Dakaradi Sree Durga Sahasra Nama Stotram in English

SreegaNESaaya namaH |
SreedEvyuvaaca |

mama naamasahasraM ca Sivapoorvavinirmitam |
tatpaThyataaM vidhaanEna tadaa sarvaM bhaviShyati || 1 ||

ityuktvaa paarvatee dEvee Sraavayaamaasa taccataan |
tadEva naama saahasraM dakaaraadi varaananE || 2 ||

rOgadaaridrya daurbhaagyaSOkaduHkhavinaaSakam |
sarvaasaaM poojitaM naama SreedurgaadEvataa mataa || 3 ||

nijabeejaM bhavEd beejaM mantraM keelakamucyatE |
sarvaaSaapooraNE dEvi viniyOgaH prakeerttitaH || 4 ||

OM asya SreedakaaraadidurgaasahasranaamastOtrasya |
Siva RuShiH, anuShTup CandaH,
SreedurgaadEvataa, duM beejaM, duM keelakaM,
duHkhadaaridryarOgaSOkanivRuttipoorvakaM
caturvargaphalapraaptyarthE paaThE viniyOgaH |

dhyaanam
OM vidyuddaamasamaprabhaaM mRugapatiskandhasthitaaM bheeShaNaaM
kanyaabhiH karavaalakhETavilasaddhastaabhiraasEvitaam |
hastaiScakragadaasikhETaviSikhaaMScaapaM guNaM tarjaneeM
bibhraaNaamanalaatmikaaM SaSidharaaM durgaaM trinEtraaM bhajE ||

duM durgaa durgatiharaa durgaacalanivaasinee |
durgamaargaanusaMcaaraa durgamaarganivaasinee || 1 ||

durgamaargapraviShTaa ca durgamaargapravESinee |
durgamaargakRutaavaasaa durgamaargajayapriyaa || 2 ||

durgamaargagRuheetaarcaa durgamaargasthitaatmikaa |
durgamaargastutiparaa durgamaargasmRutiparaa || 3 ||

drugamaargasadaasthaalee durgamaargaratipriyaa |
durgamaargasthalasthaanaa durgamaargavilaasinee || 4 ||

durgamaargatyaktavastraa durgamaargapravartinee |
durgaasuranihantree na durgaasuraniShoodinee|| 5 ||

durgaasarahara dootee durgaasuravinaaSinee |
durgaasuravadhonmattaa durgaasuravadhotsukaa || 6 ||

durgaasuravadhotsaahaa durgaasuravadhodyataa |
durgaasuravadhaprEpsurdugaasuramakhaantakRut || 7 ||

durgaasuradhvaMsatoShaa durgadaanavadaariNee |
durgavidraavaNakaree durgavidraavaNee sadaa || 8 ||

durgavikShobhaNakaree durgaSeerShanikRuntinee |
durgavidhvaMsanakari durgadaityanikRuntinee || 9 ||

durgadaityapraaNaharaa durgadaityaantakaariNee |
durgadaityaharatraatree durgadaityaasRugunmadaa || 1O ||

durgadaityaaSanakaree durgacarmaambaraavRutaa |
durgayuddhotsavakaree durgayuddhaviSaaradaa || 11 ||

durgayuddhaasavarataa durgayuddhavimardinee |
durgayuddhahaasyarataa durgayuddhaaTTahaasinee || 12 ||

durgayuddhamahaamattaa durgayuddhaanusaariNee |
durgayuddhotsavotsaahaa durgadESaniShEviNee || 13 ||

durgadESavaasarataa durgadESavilaasinee |
durgadESaarcanarataa durgadESajanapriyaa || 14 ||

durgamasthaanasaMsthaanaa durgamadhyaanusaadhanaa |
durgamaa durgamadhyaanaa durgamaatmasvaroopiNee || 15 ||

durgamaagamasaMdhaanaa durgamaagamasaMstutaa |
durgamaagamadurgnyEyaa durgamaSrutisammataa || 16 ||

durgamaSrutimaanyaa ca durgamaSrutipoojitaa |
durgamaSrutisupreetaa durgamaSrutiharShadaa || 17 ||

durgamaSrutisaMsthaanaa durgamaSrutimaanitaa |
durgamaacaarasaMtuShTaa durgamaacaaratoShitaa || 18 ||

durgamaacaaranirvRuttaa durgamaacaarapoojitaa |
durgamaacaarakalitaa durgamasthaanadaayinee || 19 ||

durgamaprEmanirataa durgamadraviNapradaa |
durgamaambujamadhyasthaa durgamaambujavaasinee || 2O ||

durganaaDeemaargagatirdurganaaDeepracaariNee |
durganaaDeepadmarataa durganaaDyambujaasthitaa || 21 ||

