Bhaja Govindam in Gujarati

રચન: આદિ શંકરાચાર્ય

મૂઢ જહીહિ ધનાગમતૃષ્ણાં
કુરુ સદ્બુદ્ધિમ મનસિ વિતૃષ્ણામ |
યલ્લભસે નિજ કર્મોપાત્તં
વિત્તં તેન વિનોદય ચિત્તમ || 2 ||

નારી સ્તનભર નાભીદેશં
દૃષ્ટ્વા મા ગા મોહાવેશમ |
એતન્માંસ વસાદિ વિકારં
મનસિ વિચિન્તયા વારં વારમ || 3 ||

નળિની દળગત જલમતિ તરળં
તદ્વજ્જીવિત મતિશય ચપલમ |
વિદ્ધિ વ્યાધ્યભિમાન ગ્રસ્તં
લોકં શોકહતં ચ સમસ્તમ || 4 ||

યાવદ-વિત્તોપાર્જન સક્તઃ
તાવન-નિજપરિવારો રક્તઃ |
પશ્ચાજ્જીવતિ જર્જર દેહે
વાર્તાં કો‌உપિ ન પૃચ્છતિ ગેહે || 5 ||

યાવત-પવનો નિવસતિ દેહે
તાવત-પૃચ્છતિ કુશલં ગેહે |
ગતવતિ વાયૌ દેહાપાયે
ભાર્યા બિભ્યતિ તસ્મિન કાયે || 6 ||

બાલ સ્તાવત ક્રીડાસક્તઃ
તરુણ સ્તાવત તરુણીસક્તઃ |
વૃદ્ધ સ્તાવત-ચિન્તામગ્નઃ
પરમે બ્રહ્મણિ કો‌உપિ ન લગ્નઃ || 7 ||

કા તે કાન્તા કસ્તે પુત્રઃ
સંસારો‌உયમતીવ વિચિત્રઃ |
કસ્ય ત્વં વા કુત આયાતઃ
તત્વં ચિન્તય તદિહ ભ્રાતઃ || 8 ||

સત્સઙ્ગત્વે નિસ્સઙ્ગત્વં
નિસ્સઙ્ગત્વે નિર્મોહત્વમ |
નિર્મોહત્વે નિશ્ચલતત્ત્વં
નિશ્ચલતત્ત્વે જીવન્મુક્તિઃ || 9 ||

વયસિ ગતે કઃ કામવિકારઃ
શુષ્કે નીરે કઃ કાસારઃ |
ક્ષીણે વિત્તે કઃ પરિવારઃ
જ્ઞાતે તત્ત્વે કઃ સંસારઃ || 10 ||

મા કુરુ ધનજન યૌવન ગર્વં
હરતિ નિમેષાત-કાલઃ સર્વમ |
માયામયમિદમ-અખિલં હિત્વા
બ્રહ્મપદં ત્વં પ્રવિશ વિદિત્વા || 11 ||

દિન યામિન્યૌ સાયં પ્રાતઃ
શિશિર વસન્તૌ પુનરાયાતઃ |
કાલઃ ક્રીડતિ ગચ્છત્યાયુઃ
તદપિ ન મુઞ્ચત્યાશાવાયુઃ || 12 ||

દ્વાદશ મંજરિકાભિર શેષઃ
કથિતો વૈયા કરણસ્યૈષઃ |
ઉપદેશો ભૂદ-વિદ્યા નિપુણૈઃ
શ્રીમચ્છંકર ભગવચ્છરણૈઃ || 13 ||

કા તે કાન્તા ધન ગત ચિન્તા
વાતુલ કિં તવ નાસ્તિ નિયન્તા |
ત્રિજગતિ સજ્જન સઙ્ગતિરેકા
ભવતિ ભવાર્ણવ તરણે નૌકા || 14 ||

જટિલો મુણ્ડી લુઞ્જિત કેશઃ
કાષાયાન્બર બહુકૃત વેષઃ |
પશ્યન્નપિ ચ ન પશ્યતિ મૂઢઃ
ઉદર નિમિત્તં બહુકૃત વેષઃ || 15 ||

અઙ્ગં ગલિતં પલિતં મુણ્ડં
દશન વિહીનં જાતં તુણ્ડમ |
વૃદ્ધો યાતિ ગૃહીત્વા દણ્ડં
તદપિ ન મુઞ્ચત્યાશા પિણ્ડમ || 16 ||

અગ્રે વહ્નિઃ પૃષ્ઠે ભાનુઃ
રાત્રૌ ચુબુક સમર્પિત જાનુઃ |
કરતલ ભિક્ષસ-તરુતલ વાસઃ
તદપિ ન મુઞ્ચત્યાશા પાશઃ || 17 ||

