Chidambareswara Stotram | Prayer to Lord Chidambara

Chidambareshwara Stotram is a prayer dedicated to Lord Chidambara (Shiva). ‘Chidambara’ is the presiding deity in Chidambaram Shiva Temple.

Krupa samaudram, sumukham, trinethram,
Jadadaharam, Parvathi vama bhagam,
Sada shivam, rudramanantha roopam,
Chidambaresam hrudhi bhavayami. //1//

Vachamatheetham phani bhooshanangam,
Ganesa thatham dhanadasya mithram,
Kandarpa nasam, Kamlothpalaksham,
Chidambaresam hrudhi bhavayami. //2//

Ramesavandhyam rajathadrinatham,
Sri vamadevam bhava dukhanasam,
Rakshakaram rakshasa peedithanam,
Chidambaresam hrudhi bhavayami. //3//

Devathidevam jagadeka nadam.
Devesa vandyam sasi ganda choodam,
Gowri sametham krutha vigna daksham,
Chidambaresam hrudhi bhavayami. //4//

Vedanthavedhyam, Sura vairi vignam,
Shubhapradam bhakthimadantharanam,
Kaalanthakam sri karuna kadaksham,
Chidambaresam hrudhi bhavayami. //5//

Hemadri chapam trigunathmabhavam,
Guhathmajam vyagrapureesamadhyam,
Smasana vasam, vrusha vaha nadam,
Chidambaresam hrudhi bhavayami. //6//

Adhyantha soonyam tripurarimeesam,
Nandeesa mukhya sthuti vaibhavadyam,
Samastha devai pari poojithamgrim,
Chidambaresam hrudhi bhavayami. //7//

Thameva bhantham, hyanubhoothi sarvam,
Anekaroopam paramarthamekham,
Pinakapanim bhava nasa hethum,
Chidambaresam hrudhi bhavayami. //8//

Visweswaram nithyamananthamadhyam,
Trilochanam chandrakalavathamsam,
Pathim pasoonam hrudhi sannivishtam,
Chidambaresam hrudhi bhavayami. //9//

Viswadhikam vishnumukhairupasyam,
Trilochanam pancha mukham prasannam,
Umapathim papaharam prasantham,
Chidambaresam hrudhi bhavayami. //10//

Karpoora gathram kamaneeya nethram,
Kamasari mithram kamalendu vakthram,
Kandarpa gathram kamalesa mithram,
Chidambaresam hrudhi bhavayami. //11//

Visalanethram paripoornagathram,
Gowri kalathram haridambaresam,
Kubhera mithram jagatha pavithram,
Chidambaresam hrudhi bhavayami. //12//

Kalyana murthim kanakadri chapam,
Kantha samakrantha nijardha deham,
Kapardhinam kamaripum purarim,
Chidambaresam hrudhi bhavayami. //13//

Kalpantha kalahitha chanda nrutham,
Samastha vedantha vacho nigoodam,
Ayugma nethram, girija sahayam,
Chidambaresam hrudhi bhavayami. //14//

Digambaram,sankha sithalpahasam,
Kapalinam soolinam aprameyam,
Nagathmaja vakthra payoja sooryam,
Chidambaresam hrudhi bhavayami. //15//

Sadshivam sad purushair anekai,
Sadarchitham samasirassu geetham,
Vaiyagra charmambara mugra meesam,
Chidambaresam hrudhi bhavayami. //16//

Phala sruthi (Glory):

Chidambarasya sthavanam padedhya,
Pradosha kaleshu puman cha dhanya,
Bhogaan asesham anubhooya bhooya,
Sayujyamapyethi chidambarasya.

Write Your Comment

3 Comments

  1. Rama Krishna Sangem says:

    Great song, especially when we hear it on Isha sounds

  2. Anshumaala says:

    Krupa samaudram sumukham trinethram Jadadaharam Parvathi vama bhagam Sada shivam rudramanantha roopam Chidambaresam hrudhi bhavayami

  3. Sulochana Naidu says:

    Heart melting stotram.This takes us to the Great Shiva Himself.Wonderful tune.