durganaaDeegataayaataa durganaaDeekRutaaspadaa |
durganaaDeeratarataa durganaaDeeSasaMstutaa || 22 ||

durganaaDeeSvararataa durganaaDeeSacumbitaa |
durganaaDeeSakroDasthaa durganaaDyutthitotsukaa || 23 ||

durganaaDyaarohaNaa ca durganaaDeeniShEvitaa |
daristhaanaa daristhaanavaasinee danujaantakRut || 24 ||

dareekRutatapasyaa ca dareekRutaharaarcanaa |
dareejaapitadiShTaa ca dareekRutaratikriyaa || 25 ||

dareekRutaharaarhaa ca dareekreeDitaputrikaa |
dareesaMdarSanarataa dareeropitavRuScikaa || 26 ||

dareeguptikautukaaDhyaa dareebhramaNatatparaa |
danujaantakaree deenaa danusaMtaanadaariNee || 27 ||

danujadhvaMsinee doonaa danujEndravinaaSinee |
daanavadhvaMsinee dEvee daanavaanaaM bhayaMkaree || 28 ||

daanavee daanavaaraadhyaa daanavEndravarapradaa |
daanavEndranihantree ca daanavadvEShiNee satee || 29 ||

daanavaariprEmarataa daanavaariprapoojitaa |
daanavarikRutaarcaa ca daanavaarivibhootidaa || 3O ||

daanavaarimahaanandaa daanavaariratipriyaa |
daanavaaridaanarataa daanavaarikRutaaspadaa || 31 ||

daanavaaristutirataa daanavaarismRutipriyaa |
daanavaaryaahaararataa daanavaariprabodhinee || 32 ||

daanavaaridhRutaprEmaa duHkhaSokavimocinee |
duHkhahantree duHkhadatree duHkhanirmoolakaariNee || 33 ||

duHkhanirmoolanakaree duHkhadaaryarinaaSinee |
duHkhaharaa duHkhanaaSaa duHkhagraamaa duraasadaa || 34 ||

duHkhaheenaa duHkhadhaaraa draviNaacaaradaayinee |
draviNotsargasaMtuShTaa draviNatyaagatoShikaa || 35 ||

draviNasparSasaMtuShTaa draviNasparSamaanadaa |
draviNasparSaharShaaDhyaa draviNasparSatuShTidaa || 36 ||

draviNasparSanakaree draviNasparSanaaturaa |
draviNasparSanotsaahaa draviNasparSasaadhikaa || 37 ||

draviNasparSanamataa draviNasparSaputrikaa |
draviNasparSarakShiNee draviNastomadaayinee || 38 ||

draviNakarShaNakaree draviNaughavisarjinee |
draviNaacaladaanaaDhyaa draviNaacalavaasinee || 39 ||

deenamaataa dinabandhurdeenavighnavinaaSinee |
deenasEvyaa deenasiddhaa deenasaadhyaa digambaree || 4O ||

deenagEhakRutaanandaa deenagEhavilaasinee |
deenabhaavaprEmarataa deenabhaavavinodinee || 41 ||

deenamaanavacEtaHsthaa deenamaanavaharShadaa |
deenadainyavighaatEcCurdeenadraviNadaayinee || 42 ||

deenasaadhanasaMtuShTaa deenadarSanadaayinee |
deenaputraadidaatree ca deenasampadvidhaayinee || 43 ||

dattaatrEyadhyaanarataa dattaatrEyaprapoojitaa |
dattaatrEyarShisaMsiddhaa dattaatrEyavibhaavitaa || 44 ||

dattaatrEyakRutaarhaa ca dattaatrEyaprasaadhitaa |
dattaatrEyastutaa caiva dattaatrEyanutaa sadaa || 46 ||

dattaatrEyaprEmarataa dattaatrEyaanumaanitaa |
dattaatrEyasamudgeetaa dattaatrEyakuTumbinee || 46 ||

dattaatrEyapraaNatulyaa dattaatrEyaSareeriNee |
dattaatrEyakRutaanandaa dattaatrEyaaMSasambhavaa || 47 ||

dattaatrEyavibhootisthaa dattaatrEyaanusaariNee |
dattaatrEyageetirataa dattaatrEyadhanapradaa || 48 ||

dattaatrEyaduHkhaharaa dattaatrEyavarapradaa |
dattaatrEyagnyaanadaanee dattaatrEyabhayaapahaa || 49 ||

dEvakanyaa dEvamaanyaa dEvaduHkhavinaaSinee |
dEvasiddhaa dEvapoojyaa dEvEjyaa dEvavanditaa || 50 ||

dEvamaanyaa dEvadhanyaa dEvavighnavinaaSinee |
dEvaramyaa dEvarataa dEvakautukatatparaa || 51 ||

