Namavali

Namavali refers to chanting the names of the deities, and usually the 108 marvellous names of the deities would be recited by the devotees, and sometimes, if they recite the 1008 names of the deities, then it means, Sahasranamavali.

The following are some of the Namavalis written in praise of the deities:-

SHIVA NAMAVALI

1. Om Sri Adidevaya Namaha
2. Om Sri Abhaya Hastaya Namaha
3. Om Sri Abhirama Namaha
4. Om Sri Achintyaya Namaha
5. Om Sri Adhyudhaya Namaha
6. Om Sri Agastyaya Namaha
7. Om Sri Akshatyaya Namaha
8. Om Sri Akulaya Namaha
9. Om Sri Amoghaya Namaha
10. Om Sri Anaghaya Namaha
11. Om Sri Ananta Swaroopaya Namaha
12. Om Sri Parama Sivane Namaha
13. Om Sri Arhantaya Namaha
14. Om Sri Atharvanaya Namaha
15. Om Sri Atreyare Namaha
16. Om Sri Kala Bhairavaya Namaha
17. Om Sri Devathi Devane Namaha
18. Om Sri Parama Purushare Namaha
19. Om Sri Bhaveshvaraya Namaha
20. Om Sri Chandreshvaraya Namaha
21. Om Sri Chatreshvaraya Namaha
22. Om Sri Chekitaanyaya Namaha
23. Om Sri Devangare Namaha
24. Om Sri Devanathaya Namaha
25. Om Sri Deveshvaraya Namaha
26. Om Sri Guru Dakshinamurthiye Namaha
27. Om Sri Ekakshvaraya Namaha
28. Om Sri Pasupathiye Namaha
29. Om Sri Girishvaraya Namaha
30. Om Sri Giritraya Namaha
31. Om Sri Pipalaadaya Namaha
32. Om Sri Hartejasvaraya Namaha
33. Om Sri Indubhriteswaraya Namaha
34. Om Sri Indushekharaya Namaha
35. Om Sri Ishaanare Namaha
36. Om Sri Jagdishvaraya Namaha
37. Om Sri Nandi Bhagavane Namaha
38. Om Sri Jayantesvaraya Namaha
39. Om Sri Jayeshvaraya Namaha
40. Om Sri Jiviteshvaraya Namaha
41. Om Sri Jalakandeswaraya Namaha
42. Om Sri Sharabeswaraya Namaha
43. Om Sri Kailasha Nathaya Namaha
44. Om Sri Bikshadanare Namaha
45. Om Sri Kaushikaya Namaha
46. Om Sri Kedarnathaya Namaha
47. Om Sri Kiraataya Namaha
48. Om Sri Lauhitaya Namaha
49. Om Sri Lohitasvaya Namaha
50. Om Sri Kalahasteeswaraya Namaha
51. Om Sri Somanathaya Namaha
52. Om Sri Jwarahareswaraya Namaha
53. Om Sri Maheshwaraya Namaha
54. Om Sri Sabapathiye Namaha
55. Om Sri Naageshvaryaya Namaha
56. Om Sri Neelakantaya Namaha
57. Om Sri Nabhyaya Namaha
58. Om Sri Nakulaya Namaha
59. Om Sri Shivashankaraya Namaha
60. Om Sri Nihantraya Namaha
61. Om Sri Niranjanaya Namaha
62. Om Sri Omkareswaraya Namaha
63. Om Sri Paradhinvaraya Namaha
64. Om Sri Thatva Masiye Namaha
65. Om Sri Sathru Samhara Murthiye Namaha
66. Om Sri Purajitaya Namaha
67. Om Sri Pushkaraya Namaha
68. Om Sri Raivataya Namaha
69. Om Sri Rakeshvaraya Namaha
70. Om Sri Rudraya Namaha
71. Om Sri Ekapatha Murthiye Namaha
72. Om Sri Sadashivaya Namaha
73. Om Sri Samanyu Namaha
74. Om Sri Sambhashivaya Namaha
75. Om Sri Sarveshvaraya Namaha
76. Om Sri Sashwata Murthiye Namaha
77. Om Sri Savarnaya Namaha
78. Om Sri Shiva Sundarare Namaha
79. Om Sri Shivangaya Namaha
80. Om Sri Marundeeswaraya Namaha
81. Om Sri Tripura Thagana MurthiNamaha
82. Om Sri Someswara Murthiye Namaha
83. Om Sri Suveeraya Namaha
84. Om Sri Takvaryaya Namaha
85. Om Sri Trayakshaya Namaha
86. Om Sri Trilochanchaya Namaha
87. Om Sri Umeshvaraya Namaha
88. Om Sri Durvasaya Namaha
89. Om Sri Kachaleeswaraya Namaha
90. Om Sri Vibhuteesaya Namaha
91. Om Sri Vidhartaya Namaha
92. Om Sri Vilohitaya Namaha
93. Om Sri Vireshvaryaya Namaha
94. Om Sri Vrisagaya Namaha
95. Om Sri Vrishanyaya Namaha
96. Om Sri Vrishankaya Namaha
97. Om Sri Vyomakeshvaraya Namaha
98. Om Sri Yajatvaryaya Namaha
99. Om Sri Yogeshvaryaya Namaha
100. Om Sri Yugadhyakshaya Namaha
101. Om Sri Ekambaranathaya Namaha
102. Om Sri Sangesmeswaraya Namaha
103. Om Sri Samarteswaryaya Namaha
104. Om Sri Gangadeeswaraya Namaha
105. Om Sri Parvathi Pathiye Namaha
106. Om Sri Agneeswaraya Namaha
107. Om Sri Amirthakateswaraya Namaha
108. Om Sri Mallikarjunare Namaha

