Bhagavad Gita in Telugu – Chapter 3

అర్జున ఉవాచ జ్యాయసీ చేత్కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన | తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ || 1 || వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే | తదేకం వద నిశ్చిత్య యేన శ్రేయో‌உహమాప్నుయామ్ || 2 || శ్రీభగవానువాచ లోకే‌உస్మింద్వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయానఘ | ఙ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్ || 3 || న కర్మణామనారంభాన్నైష్కర్మ్యం పురుషో‌உశ్నుతే | న చ సంన్యసనాదేవ సిద్ధిం సమధిగచ్ఛతి || 4 […]

Bhagavad Gita in Bengali – Chapter 3

অর্জুন উবাচ জ্য়ায়সী চেত্কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন | তত্কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব || 1 || ব্য়ামিশ্রেণেব বাক্য়েন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে | তদেকং বদ নিশ্চিত্য় য়েন শ্রেয়ো‌உহমাপ্নুয়াম || 2 || শ্রীভগবানুবাচ লোকে‌உস্মিন্দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ | জ্ঞানয়োগেন সাংখ্য়ানাং কর্ময়োগেন য়োগিনাম || 3 || ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্য়ং পুরুষো‌உশ্নুতে | ন চ সংন্য়সনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি || 4 […]

Bhagavad Gita in English – Chapter 3

Here are the lyrics or slokas of Bhagavad Gita in English – Chapter 3. arjuna uvaacha jyaayasee chEtkarmaNastE mataa buddhirjanaardana | tatkiM karmaNi ghOrE maaM niyOjayasi kESava || 1 || vyaamiSrENEva vaakyEna buddhiM mOhayaseeva mE | tadEkaM vada niSchitya yEna SrEyOhamaapnuyaam || 2 || Sreebhagavaanuvaacha lOkEsmindvividhaa niShThaa puraa prOktaa mayaanagha | gnyaanayOgEna saaMkhyaanaaM karmayOgEna yOginaam […]

Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 3

அர்ஜுன உவாச ஜ்யாயஸீ சேத்கர்மணஸ்தே மதா புத்திர்ஜனார்தன | தத்கிம் கர்மணி கோரே மாம் னியோஜயஸி கேஶவ || 1 || வ்யாமிஶ்ரேணேவ வாக்யேன புத்திம் மோஹயஸீவ மே | ததேகம் வத னிஶ்சித்ய யேன ஶ்ரேயோ‌உஹமாப்னுயாம் || 2 || ஶ்ரீபகவானுவாச லோகே‌உஸ்மின்த்விவிதா னிஷ்டா புரா ப்ரோக்தா மயானக | ஜ்ஞானயோகேன ஸாம்க்யானாம் கர்மயோகேன யோகினாம் || 3 || ன கர்மணாமனாரம்பான்னைஷ்கர்ம்யம் புருஷோ‌உஶ்னுதே | ன ச ஸம்ன்யஸனாதேவ ஸித்திம் ஸமதிகச்சதி || 4 […]

Bhagavad Gita in Sanskrit – Chapter 3

अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ 1 ॥ व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे । तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो‌உहमाप्नुयाम् ॥ 2 ॥ श्रीभगवानुवाच लोके‌உस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ 3 ॥ न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषो‌உश्नुते । न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ 4 […]

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 3

അര്ജുന ഉവാച ജ്യായസീ ചേത്കര്മണസ്തേ മതാ ബുദ്ധിര്ജനാര്ദന | തത്കിം കര്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ || 1 || വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവ മേ | തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോ‌உഹമാപ്നുയാമ് || 2 || ശ്രീഭഗവാനുവാച ലോകേ‌உസ്മിന്ദ്വിവിധാ നിഷ്ഠാ പുരാ പ്രോക്താ മയാനഘ | ജ്ഞാനയോഗേന സാംഖ്യാനാം കര്മയോഗേന യോഗിനാമ് || 3 || ന കര്മണാമനാരമ്ഭാന്നൈഷ്കര്മ്യം പുരുഷോ‌உശ്നുതേ | ന ച സംന്യസനാദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി || 4 […]

