Chandrashekhara Ashhtakam, Chandrasekharashtakam or Chandrashekara Ashtakam

Chandrashekara Ashtakam, also spelt as Chandrasekhara Ashtakam or Chandrasekharashtakam, a compilation of Sri Markandeya Maharshi. This Ashtakam is dedicated to Lord Chandrasekhara (Lord Shiva). Those who chant this stotram daily would get rid of fear of death and attain solvation.

Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara pahimam

Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakshamam //1//

Ratnasanusharasanam rajatadishrunganiketanam

Sijnjinikrutapannageshvaramachyutananasayakam

Kshipradaghapuratrayam tridivalayaibhivanditam

Chandrashekharamashraye mama kim karishhyati vai yamah //2//

Pajnchapadapapushhpagandhapadambujaduyashobhitam Bhalalochanajatapavakadagdhamanmathavigraham

Bhasmadigdhakalevaram bhavanashanam bhavamavyayam

Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakshamam //3//

Mattvaranamukhyacharmakrutottarimanoharam

Pankajasanapadmalochanapujitanghrisaroruham

Devasindhutarangasikara siktashubhrajatadharam

Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakshamam // 4//

Yaksharajasakham bhagakshaharam bhujangavibhushhanam

Shailarajasuta parishhkruta charuvamakalevaram

Kshvedanilagalam parashvadhadharinam mrugadharinam

Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakshamam //5//

Kundalikrutakundaleshvarakundalam vrushhavahanam

Naradadimunishvarastutavaibhavam bhuvaneshvaram

Andhakandhakamashrita marapadapam shamanantakam

Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakshamam //6//

Bhashhajam bhavaroginamakhilapadamapaharinam

Dakshayagyarvinashanam trigunatmakam trivilochanam

Bhuktimuktaphalapradam sakalaghasanghanivarhanam

Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakshamam // 7//

Bhakta vatsalamachijntam nidhimakshayam haridamvaram

Sarvabhutapatim paratpara prameyamanuttamam

Somavarija bhuhutashanasomapanilakhakrutim

Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakshamam // 8//

Vishvasrushhtividhalinam punareva palanatatparam

Sanharantamapi prapajnchama sheshhalokanivasinam

Kridayantamaharnisham gananathayutha samanvitam

Chandrashekhara chandrashekara chandrashekara rakshamam //9//

Mrutyubhitamrukandasunukrutastava shiva sannidhau

Yatra kutra cha pathennahi tasya mrutyubhayam bhavet

Purnamayurarogitamakhilatha sampadamadaram

Chandrashekhara eva tasya dadati muktimayatnatah //10//

Write Your Comment