Let us chant the 108 wonderful names of Sri Ayya Vaikundar, and let us be blessed.

1. Om Ayya Vaikunta Swamigal namah
2. Om Ayya Venkatesa Swamigal namah
3. Om krishnaroopaya namah
4. Om kesavaya namah
5. Om kesisatravaya namah
6. Om sanatanaya namah
7. Om kamyasaraye namah
8. Om dhenaye namah
9. Om dharmaparipalanaya namah
10. Om dharmaprabhuve namah
11. Om deenadayala namah
12. Om sauraye namah
13. Om bhaktaidayavasa namah
14. Om damodaraya namah
15. Om jagannathaya namah
16. Om jagatpriyaya namah
17. Om narayanaya namah
18. Om baladevaya namah
19. Om vamanaya namah
20. Om aditinandana namah
21. Om vishnuve namah
22. Om yadukulasresthaya namah
23. Om vasudevaya namah
24. Om vasupradaya namah
25. Om anantaya namah
26. Om kaitabharyaya namah
27. Om mallajite namah
28. Om narakantaya namah
29. Om achyutaya namah
30. Om sridharasekaraya namah
31. Om srimate vishnuve namah
32. Om sripatiye namah
33. Om purusottamaya namah
34. Om govindaya namah
35. Om vanamaline namah
36. Om harikesavaya namah
37. Om akhilartighne namah
38. Om narasimhaya namah
39. Om daityasatrave namah
40. Om matsyadevaya namah
41. Om jaganmayaya namah
42. Om bhumidharine namah
43. Om mahakurmaya namah
44. Om varahaya namah
45. Om prithivipataye namah
46. Om vaikunthaya namah
47. Om pitavasase namah
48. Om chakrapanaye namah
49. Om gadadharaya namah
50. Om sankhabhirte namah
51. Om padmapanaye namah
52. Om nandakine namah
53. Om garudadhvajaya namah
54. Om chaturbhujaya namah
55. Om mahasatvaya namah
56. Om mahabudhaye namah
57. Om mahabalavanaya namah
58. Om mahotsavaya namah
59. Om mahatejasvine namah
60. Om mahabahupriyaya namah
61. Om jayaprabhave namah
62. Om visvaksenaya namah
63. Om sarangine namah
64. Om padmanabhaya namah
65. Om janardanaya namah
66. Om tulasipriyaya namah
67. Om aparaya namah
68. Om paresaya namah
69. Om paramesvaraya namah
70. Om paramaklesaharine namah
71. Om paratsukhaya namah
72. Om parasmanai namah
73. Om haridayasthaya namah
74. Om ambarasthaya namah
75. Om ayya namah
76. Om mohadaya namah
77. Om mohanasenaya namah
78. Om samasvamsine namah
79. Om mahabalantakaya namah
80. Om ramaneeyaya namah
81. Om parijathaya namah
82. Om mahaneeya namah
83. Om damabadaye namah
84. Om kilesaharine namah
85. Om govardhanaya namah
86. Om haraye namah
87. Om putanaraye namah
88. Om mustikaraye namah
89. Om yamalanjanaya namah
90. Om upendraya namah
91. Om visvamurtaye namah
92. Om vyomapadaya namah
93. Om sanatanaya namah
94. Om paramatmane namah
95. Om parasmai brahmane namah
96. Om pranasanaya namah
97. Om trivikramaya namah
98. Om mahamayaya namah
99. Om yogavide namah
100. Om vistarasravase namah
101. Om srinidhaye namah
102. Om srinivasaya namah
103. Om yajnabhoktre namah
104. Om sukhapradaya namah
105. Om yajnesvaraya namah
106. Om ravanaraye namah
107. Om pralamnaya namah
108. Om aksayaya namah

