Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 3 in Tamil

ரசன: றுஷி மார்கம்டேய

த்யானம்
ஓம் உத்யத்பானுஸஹஸ்ரகாம்திம் அருணக்ஷௌமாம் ஶிரோமாலிகாம்
ரக்தாலிப்த பயோதராம் ஜபவடீம் வித்யாமபீதிம் வரம் |
ஹஸ்தாப்ஜைர்தததீம் த்ரினேத்ரவக்த்ராரவிம்தஶ்ரியம்
தேவீம் பத்தஹிமாம்ஶுரத்னமகுடாம் வம்தே‌உரவிம்தஸ்திதாம் ||

றுஷிருவாச ||1||

னிஹன்யமானம் தத்ஸைன்யம் அவலோக்ய மஹாஸுரஃ|
ஸேனானீஶ்சிக்ஷுரஃ கோபாத் த்யயௌ யோத்துமதாம்பிகாம் ||2||

ஸ தேவீம் ஶரவர்ஷேண வவர்ஷ ஸமரே‌உஸுரஃ|
யதா மேருகிரேஃஶ்றுங்கம் தோயவர்ஷேண தோயதஃ ||3||

தஸ்ய சித்வா ததோ தேவீ லீலயைவ ஶரோத்கரான்|
ஜகான துரகான்பாணைர்யன்தாரம் சைவ வாஜினாம் ||4||

சிச்சேத ச தனுஃஸத்யோ த்வஜம் சாதிஸமுச்ச்றுதம்|
விவ்யாத சைவ காத்ரேஷு சின்னதன்வானமாஶுகைஃ ||5||

ஸச்சின்னதன்வா விரதோ ஹதாஶ்வோ ஹதஸாரதிஃ|
அப்யதாவத தாம் தேவீம் கட்கசர்மதரோ‌உஸுரஃ ||6||

ஸிம்ஹமாஹத்ய கட்கேன தீக்ஷ்ணதாரேண மூர்தனி|
ஆஜகான புஜே ஸவ்யே தேவீம் அவ்யதிவேகவான் ||6||

தஸ்யாஃ கட்கோ புஜம் ப்ராப்ய பபால ன்றுபனம்தன|
ததோ ஜக்ராஹ ஶூலம் ஸ கோபாத் அருணலோசனஃ ||8||

சிக்ஷேப ச ததஸ்தத்து பத்ரகாள்யாம் மஹாஸுரஃ|
ஜாஜ்வல்யமானம் தேஜோபீ ரவிபிம்பமிவாம்பராத் ||9||

த்றுஷ்ட்வா ததாபதச்சூலம் தேவீ ஶூலமமுஞ்சத|
தச்சூலம்ஶததா தேன னீதம் ஶூலம் ஸ ச மஹாஸுரஃ ||10||

ஹதே தஸ்மின்மஹாவீர்யே மஹிஷஸ்ய சமூபதௌ|
ஆஜகாம கஜாரூடஃ ஶ்சாமரஸ்த்ரிதஶார்தனஃ ||11||

ஸோ‌உபி ஶக்திம்முமோசாத தேவ்யாஸ்தாம் அம்பிகா த்ருதம்|
ஹுங்காராபிஹதாம் பூமௌ பாதயாமாஸனிஷ்ப்ரபாம் ||12||

பக்னாம் ஶக்திம் னிபதிதாம் த்றுஷ்ட்வா க்ரோதஸமன்விதஃ
சிக்ஷேப சாமரஃ ஶூலம் பாணைஸ்ததபி ஸாச்சினத் ||13||

ததஃ ஸிம்ஹஃஸமுத்பத்ய கஜகுன்தரே ம்பான்தரேஸ்திதஃ|
பாஹுயுத்தேன யுயுதே தேனோச்சைஸ்த்ரிதஶாரிணா ||14||

யுத்யமானௌ ததஸ்தௌ து தஸ்மான்னாகான்மஹீம் கதௌ
யுயுதாதே‌உதிஸம்ரப்தௌ ப்ரஹாரை அதிதாருணைஃ ||15||

ததோ வேகாத் கமுத்பத்ய னிபத்ய ச ம்றுகாரிணா|
கரப்ரஹாரேண ஶிரஶ்சாமரஸ்ய ப்றுதக் க்றுதம் ||16||

உதக்ரஶ்ச ரணே தேவ்யா ஶிலாவ்றுக்ஷாதிபிர்ஹதஃ|
தன்த முஷ்டிதலைஶ்சைவ கராளஶ்ச னிபாதிதஃ ||17||

தேவீ க்றுத்தா கதாபாதைஃ ஶ்சூர்ணயாமாஸ சோத்ததம்|
பாஷ்கலம் பின்திபாலேன பாணைஸ்தாம்ரம் ததான்தகம் ||18||

உக்ராஸ்யமுக்ரவீர்யம் ச ததைவ ச மஹாஹனும்
த்ரினேத்ரா ச த்ரிஶூலேன ஜகான பரமேஶ்வரீ ||19||

பிடாலஸ்யாஸினா காயாத் பாதயாமாஸ வை ஶிரஃ|
துர்தரம் துர்முகம் சோபௌ ஶரைர்னின்யே யமக்ஷயம் ||20||

ஏவம் ஸம்க்ஷீயமாணே து ஸ்வஸைன்யே மஹிஷாஸுரஃ|
மாஹிஷேண ஸ்வரூபேண த்ராஸயாமாஸதான் கணான் ||21||

காம்ஶ்சித்துண்டப்ரஹாரேண குரக்ஷேபைஸ்ததாபரான்|
லாங்கூலதாடிதாம்ஶ்சான்யான் ஶ்றுங்காப்யாம் ச விதாரிதா ||22||