કુરુતે ગઙ્ગા સાગર ગમનં
વ્રત પરિપાલનમ-અથવા દાનમ |
જ્ઞાન વિહીનઃ સર્વમતેન
ભજતિ ન મુક્તિં જન્મ શતેન || 18 ||

સુરમન્દિર તરુ મૂલ નિવાસઃ
શય્યા ભૂતલમ-અજિનં વાસઃ |
સર્વ પરિગ્રહ ભોગત્યાગઃ
કસ્ય સુખં ન કરોતિ વિરાગઃ || 19 ||

યોગરતો વા ભોગરતો વા
સઙ્ગરતો વા સઙ્ગવિહીનઃ |
યસ્ય બ્રહ્મણિ રમતે ચિત્તં
નન્દતિ નન્દતિ નન્દત્યેવ || 20 ||

ભગવદ્ગીતા કિઞ્ચિદધીતા
ગઙ્ગા જલલવ કણિકા પીતા |
સકૃદપિ યેન મુરારી સમર્ચા
ક્રિયતે તસ્ય યમેન ન ચર્ચા || 21 ||

પુનરપિ જનનં પુનરપિ મરણં
પુનરપિ જનની જઠરે શયનમ |
ઇહ સંસારે બહુ દુસ્તારે
કૃપયા‌உપારે પાહિ મુરારે || 22 ||

રથ્યા ચર્પટ વિરચિત કન્થઃ
પુણ્યાપુણ્ય વિવર્જિત પન્થઃ |
યોગી યોગ નિયોજિત ચિત્તઃ
રમતે બાલોન્મત્તવદેવ || 23 ||

કસ્ત્વં કો‌உહં કુત આયાતઃ
કા મે જનની કો મે તાતઃ |
ઇતિ પરિભાવય નિજ સંસારં
સર્વં ત્યક્ત્વા સ્વપ્ન વિચારમ || 24 ||

ત્વયિ મયિ સર્વત્રૈકો વિષ્ણુઃ
વ્યર્થં કુપ્યસિ મય્યસહિષ્ણુઃ |
ભવ સમચિત્તઃ સર્વત્ર ત્વં
વાઞ્છસ્યચિરાદ-યદિ વિષ્ણુત્વમ || 25 ||

શત્રૌ મિત્રે પુત્રે બંધૌ
મા કુરુ યત્નં વિગ્રહ સન્ધૌ |
સર્વસ્મિન્નપિ પશ્યાત્માનં
સર્વત્રોત-સૃજ ભેદાજ્ઞાનમ || 26 ||

કામં ક્રોધં લોભં મોહં
ત્યક્ત્વા‌உ‌உત્માનં પશ્યતિ સો‌உહમ |
આત્મજ્ઞ્નાન વિહીના મૂઢાઃ
તે પચ્યન્તે નરક નિગૂઢાઃ || 27 ||

ગેયં ગીતા નામ સહસ્રં
ધ્યેયં શ્રીપતિ રૂપમ-અજસ્રમ |
નેયં સજ્જન સઙ્ગે ચિત્તં
દેયં દીનજનાય ચ વિત્તમ || 28 ||

સુખતઃ ક્રિયતે રામાભોગઃ
પશ્ચાદ્ધન્ત શરીરે રોગઃ |
યદ્યપિ લોકે મરણં શરણં
તદપિ ન મુઞ્ચતિ પાપાચરણમ || 29 ||

અર્થમનર્થં ભાવય નિત્યં
નાસ્તિ તતઃ સુખ લેશઃ સત્યમ |
પુત્રાદપિ ધનભાજાં ભીતિઃ
સર્વત્રૈષા વિહિતા રીતિઃ || 30 ||

પ્રાણાયામં પ્રત્યાહારં
નિત્યાનિત્ય વિવેક વિચારમ |
જાપ્યસમેત સમાધિ વિધાનં
કુર્વ વધાનં મહદ-અવધાનમ || 31 ||

ગુરુ ચરણામ્ભુજ નિર્ભરભક્તઃ
સંસારાદ-અચિરાદ-ભવ મુક્તઃ |
સેન્દિય માનસ નિયમાદેવં
દ્રક્ષ્યસિ નિજ હૃદયસ્થં દેવમ || 32 ||

મૂઢઃ કશ્ચિન વૈયાકરણો
ડુકૃણ્કરણાધ્યયન ધુરીણઃ |
શ્રીમચ્છંકર ભગવચ્ચિષ્યૈઃ
બોધિત આસીચ્છોદિત કરણૈઃ || 33 ||

Bhaja Govindam in Other Languages

Write Your Comment