Let us chant the 108 marvellous names of Sri Narada Maharishi and let us be blessed.

1. Narada
2. Narayana Bhakta
3. Deva Rishi
4. Karunakara sagara
5. kantimatyatmajaya
6. srimate bhagavathe
7. lilamanusavigrahaya
8. sarvasastrarthatattvajnaya
9. sarvajnaya
10. sajjanapriyaya
11. narayanakrpapatraya
12. sribhutapuranayakaya
13. anaghaya
14. bhaktamandaraya
15. kesavanandavardhanaya
16. kancipurnapriyasakhaya
17. pranatartivinasakaya
18. punyasankirtanaya
19. punyaya
20. tumburupriyaya
21. veenapandita
22. amoghaya
23. aksmanamunaye
24. saradasokanasanaya
25. nirantararishi
26. vedantadvayasarajnaya
27. varadambupradayakaya
28. parabhiprayatattvajnaya
29. yamunangulimocakaya
30. devarajadhaye
31. purnaryalabdhasanmantraya
32. sauripadabjasatpadaya
33. tridandadharine
34. brahmajnaya
35. brahmame
36. brahma putraya
37. lakshminarayana priya
38. gosthipurnasakaya
39. vararanganunagaya
40. maladhararyaya
41. chatusaptasisyadhyaya
42. sagala sastra panditya
43. prapitabhavaya
44. pranatartijanaya
45. pavitrikrtakuresaya
46. bhagineyatridandakaya
47. kuresakasakaya
48. rangesabhavaya
49. devarajarcanarataya
50. mukamuktipradayakaya
51. yajnamurtipratisthatre
52. mannathaya
53. dharanidharaya
54. varadabhaktaya
55. yajnaraja
56. anantabhista
57. vittalesapujitaya
58. srisaraswati putra
59. dharmarakshana
60. govindaryapriya
61. vyasapriyaya
62. gunaseela
63. sriharimantrapriyaya
64. kalinasanaya
65. punithatmane
66. suthatmane
67. kuranganasikaya
68. vinasitetaramataya
69. sesikrtaramapataye
70. putrikrta
71. satharataye
72. sathajite
73. rnamocakaya
74. bhasadattahayagrivaya
75. bhasyakaraya
76. mahayasase
77. pavitrikrtabhubhagaya
78. kurmanathaprakasa
79. srivenkatachaladhisa
80. srivenkatesasvasuraya
81. sriramasakakhadesikaya
82. prasannaryaya
83. moksadayakaya
84. chisyasatkrtaya
85. vaisnavapriyaya
86. padhvamsine
87. sarvantrayamiye
88. purnaryaya
89. dhruvaprahalada guruve
90. sribhaktagramapurnesaya
91. visnuvardhanaraksakaya
92. vantasahasramsave
93. divyarupapradarsakaya
94. vedadraye
95. varasamarcitaya
96. narayanapratisthatre
97. putravimocakaya
98. sampatnakaya
99. sadhulokasikhamanaye
100. govindarajaya
101. purnamanorathaya
102. grantapriyane
103. digvijetre
104. godabhistaprapurakaya
105. sarvasamsayavicchetre
106. visnulokapradayakaya
107. gururajaya
108. jagadgurave

Let us chant the 108 wonderful names of Lord Ayyanar and let us be blessed.

