Ashta Vimsathi Vishnu Nama Stotram (28 Names of Lord Vishnu)

Ashta Vimsathi Vishnu Nama Stotram is the prayer of twenty eight names of Lord Vishnu. Ashta Vimsathi Vishnu Nama Stotram is a conversion between Arjuna and Lord Sri Krsihna as a part of Maha Bharata.

Arjuna Uvaacha (Arjuna Says):

Kim nu Naama Sahasraani Japitena Puanaha punaha
Yaanir Naamaani Divyaanee Taani Chaa chakshva Kesava.

Sri Bhagavaan Uvaacha (Lord Sri Krishna Says):

Mathsyam koorma varahancha, Vamanancha Janardhanam,
Govindam Pundareekaksham Madhavam Madhu soodhanam. //1//

Padmanabham, sahasraksham, vanamalam, halayudham,
Govardhanam, Hrishikesam, Vaikuntam, purushothamam. //2//

Viswaroopam, vasudevam, Ramam Narayanam Harim,
Damodharam, Sridharancha Vedangam, Garuda dwajam. //3//

Anantham, Krishna gopalam, japatho nasthi pathakam. //4//

Gavam koti pradhanasya, aswamedha sathasya cha,
Kanya dhana sahasranam, phalam prapnothi manava,
Aamayaam vaa pournamasyam, ekadasyam thadiva cha. //5//

Sandhya kale smaranithyam, prathakale thadaiva cha,
Madhyahne cha japen nithyam sarva papai pramuchyathe. //6//

Write Your Comment