dEvakreeDaa dEvavreeDaa dEvavairivinaaSinee |
dEvakaamaa dEvaraamaa dEvadviShTavinaSinee || 52 ||

dEvadEvapriyaa dEvee dEvadaanavavanditaa |
dEvadEvarataanandaa dEvadEvavarotsukaa || 53 ||

dEvadEvaprEmarataa dEvadEvapriyaMvadaa |
dEvadEvapraaNatulyaa dEvadEvanitambinee || 54 ||

dEvadEvaratamanaa dEvadEvasukhaavahaa |
dEvadEvakroDarata dEvadEvasukhapradaa || 55 ||

dEvadEvamahaanandaa dEvadEvapracumbitaa |
dEvadEvopabhuktaa ca dEvadEvaanusEvitaa || 56 ||

dEvadEvagatapraaNaa dEvadEvagataatmikaa |
dEvadEvaharShadaatree dEvadEvasukhapradaa || 58 ||

dEvadEvamahaanandaa dEvadEvavilaasinee |
dEvadEvadharmapat^nee dEvadEvamanogataa || 59 ||

dEvadEvavadhoordEvee dEvadEvaarcanapriyaa |
dEvadEvaangasukhinee dEvadEvaangavaasinee || 6O ||

dEvadEvaangabhooShaa ca dEvadEvaangabhooShaNaa |
dEvadEvapriyakaree dEvadEvaapriyaantakRut || 61 ||

dEvadEvapriyapraaNaa dEvadEvapriyaatmikaa |
dEvadEvaarcakapraaNaa dEvadEvaarcakapriyaa || 62 ||

dEvadEvaarcakotsaahaa dEvadEvaarcakaaSrayaa |
dEvadEvaarcakaavighnaa dEvadEvaprasoorapi || 63 ||

dEvadEvasya jananee dEvadEvavidhaayinee |
dEvadEvasya ramaNee dEvadEvahradaaSrayaa || 64 ||

dEvadEvEShTadEvee ca dEvataapasapaalinee |
dEvataabhaavasaMtuShTaa dEvataabhaavatoShitaa || 65 ||

dEvataabhaavavaradaa dEvataabhaavasiddhidaa |
dEvataabhaavasaMsiddhaa dEvataabhaavasambhavaa || 66 ||

dEvataabhaavasukhinee dEvataabhaavavanditaa |
dEvataabhaavasupreetaa dEvataabhaavaharShadaa || 67 ||

dEvatavighnahantree ca dEvataadviShTanaaSinee |
dEvataapoojitapadaa dEvataaprEmatoShitaa || 68 ||

dEvataagaaranilayaa dEvataasaukhyadaayinee |
dEvataanijabhaavaa ca dEvataahratamaanasaa || 69 ||

dEvataakRutapaadaarcaa dEvataahratabhaktikaa |
dEvataagarvamadhyastaa dEvataadEvataatanuH || 7O ||

duM durgaayai namo naamnee duM phaNmantrasvaroopiNee |
dooM namo mantraroopaa ca dooM namo moortikaatmikaa || 71 ||

dooradarSipriyaaduShTaa duShTabhootaniShEvitaa |
dooradarSiprEmarataa dooradarSipriyaMvadaa || 72 ||

dooradarSaisiddhidaatree dooradarSipratoShitaa |
dooradarSikaNThasaMsthaa dooradarSipraharShitaa || 73 ||

dooradarSigRuheetaarcaa duradarhipratarShitaa |
dooradarSipraaNatulyaa duradarSisukhapradaa || 74 ||

duradarSibhraantiharaa dooradarSihradaaspadaa |
dooradarSyarividbhaavaa deerghadarSipramodinee || 75 ||

deerghadarSipraaNatulyaa duradarSivarapradaa |
deerghadarSiharShadaatree deerghadarSipraharShitaa || 76 ||

deerghadarSimahaanandaa deerghadarSigRuhaalayaa |
deerghadarSigRuheetaarcaa deerghadarSihrataarhaNaa || 77 ||

dayaa daanavatee daatree dayaalurdeenavatsalaa |
dayaardraa ca dayaaSeelaa dayaaDhyaa ca dayaatmikaa || 78 ||

dayaambudhirdayaasaaraa dayaasaagarapaaragaa |
dayaasindhurdayaabhaaraa dayaavatkaruNaakaree || 79 ||

dayaavadvatsalaa dEvee dayaa daanarataa sadaa |
dayaavadbhaktisukhinee dayaavatparitoShitaa || ||

dayaavatsnEhanirataa dayaavatpratipaadikaa|
dayaavatpraaNakartree ca dayaavanmuktidaayinee || 81 ||