1. Om Ayyanare namah
2. Om mahasuresaya namah
3. Om raudraya namah
4. Om rudravatarakaya namah
5. Om syamangaya namah
6. Om ugradamstraya namah
7. Om bhimanetraya namah
8. Om muneeswaraya namah
9. Om urdhvakesaya namah
10. Om bhutanathaya namah
11. Om Madurai Veeraya namah
12. Om Ayyapaya namah
13. Om Masoba namah
14. Om Kathavaraya namah
15. Om Koragajja Swamiye namah
16. Om Sudalaimadane namah
17. Om bhadraya namah
18. Om bhadraksnanvitaya namah
19. Om bhanudantabhide namah
20. Om ugraya namah
21. Om karuppanna swamiye namah
22. Om bhavagocaraya namah
23. Om veeramurtaye namah
24. Om Isaki Muthannare namah
25. Om veereswaraya namah
26. Om dharma shasthave namah
27. Om satyapratijnaya namah
28. Om sarvatmane namah
29. Om sarvasaksine namah
30. Om veerasenathipati namah
31. Om nityanisthitapapaughaya namah
32. Om nirvikalpaya namah
33. Om niranjanaya namah
34. Om shivavishnu roopine namah
35. Om bhavabhisaje namah
36. Om bhaktasakaya namah
37. Om balavate namah
38. Om bhasvigrahaya namah
39. Om daksaraye namah
40. Om dharmamurtaye namah
41. Om daityankaraya namah
42. Om patrahastaya namah
43. Om pavakaksaya namah
44. Om padmajaksadivanditaya namah
45. Om makhantakaya namah
46. Om mahatejase namah
47. Om mahabhayanivaranaya namah
48. Om mahaviraya namah
49. Om ganadhayaksaya namah
50. Om mahaghoranrsiṃhajite namah
51. Om nisvasamarucayaya namah
52. Om dantanispesakaraya namah
53. Om kaval deivame namah
54. Om kakkum deivame namah
55. Om bhanukotiditaya namah
56. Om kamalabhusaya namah
57. Om charmavasase namah
58. Om charuhastanave namah
59. Om upendrendrayasakaya namah
60. Om prasaparasobhitaya namah
61. Om brahmanda rupaya namah
62. Om kusmandanaya namah
63. Om kridakitataya namah
64. Om saranagasakaya namah
65. Om yogindramurtaye namah
66. Om sarvadevapadukaya namah
67. Om graiveyahabhusitaya namah
68. Om vageesaya namah
69. Om daksaharaya namah
70. Om vahnijihvanikrntanaya namah
71. Om sahasrabahave namah
72. Om sarvajnaya namah
73. Om sachidanandaya namah
74. Om bhayahvayaya namah
75. Om bhaktalokarati namah
76. Om karunyaksaya namah
77. Om ganadhyaksaya namah
78. Om suradarpatre namah
79. Om sampathkaraya namah
80. Om sadanandaya namah
81. Om sarvabhistaphalapradaya namah
82. Om puratapadaya namah
83. Om vyalavitakaya namah
84. Om bhaganetraharaya namah
85. Om dirghabahave namah
86. Om bandhavimocakaya namah
87. Om tejomayaya namah
88. Om kavacaya namah
89. Om bhrgupakaya namah
90. Om yajnapurusaya namah
91. Om yajnadevaya namah
92. Om bhaktavatsalya namah
93. Om bhagavate namah
94. Om sulabhaya namah
95. Om sasvataya namah
96. Om nidhaye namah
97. Om sarvasiddhikaraya namah
98. Om dantaya namah
99. Om sakalasobhitaya namah
100. Om bhuktipradaya namah
101. Om devaya namah
102. Om sarvavarakaya namah
103. Om akalamsamhartre namah
104. Om kalamyankaraya namah
105. Om grahasanapriyaya namah
106. Om paratanbandhaya namah
107. Om paramatmane namah
108. Om paratparaya namah

Let us chant the 108 sweet names of Sri Vyasaraja and let us be blessed.