வேகேன காம்ஶ்சிதபரான்னாதேன ப்ரமணேன ச|
னிஃ ஶ்வாஸபவனேனான்யான் பாதயாமாஸ பூதலே||23||

னிபாத்ய ப்ரமதானீகமப்யதாவத ஸோ‌உஸுரஃ
ஸிம்ஹம் ஹன்தும் மஹாதேவ்யாஃ கோபம் சக்ரே ததோ‌உம்பிகா ||24||

ஸோ‌உபி கோபான்மஹாவீர்யஃ குரக்ஷுண்ணமஹீதலஃ|
ஶ்றுங்காப்யாம் பர்வதானுச்சாம்ஶ்சிக்ஷேப ச னனாத ச ||25||

வேக ப்ரமண விக்ஷுண்ணா மஹீ தஸ்ய வ்யஶீர்யத|
லாங்கூலேனாஹதஶ்சாப்திஃ ப்லாவயாமாஸ ஸர்வதஃ ||26||

துதஶ்றுங்க்விபின்னாஶ்ச கண்டம் கண்டம் யயுர்கனாஃ|
ஶ்வாஸானிலாஸ்தாஃ ஶதஶோ னிபேதுர்னபஸோ‌உசலாஃ ||27||

இதிக்ரோதஸமாத்மாதமாபதன்தம் மஹாஸுரம்|
த்றுஷ்ட்வா ஸா சண்டிகா கோபம் தத்வதாய ததா‌உகரோத் ||28||

ஸா க்ஷித்ப்வா தஸ்ய வைபாஶம் தம் பபன்த மஹாஸுரம்|
தத்யாஜமாஹிஷம் ரூபம் ஸோ‌உபி பத்தோ மஹாம்றுதே ||29||

ததஃ ஸிம்ஹோ‌உபவத்ஸத்யோ யாவத்தஸ்யாம்பிகா ஶிரஃ|
சினத்தி தாவத் புருஷஃ கட்கபாணி ரத்றுஶ்யத ||30||

தத ஏவாஶு புருஷம் தேவீ சிச்சேத ஸாயகைஃ|
தம் கட்கசர்மணா ஸார்தம் ததஃ ஸோ‌உ பூன்மஹா கஜஃ ||31||

கரேண ச மஹாஸிம்ஹம் தம் சகர்ஷ ஜகர்ஜச |
கர்ஷதஸ்து கரம் தேவீ கட்கேன னிரக்றுன்தத ||32||

ததோ மஹாஸுரோ பூயோ மாஹிஷம் வபுராஸ்திதஃ|
ததைவ க்ஷோபயாமாஸ த்ரைலோக்யம் ஸசராசரம் ||33||

ததஃ க்ருத்தா ஜகன்மாதா சண்டிகா பான முத்தமம்|
பபௌ புனஃ புனஶ்சைவ ஜஹாஸாருணலோசனா ||34||

னனர்த சாஸுரஃ ஸோ‌உபி பலவீர்யமதோத்ததஃ|
விஷாணாப்யாம் ச சிக்ஷேப சண்டிகாம் ப்ரதிபூதரான் ||35||

ஸா ச தா ன்ப்ரஹிதாம் ஸ்தேன சூர்ணயன்தீ ஶரோத்கரைஃ|
உவாச தம் மதோத்தூதமுகராகாகுலாக்ஷரம் ||36||

தேவ்யு‌உவாச||

கர்ஜ கர்ஜ க்ஷணம் மூட மது யாவத்பிபாம்யஹம்|
மயாத்வயி ஹதே‌உத்ரைவ கர்ஜிஷ்யன்த்யாஶு தேவதாஃ ||37||

றுஷிருவாச||

ஏவமுக்த்வா ஸமுத்பத்ய ஸாரூடா தம் மஹாஸுரம்|
பாதேனா க்ரம்ய கண்டே ச ஶூலேனைன மதாடயத் ||38||

ததஃ ஸோ‌உபி பதாக்ரான்தஸ்தயா னிஜமுகாத்ததஃ|
அர்த னிஷ்க்ரான்த ஏவாஸீத்தேவ்யா வீர்யேண ஸம்வ்றுதஃ ||40||

அர்த னிஷ்க்ரான்த ஏவாஸௌ யுத்யமானோ மஹாஸுரஃ |
தயா மஹாஸினா தேவ்யா ஶிரஶ்சித்த்வா னிபாதிதஃ ||41||

ததோ ஹாஹாக்றுதம் ஸர்வம் தைத்யஸைன்யம் னனாஶ தத்|
ப்ரஹர்ஷம் ச பரம் ஜக்முஃ ஸகலா தேவதாகணாஃ ||42||

துஷ்டு வுஸ்தாம் ஸுரா தேவீம் ஸஹதிவ்யைர்மஹர்ஷிபிஃ|
ஜகுர்குன்தர்வபதயோ னன்றுதுஶ்சாப்ஸரோகணாஃ ||43||

|| இதி ஶ்ரீ மார்கண்டேய புராணே ஸாவர்னிகே மன்வன்தரே தேவி மஹத்ம்யே மஹிஷாஸுரவதோ னாம த்றுதீயோ‌உத்யாயம் ஸமாப்தம் ||

ஆஹுதி
ஹ்ரீம் ஜயம்தீ ஸாம்காயை ஸாயுதாயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்ம்யை லக்ஷ்மீ பீஜாதிஷ்டாயை மஹாஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 3 in Other Languages

Write Your Comment