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 3

ଅର୍ଜୁନ ଉଵାଚ ଜ୍ୟାୟସୀ ଚେତ୍କର୍ମଣସ୍ତେ ମତା ବୁଦ୍ଧିର୍ଜନାର୍ଦନ | ତତ୍କିଂ କର୍ମଣି ଘୋରେ ମାଂ ନିୟୋଜୟସି କେଶଵ || 1 || ଵ୍ୟାମିଶ୍ରେଣେଵ ଵାକ୍ୟେନ ବୁଦ୍ଧିଂ ମୋହୟସୀଵ ମେ | ତଦେକଂ ଵଦ ନିଶ୍ଚିତ୍ୟ ୟେନ ଶ୍ରେୟୋ‌உହମାପ୍ନୁୟାମ || 2 || ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ ଲୋକେ‌உସ୍ମିନ୍ଦ୍ଵିଵିଧା ନିଷ୍ଠା ପୁରା ପ୍ରୋକ୍ତା ମୟାନଘ | ଜ୍ଞାନୟୋଗେନ ସାଂଖ୍ୟାନାଂ କର୍ମୟୋଗେନ ୟୋଗିନାମ || 3 || ନ କର୍ମଣାମନାରମ୍ଭାନ୍ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟଂ ପୁରୁଷୋ‌உଶ୍ନୁତେ | ନ ଚ ସଂନ୍ୟସନାଦେଵ ସିଦ୍ଧିଂ ସମଧିଗଚ୍ଛତି || 4 […]

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 3

અર્જુન ઉવાચ જ્યાયસી ચેત્કર્મણસ્તે મતા બુદ્ધિર્જનાર્દન | તત્કિં કર્મણિ ઘોરે માં નિયોજયસિ કેશવ || 1 || વ્યામિશ્રેણેવ વાક્યેન બુદ્ધિં મોહયસીવ મે | તદેકં વદ નિશ્ચિત્ય યેન શ્રેયો‌உહમાપ્નુયામ || 2 || શ્રીભગવાનુવાચ લોકે‌உસ્મિન્દ્વિવિધા નિષ્ઠા પુરા પ્રોક્તા મયાનઘ | જ્ઞાનયોગેન સાંખ્યાનાં કર્મયોગેન યોગિનામ || 3 || ન કર્મણામનારમ્ભાન્નૈષ્કર્મ્યં પુરુષો‌உશ્નુતે | ન ચ સંન્યસનાદેવ સિદ્ધિં સમધિગચ્છતિ || 4 […]

Bhagavad Gita in Kannada – Chapter 3

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಜ್ಯಾಯಸೀ ಚೇತ್ಕರ್ಮಣಸ್ತೇ ಮತಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಜನಾರ್ದನ | ತತ್ಕಿಂ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೇ ಮಾಂ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಕೇಶವ || 1 || ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣೇವ ವಾಕ್ಯೇನ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಸೀವ ಮೇ | ತದೇಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಯೇನ ಶ್ರೇಯೋ‌உಹಮಾಪ್ನುಯಾಮ್ || 2 || ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ಲೋಕೇ‌உಸ್ಮಿಂದ್ವಿವಿಧಾ ನಿಷ್ಠಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮಯಾನಘ | ಙ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಮ್ || 3 || ನ ಕರ್ಮಣಾಮನಾರಂಭಾನ್ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಪುರುಷೋ‌உಶ್ನುತೇ | ನ ಚ ಸಂನ್ಯಸನಾದೇವ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸಮಧಿಗಚ್ಛತಿ || 4 […]

Bhagavad Gita in Hindi – Chapter 3

अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे । तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो‌உहमाप्नुयाम् ॥ २ ॥ श्रीभगवानुवाच लोके‌உस्मिंद्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ ३ ॥ न कर्मणामनारंभान्नैष्कर्म्यं पुरुषो‌உश्नुते । न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ ४ […]