1. Om Sri Sangu Karna Devaya namah
2. Om Sri Ragavendraya namaha
3. Om Sri Sakalapradatre namaha
4. Om Sri Bhakta Prahaladare namaha
5. Om Sri Vyasarajaya namaha
6. Om Sri Haripada Vinthara namaha
7. Om Sri Kulaguruve namaha
8. Om Sri Sastra Panditaya namah
9. Om Sri Ishtapradatre namah
10. Om Sri Bavasvarupaya namah
11. Om Sri Madhwa Mamaniye namah
12. Om Sri Sukadhairyasaline namah
13. Om Sri Abaya Murthiye namah
14. Om Sri Lakshminarayana Priyaya Namah
15. Om Parimalacharyare namah
16. Om Sri Krishna Priyaya namah
17. Om Parama Pandithare namah
18. Om Brahma Swarupaya namah
19. Om Sri Devathi Devare namah
20. Om Sri Brahmanda Nayaka Namaha
21. Om Samastha Gunatheesare Namah
22. Om Sri Kalpa Vriskshaya namah
23. Om Sri Kamadhenuve namah
24. Om Koti Surya Jothi Roopaya Namah
25. Om Guru Brihaspatiye namah
26. Om Sri Poorna Chandra prakasaya namah
27. Om Sri Bahlika Rajave Namaha
28. Om Sri Hanuman Priyane Namaha
29. Om Sri Vishnu Roopaya Namaha
30. Om Sri Indradi Devane Namaha
31. Om Sri Agni Roopaya Namaha
32. Om Sri Varaputrakaya Namah
33. Om Sri Yatirajare namah
34. Om Sri Gurave namah
35. Om Sri Bayapahaya namah
36. Om Sri punyavardhanaya namah
37. Om Sri Narsimha Priyaya namah
38. Om Sri Sarva Mangala Nayakare Namaha
39. Om Sri Parama Bhagavathane namah
40. Om Sri Jothi Roopaya namah
41. Om Sri Kashaya Vastra Priyaya Namaha
42. Om Sri Dayadakshinya namah
43. Om Sri Guru Anugrahaya namah
44. Om Sri Gnana Vidhwane Namaha
45. Om Sri Yoga Nithraya namah
46. Om Sarva Dosha Nivaranaya namah
47. Om Sri Sarvapumarthapradatre namah
48. Om Sri Sarveshtapradatre namah
49. Om Sri Agamya mahimne namah
50. Om Sri mahayasase namah
51. Om Sri madhvamata Mamaniye namah
52. Om Sri Anagaya namah
53. Om Sri Pradakshina priyane namah
54. Om Sri sirodharanasarvatirthaya namah
55. Om Sri karana sarvabishtadatre namah
56. Om Sri samkirtanena namah
57. Om Sri samsaramagna namah
58. Om Sri kushtadi roganivartakaya namah
59. Om Sri Amdhadivyadrushti datre namah
60. Om Sri edamuka pradatre namah
61. Om Sri purnayuh pradatre namah
62. Om Sri Purnasampattidatre namah
63. Om Sri kukshigatasarvadoshagne namah
64. Om Sri pamgukamvadatre namah
65. Om Sri buta preta pisachadi namah
66. Om Sri dipasamyojanad namah
67. Om Sri divyaj vardhanaya namah
68. Om Sri sarvabishtadaya namah
69. Om Sri mahavyasanamah
70. Om Sri samruddidaya namah
71. Om Sri kurmasanasthitaya namah
72. Om Sri kadyatapaya namah
73. Om Sri rama manasaya namah
74. Om Sri Dhrutakashayavasanaya namah
75. Om Sri Tulasihara vakshaseya namah
76. Om Sri Dordamda virajitaya namah
77. Om Sri Mudrakshamambujaya namah
78. Om Sri yogemudra jaya namah
79. Om Sri papadripatana vajraya namah
80. Om Sri kshamasuraganadhisaya namah
81. Om Sri harisevabdha namah
82. Om Sri tatvapradarsakaya namah
83. Om Sri ishtapradana namah
84. Om Sri srutyarthabodhakaya namah
85. Om Sri bavyakrute namah
86. Om Sri bahuvadi vijayine namah
87. Om Sri punyavardhana namah
88. Om Sri dyunaditatulya sadgunaya namah
89. Om Sri Nijamurti pradarsakaya namah
90. Om Sri jagadgurave namah
91. Om Sri krupanidhaye namah
92. Om Sri sarvasastra visaradaya namah
93. Om Sri nikilemdriya doshagne namah
94. Om Sri ashtakshara manuditaya namah
95. Om Sri sarvasaukyakrute namah
96. Om Sri mrutapota pranadatre namah
97. Om Sri vedisthapurutojjivine namah
98. Om Sri vahnisthamalikoddhartre namah
99. Om Sri samagratikavyakyatre namah
100. Om Sri battasamgrahakrute namah
101. Om Sri sudhaparimaloddhartre namah
102. Om Sri apasmarapahartre namah
103. Om Sri upanishatkamdarthakrute namah
104. Om Sri rugvyakyana namah
105. Om Sri Brahmaswarupaya namah
106. Om Sri nyayamuktavalikartre namah
107. Om Sri chamdrikavyakyakartre namah
108. Om Sri sutamtradipikakartre namah

Let us glorify the great Madhwacharya by chanting his 108 wonderful names, and let us be blessed.

