિનિહન્યતાં ||23||

તસ્યાં હતાયાં દુષ્ટાયાં સિંહે ચ વિનિપાતિતે|
શીઘ્રમાગમ્યતાં બદ્વા ગૃહીત્વાતામથામ્બિકામ ||24||

|| સ્વસ્તિ શ્રી માર્કણ્ડેય પુરાણે સાવર્નિકેમન્વન્તરે દેવિ મહત્મ્યે શુમ્ભનિશુમ્ભસેનાનીધૂમ્રલોચનવધો નામ ષષ્ટો ધ્યાયઃ ||

આહુતિ
ઓં ક્લીં જયંતી સાંગાયૈ સશક્તિકાયૈ સપરિવારાયૈ સવાહનાયૈ મહાહુતિં સમર્પયામિ નમઃ સ્વાહા ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 in Other Languages

Write Your Comment