dayaavadbhaavasaMtuShTaa dayaavatparitoShitaa |
dayaavattaaraNaparaa dayaavatsiddhidaayinee || 82 ||

dayaavatputravadbhaavaa dayaavatputraroopiNee |
dayaavadEhanilayaa dayaabandhurdayaaSrayaa || 83 ||

dayaaluvaatsalyakaree dayaalusiddhidaayinee |
dayaaluSaraNaaSaktaa dayaaludEhamandiraa || 84 ||

dayaalubhaktibhaavasthaa dayaalupraaNaroopiNee |
dayaalusukhadaa dambhaa dayaaluprEmavarShiNee || 85 ||

dayaaluvaSagaa deerghaa dirghaangee deerghalocanaa |
deerghanEtraa deerghacakShurdeerghabaahulataatmikaa || 86 ||

deerghakESee deerghamukhee deerghaghoNaa ca daaruNaa |
daaruNaasurahantree ca daarooNaasuradaariNee || 87 ||

daaruNaahavakartree ca daaruNaahavaharShitaa |
daaruNaahavahomaaDhyaa daaruNaacalanaaSinee || 88 ||

daaruNaacaaranirataa daaruNotsavaharShitaa |
daaruNodyataroopaa ca daaruNaarinivaariNee || 89 ||

daaruNEkShaNasaMyuktaa doScatuShkaviraajitaa |
daSadoShkaa daSabhujaa daSabaahuviraajitaa || 9O ||

daSaastradhaariNee dEvee daSadikkhyaatavikramaa |
daSarathaarcitapadaa daaSarathipriyaa sadaa || 91 ||

daaSarathiprEmatuShTaa daaSarathiratipriyaa |
daaSarathipriyakaree daaSarathipriyaMvadaa || 92 ||

daaSaratheeShTasaMdaatree daaSaratheeShTadEvataa |
daaSarathidvEShinaaSaa daaSarathyaanukoolyadaa || 93 ||

daaSarathipriyatamaa daaSarathiprapoojitaa |
daSaananaarisampoojyaa daSaananaaridEvataa || 94 ||

daSaananaaripramadaa daSaananaarijanmabhooH |
daSaananaariratidaa daSaananaarisEvitaa || 95 ||

daSaananaarisukhadaa daSaananaarivairihrat^^ |
daSaananaariShTadEvee daSagreevaarivanditaa || 96 ||

daSagreevaarijananee daSagreevaaribhaavinee
daSagreevaarisahitaa daSagreevasabhaajitaa || 97 ||

daSagreevaariramaNee daSagreevavadhoorapi |
daSagreevanaaSakartree daSagreevavarapradaa || 98 ||

daSagreevapurasthaa ca daSagreevavadhotsukaa |
daSagreevapreetidaatree daSagreevavinaaSinee || 99 ||

daSagreevaahavakaree daSagreevaanapaayinee |
daSagreevapriyaa vandyaa daSagreevahrataa tathaa || 1OO ||

daSagreevaahitakaree daSagreevESvarapriyaa |
daSagreevESvarapraaNaa daSagreevavarapradaa || 1O1 ||

daSagreevESvararataa daSavarSheeyakanyakaa |
daSavarSheeyabaalaa ca daSavarSheeyavaasinee || 1O2 ||

daSapaapaharaa damyaa daSahastavibhooShitaa |
daSaSastralasaddoShkaa daSadikpaalavanditaa || 1O3 ||

daSaavataararoopaa ca daSaavataararoopiNee |
daSavidyaabhinnadEvee daSapraaNasvaroopiNee || 1O4 ||

daSavidyaasvaroopaa ca daSavidyaamayee tathaa |
dRuksvaroopaa dRukpradaatree dRugroopaa dRukprakaaSinee || 1O5 ||

digantaraa digantaHsthaa digambaravilaasinee |
digambarasamaajasthaa digambaraprapoojitaa || 1O6 ||

digambarasahacaree digambarakRutaaspadaa |
digambarahrataacittaa digambarakathaapriyaa || 1O7 ||

digambaraguNarataa digambarasvaroopiNee |
digambaraSirodhaaryaa digambarahrataaSrayaa || 1O8 ||

digambaraprEmarataa digambararataaturaa |
digambareesvaroopaa ca digambareegaNaarcitaa || 1O9 ||

digambareegaNapraaNaa digambareegaNapriyaa |
digambareegaNaaraadhyaa digambaragaNESvaraa || 11O ||

digambaragaNasparSamadiraapaanavihvalaa |
digambareekoTivRutaa digambareegaNaavRutaa || 111 ||

durantaa duShkRutiharaa durdhyEyaa duratikramaa |
durantadaanavadvEShTree durantadanujaantakRut^^ || 112 ||

durantapaapahantree ca dastranistaarakaariNee |
dastramaanasasaMsthaanaa dastragnyaanavivardhinee || 113 ||

dastrasambhogajananee dastrasambhogadaayinee |
dastrasambhogabhavanaa dastravidyaavidhaayinee|| 114 ||

dastrodvEgaharaa dastrajananee dastrasundaree |
dstrabhaktividhaagnyaanaa dastradviShTavinaaSinee || 115 ||

dastraapakaaradamanee dastrasiddhividhaayinee |
dastrataaraaraadhikaa ca dastramaatRuprapoojitaa || 116 ||

dastradainyaharaa caiva dastrataataniShEvitaa |
dastrapitRuSatajyotirdastrakauSaladaayinee || 117 ||

daSaSeerShaarisahitaa daSaSeerShaarikaaminee |
daSaSeerShapuree dEvee daSaSeerShasabhaajitaa || 118 ||

daSaSeerShaarisupreetaa daSaSeerShavadhupriyaa |
daSaSeerShaSiraS^CEtree daSaSeerShanitambinee || 119 ||

daSaSeerShaharapraaNaa daSaSirShaharaatmikaa |
daSaSirShaharaaraadhyaa daSaSeerShaarivanditaa || 12O ||

daSaSeerShaarisukhadaa daSaSeerShakapaalinee |
daSaSeerShagnyaanadaatree daSaSeerShaarigEhinee || 121 ||

daSaSeerShavadhopaattaSreeraamacandraroopataa |
daSaSeerSharaaShTradEvee daSaSeerShaarisaariNee || 122 ||

daSaSeerShabhraatRutuShTaa daSaSeerShavadhoopriyaa |
daSaSeerShavadhoopraaNaa daSaSeerShavadhoorataa || 123 ||

daityagururataa saadhvee daityaguruprapoojitaa |
daityaguroopadEShTree ca daityaguruniShEvitaa || 124 ||

daityagurumatapraaNaa daityagurutaapanaaSinee |
durantaduHkhaSamanee durantadamanee tamee || 125 ||

durantaSokaSamanee durantaroganaaSinee |
durantavairidamanee durantadaityanaaSinee || 126 ||

durantakaluShaghnee ca duShkRutistomanaaSinee |
duraaSayaa duraadhaaraa durjayaa duShTakaaminee || 127 ||

darSaneeyaa ca dRuSyaa caadRuSyaa ca dRuShTigocaraa |
dooteeyaagapriyaa dutee dooteeyaagakarapriyaa || 128 ||

duteeyaagakaraanandaa dooteeyaagasukhapradaa |
dooteeyaagakaraayaataa duteeyaagapramodinee || 129 ||

durvaasaHpoojitaa caiva durvaasomunibhaavitaa |
durvaasorcitapaadaa ca durvaasomaunabhaavitaa || 13O ||

durvaasomunivandyaa ca durvaasomunidEvataa |
durvaasomunimaataa ca durvaasomunisiddhidaa || 131 ||

durvaasomunibhaavasthaa durvaasomunisEvitaa |
durvaasomunicittasthaa durvaasomunimaNDitaa || 132 ||

durvaasomunisaMcaaraa durvaasohradayangamaa |
durvaasohradayaaraadhyaa durvaasohratsarojagaa || 133 ||

durvaasastaapasaaraadhyaa durvaasastaapasaaSrayaa |
durvaasastaapasarataa durvaasastaapasESvaree || 134 ||

durvaasomunikanyaa ca durvaasodbhutasiddhidaa |
dararaatree daraharaa darayuktaa daraapahaa || 135 ||

daraghnee darahantree ca darayuktaa daraaSrayaa |
darasmEraa darapaangee dayaadaatree dayaaSrayaa || 136 ||

dastrapoojyaa dastramaataa dastradEvee daronmadaa |
dastrasiddhaa dastrasaMsthaa dastrataapavimocinee || 137 ||

dastrakShobhaharaa nityaa dastralokagataatmikaa |
daityagurvanganaavandyaa daityagurvanganaapriyaa || 138 ||

daityagurvanganaavandyaa daityagurvanganotsukaa |
daityagurupriyatamaa dEvaguruniShEvitaa || 139 ||

dEvaguruprasooroopaa dEvagurukRutaarhaNaa |
dEvaguruprEmayutaa dEvagurvanumaanitaa || 14O ||

dEvaguruprabhaavagnyaa dEvagurusukhapradaa |
dEvagurugnyaanadaatree dEvaguroopramodinee || 141 ||

daityastreegaNasampoojyaa daityastreegaNapoojitaa |
daityastreegaNaroopaa ca daityastreecittahaariNee || 142 ||

dEvastreegaNapoojyaa ca dEvastreegaNavanditaa |
dEvastreegaNacittasthaa dEvastreegaNabhooShitaa || 143 ||

dEvastreegaNasaMsiddhaa dEvastreegaNatoShitaa |
dEvastreegaNahastasthacaarucaamaraveejitaa || 144 ||

dEvastreegaNahastasthacaarugandhavilEpitaa |
dEvaanganaadhRutaadarSadRuShTyarthamukhacandramaa || 145 ||

dEvaanganotsRuShTanaagavalleedalakRutotsukaa |
dEvastreegaNahastasthadipamaalaavilokanaa || 146 ||

dEvastreegaNahastasthadhoopaghraaNavinodinee |
dEvanaareekaragatavaasakaasavapaayinee || 147 ||

dEvanaareekankatikaakRutakESanimaarjanaa |
dEvanaareesEvyagaatraa dEvanaareekRutotsukaa || 148 ||

dEvanaariviracitapuShpamaalaaviraajitaa |
dEvanaareevicitrangee dEvastreedattabhojanaa |

dEvastreegaNageetaa ca dEvastreegeetasotsukaa |
dEvastreenRutyasukhinee dEvastreenRutyadarSinee || 15O ||

dEvastreeyojitalasadratnapaadapadaambujaa |
dEvastreegaNavisteerNacaarutalpaniShEduShee || 151 ||

dEvanaareecaarukaraakalitaaMghryaadidEhikaa |
dEvanaareekaravyagrataalavRundamarutsukaa || 152 ||

dEvanaareevENuveeNaanaadasotkaNThamaanasaa |
dEvakoTistutinutaa dEvakoTikRutaarhaNaa || 153 ||

dEvakoTigeetaguNaa dEvakoTikRutastutiH |
dantadaShTyodvEgaphalaa dEvakolaahalaakulaa || 154 ||

dvESharaagaparityaktaa dvESharaagavivarjitaa |
daamapoojyaa daamabhooShaa daamodaravilaasinee || 155 ||

daamodaraprEmarataa daamodarabhaginyapi |
daamodaraprasoordaamodarapat^neepativrataa || 156 ||

daamodaraabhinnadEhaa daamodararatipriyaa |
daamodaraabhinnatanurdaamodarakRutaaspadaa || 157 ||

daamodarakRutapraaNaa daamodaragataatmikaa |
daamodarakautukaaDhyaa daamodarakalaakalaa || 158 ||

daamodaraalingitaangee daamodarakutuhalaa |
daamodarakRutaahlaadaa daamodarasucumbitaa || 159 ||

daamodarasutaakRuShTaa daamodarasukhapradaa |
daamodarasahaaDhyaa ca daamodarasahaayinee || 16O ||

daamodaraguNagnyaa ca daamodaravarapradaa |
daamodaraanukoolaa ca daamodaranitambinee || 161 ||

daamodarabalakreeDaakuSalaa darSanapriyaa |
daamodarajalakreeDaatyaktasvajanasauhradaa || 162 ||

damodaralasadraasakElikautukinee tathaa |
daamodarabhraatRukaa ca daamodaraparaayaNaa || 163 ||

daamodaradharaa daamodaravairavinaaSinee |
daamodaropajaayaa ca daamodaranimantritaa || 164 ||

daamodaraparaabhootaa daamodaraparaajitaa |
daamodarasamaakraantaa daamodarahataaSubhaa || 165 ||

daamodarotsavarataa daamodarotsavaavahaa |
daamodarastanyadaatree daamodaragavEShitaa || 166 ||

damayanteesiddhidaatree damayanteeprasaadhitaa |
dayamanteeShTadEvee ca damayanteesvaroopiNee || 167 ||

damayanteekRutaarcaa ca damanarShivibhaavitaa |
damanarShipraaNatulyaa damanarShisvaroopiNee || 168 ||

damanarShisvaroopaa ca dambhapooritavigrahaa |
dambhahantree dambhadhaatree dambhalokavimohinee || 169 ||

dambhaSeelaa dambhaharaa dambhavatparimardinee |
dambharoopaa dambhakaree dambhasaMtaanadaariNee || 17O ||

dattamokShaa dattadhanaa dattaarogyaa ca daambhikaa |
dattaputraa dattadaaraa dattahaaraa ca daarikaa || 171 ||

dattabhogaa dattaSokaa dattahastyaadivaahanaa |
dattamatirdattabhaaryaa dattaSaastraavabodhikaa || 172 ||

dattapaanaa dattadaanaa dattadaaridryanaaSinee |
dattasaudhaavaneevaasaa dattasvargaa ca daasadaa || 173 ||

daasyatuShTa daasyaharaa daasadaaseeSatapradaa |
daararoopaa daaravaasa daaravaasihradaaspadaa || 174 ||

daaravaasijanaaraadhyaa daaravaasijanapriyaa |
daaravaasivinirneetaa daaravaasisamarcitaa || 175 ||

daaravaasyaahratapraaNaa daaravaasyarinaaSinee |
daaravaasivighnaharaa daaravaasivimuktidaa || 176 ||

daaraagniroopiNee daaraa daarakaaryarinaaSinee |
dampatee dampateeShTaa ca dampateepraaNaroopikaa || 177 ||

dampateesnEhanirataa daampatyasaadhanapriyaa |
daampatyasukhasEnaa ca daampatyasukhadaayinee || 178 ||

dampatyaacaaranirataa dampatyaamodamoditaa |
dampatyaamodasukhinee daampatyaahladakaariNee || 179 ||

dampateeShTapaadapadmaa daampatyaprEmaroopiNee |
daampatyabhogabhavanaa daaDimeephalabhojinee || 18O ||

daaDimeephalasaMtuShTaa daaDimeephalamaanasaa |
daaDimeevRukShasaMsthaanaa daaDimeevRukShavaasinee || 181 ||

daaDimeevRukSharoopaa ca daaDimeevanavaasinee |
daaDimeephalasaamyorupayodharasamanvitaa || 182 ||

dakShiNaa dakShiNaaroopaa dakShiNaaroopadhaariNee |
dakShakanyaa dakShaputree dakShamaataa ca dakShasooH || 183 ||

dakShagotraa dakShasutaa dakShayagnyavinaaSinee |
dakShayagnyanaaSakartree dakShayagnyaantakaariNee || 184 ||

dakShaprasootirdakShEjyaa dakShavaMSaikapaavanee |
dakShaatmaja dakShasoonoordakShajaa dakShajaatikaa || 185 ||

dakShajanmaa dakShajanurdakShadEhasamudbhavaa |
dakShajanirdakShayaagadhvaMsinee dakShakanyakaa || 186 ||

dakShiNaacaaranirataa dakShiNaacaaratuShTidaa |
dakShiNaacaarasaMsiddhaa dakShiNaacaarabhaavitaa || 187 ||

dakShiNaacaarasukhinee dakShiNaacaarasaadhitaa |
dakShiNaacaaramokShaaptirdakShiNaacaaravanditaa || 188 ||

dakShiNaacaaraSaraNaa dakShiNaacaaraharShitaa |
dvaarapaalapriyaa dvaaravaasinee dvaarasaMsthitaa || 189 ||

dvaararoopaa dvaarasaMsthaa dvaaradESanivaasinee |
dvaarakaree dvaaradhaatree doShamaatravivarjitaa || 19O ||

doShaakaraa doShaharaa doSharaaSivinaaSinee |
doShaakaravibhooShaaDhyaa doShaakarakapalinee || 191 ||

doShaakarasahastraabhaa doShaakarasamaananaa |
doShaakaramukhee divyaa doShaakarakaraagrajaa || 192 ||

doShaakarasamajyotirdoShaakarasuSeetalaa |
doShaakaraSrENee doShasadRuSaapaangaveekShaNaa || 193 ||

doShaakarEShTadEvee ca doShaakaraniShEvitaa |
doShaakarapraaNaroopaa doShaakaramareecikaa || 194 ||

doShaakarollasadbhaalaa doShaakarasuharShiNee |
doShakaraSirobhooShaa doShakaravadhoopriyaa || 195 ||

doShaakaravadhoopraaNaa doShaakaravadhoomataa |
doShaakaravadhoopreetaa doShaakaravadhoorapi || 196 ||

doShaapoojyaa tathaa doShaapoojitaa doShahaariNee |
doShaajaapamahaanandaa doShaajapaparaayaNaa || 197 ||

doShaapuraScaararataa doShaapoojakaputriNee |
doShaapoojakavaatsalyakariNee jagadambikaa || 198 ||

doShaapoojakavairighnee doShaapoojakavighnahrat |
doShaapoojakasaMtuShTaa doShaapoojakamuktidaa || 199 ||

damaprasoonasampoojyaa damapuShpapriyaa sadaa |
duryodhanaprapoojyaa ca duHSasanasamarcitaa || 2OO ||

daNDapaaNipriyaa daNDapaaNimaataa dayaanidhiH |
daNDapaaNisamaaraadhyaa daNDapaaNiprapoojitaa || 2O1 ||

daNDapaaNigRuhaasaktaa daNDapaaNipriyaMvadaa |
daNDapaaNipriyatamaa daNDapaaNimanoharaa || 2O2 ||

daNDapaaNihratapraaNaa daNDapaaNisusiddhidaa |
daNDapaaNiparaamRuShTaa daNDapaaNipraharShitaa || 2O3 ||

daNDapaaNivighnaharaa daNDapaaNiSirodhRutaa |
daNDapaaNipraaptacaryaa daNDapaaNyunmukhi sadaa || 2O4 ||

daNDapaaNipraaptapadaa daNDapaaNivaronmukhee |
daNDahastaa daNDapaaNirdNDabaahurdaraantakRut || 2O5 ||

daNDadoShkaa daNDakaraa daNDacittakRutaaspadaa |
daNDividyaa daNDimaataa daNDikhaNDakanaaSinee || 2O6 ||

daNDipriyaa daNDipoojyaa daNDisaMtoShadaayinee |
dasyupoojyaa dasyurataa dasyudraviNadaayinee || 2O7 ||

dasyuvargakRutaarhaa ca dasyuvargavinaaSinee |
dasyunirNaaSinee dasyukulanirNaaSinee tathaa || 2O8 ||

dasyupriyakaree dasyunRutyadarSanatatparaa |
duShTadaNDakaree duShTavargavidraaviNee tathaa || 2O9 ||

duShTavarganigrahaarhaa dooSakapraaNanaaSinee |
dooShakottaapajananee dooShakaariShTakaariNee || 21O ||

dooShakadvEShaNakaree daahikaa dahanaatmikaa |
daarukaarinihantree ca daarukESvarapoojitaa || 211 ||

daarukESvaramaataa ca daarukESvaravanditaa |
darbhahastaa darbhayutaa darbhakarmavivarjitaa || 212 ||

darbhamayee darbhatanurdarbhasarvasvaroopiNee |
darbhakarmaacaararataa darbhahastakRutaarhaNaa || 213 ||

darbhaanukoolaa daambharyaa darveepaatraanudaaminee |
damaghoShaprapoojyaa ca damaghoShavarapradaa || 214 ||

damaghoShasamaaraadhyaa daavaagniroopiNee tathaa |
daavaagniroopaa daavaagninirNaaSitamahaabalaa || 215 ||

dantadaMShTraasurakalaa dantacarcitahastikaa |
dantadaMShTrasyandana ca dantanirNaaSitaasuraa || 216 ||

dadhipoojyaa dadhipreetaa dadheecivaradaayinee |
dadheeceeShTadEvataa ca dadheecimokShadaayinee || 217 ||

dadheecidainyahantree ca dadheecidaradaariNee |
dadheecibhaktisukhinee dadheecimunisEvitaa || 218 ||

dadheecignyaanadaatree ca dadheeciguNadaayinee |
dadheecikulasambhooShaa dadheecibhuktimuktidaa || 219 ||

dadheecikuladEvee ca dadheecikuladEvataa |
dadheecikulagamyaa ca dadheecikulapoojitaa || 220 ||

dadheecisukhadaatree ca dadheecidainyahaariNee |
dadheeciduHkhahantree ca dadheecikulasundaree || 221 ||

dadheecikulasambhootaa dadheecikulapaalinee |
dadheecidaanagamyaa ca dadheecidaanamaaninee || 222 ||

dadheecidaanasaMtuShTaa dadheecidaanadEvataa |
dadheecijayasampreetaa dadheecijapamaanasaa || 223 ||

dadheecijapapoojaaDhyaa dadheecijapamaalikaa |
dadheecijapasaMtuShTaa dadheecijapatoShiNee || 224 ||

dadheecitapasaaraadhyaa dadheeciSubhadaayinee |
doorvaa doorvaadalaSyaamaa durvaadalasamadyutiH || 225 ||

phalaSruti
naamnaaM sahastraM durgaayaa daadeenaamiti keertitam |
yaH paThEt saadhakaadheeSaH sarvasiddhirlabhattu saH || 226 ||

praatarmadhyaahnakaalE ca saMdhyaayaaM niyataH SuciH |
tathaardharaatrasamayE sa mahESa ivaaparaH || 227 ||

Saktiyukto mahaaraatrau mahaaveeraH prapoojayEt |
mahaadEveeM makaaraadyaiH pancabhirdravyasattamaiH || 228 ||

yaH sampaThEt stutimimaaM sa ca siddhisvaroopadhRuk |
dEvaalayE S^maSaanE ca gangaateerE nijE gRuhE || 229 ||

vaaraanganaagRuhE caiva SreeguroH saMnidhaavapi |
parvatE praantarE ghorE stotramEtat sadaa paThEt || 230 ||

durgaanaamasahastraM hi durgaaM paSyati cakShuShaa |
SataavartanamEtasya puraScaraNamucyatE || 231 ||

|| iti kulaarNavatantroktaM dakaaraadi SreedurgaasahasranaamastotraM sampoorNam ||

Dakaradi Sree Durga Sahasra Nama Stotram in Other Languages

Write Your Comment