1. Om Sri Guru madhwacharya Namah
2. Om Mahaviraya Namah
3. Om Hanumana Avatara Mahaneeyare Namah
4. Om Mahabalavaya Namah
5. Om Tatvajnanapradaya Namah
6. Om Sarvasastrapanditaya Namah
7. Om Ashokavanakachchhetre Namah
8. Om Sarvamayavibhanjanaya Namah
9. Om Sarvabandhavimoktre Namah
10. Om Rakshovidhwansakarakaya Namah
11. Om Paravidya Pariharaya Namah
12. Om Parashaurya Vinashanaya Namah
13. Om Paramantra Nirakartre Namah
14. Om Parayantra Prabhedakaya Namah
15. Om Sarvagraha Vinashine Namah
16. Om Bhimasena Sahayakrithe Namah
17. Om Sarvadukha Haraya Namah
18. Om Sarvalokacharine Namah
19. Om Manojavaya Namah
20. Om Parijata Drumulasthaya Namah
21. Om Sarvamantra Swarupavate Namah
22. Om Sarvatantra Swarupine Namah
23. Om Sarvayantratmakaya Namah
24. Om Kapishwaraya Namah
25. Om Mahakayaya Namah
26. Om Sarvarogaharaya Namah
27. Om Prabhave Namah
28. Om Siddhikaraya Namah
29. Om Sarvavidyapanditaya Namah
30. Om Kapisenanayakaya Namah
31. Om Bhavishyathchaturananaya Namah
32. Om Kumara Brahmacharine Namah
33. Om Diptimate Namah
34. Om Shikhojwalaya Namah
35. Om Gandharva Vidyatatvajnaya Namah
36. Om Mahabala Parakramaya Namah
37. Om Karagraha Vimoktre Namah
38. Om Shrinkhala Bandhamochakaya Namah
39. Om Sagarottarakaya Namah
40. Om Prajnaya Namah
41. Om Ramapriyaya Namah
42. Om Pratapavate Namah
43. Om Anantapujakaya Namah
44. Om Anantasutaya Namah
45. Om Bhaktashoka Nivarakaya Namah
46. Om Guru Raya Namah
47. Om Sadrashananaya Namah
48. Om Udupi Krishna Priyakaraya Namah
49. Om Dashagriva Kulantakaya Namah
50. Om Lakshmibhaktaya Namah
51. Om Vajrakayaya Namah
52. Om Mahadyuthaye Namah
53. Om Chiranjivine Namah
54. Om Ramabhaktaya Namah
55. Om Daityakarya Vighatakaya Namah
56. Om Akshahantre Namah
57. Om Ananta Teerthare Namah
58. Om Poorna Prajnare Namah
59. Om Mahatapase Namah
60. Om Bhanjanaya Namah
61. Om Shrimate Namah
62. Om Gurave Namah
63. Om Pushpakaya Namah
64. Om Kula Guruve Namah
65. Om Madhwa Mamaniye Namah
66. Om Dhiraya Namah
67. Om Shuraya Namah
68. Om Daityakulantakaya Namah
69. Om Surarchitaya Namah
70. Om Mahatejase Namah
71. Om Pradayakaya Namah
72. Om Kamarupine Namah
73. Om Pingalakshaya Namah
74. Om Vardhimainaka Pujitaya Namah
75. Om Kabalikritaya Namah
76. Om Vijitendriyaya Namah
77. Om Ramandhatre Namah
78. Om Marthandaya Namah
79. Om Sphatikabhaya Namah
80. Om Vagadhishaya Namah
81. Om Navavyakritapanditaya Namah
82. Om Chaturbahave Namah
83. Om Dinabandhuraya Namah
84. Om Mayatmane Namah
85. Om Bhaktavatsalaya Namah
86. Om Sanjiviniye Namah
87. Om Suchaye Namah
88. Om Vagmine Namah
89. Om Dridhavrataya Namah
90. Om Kalanemi Pramathanaya Namah
91. Om Harivallabhaya Namah
92. Om Dantaya Namah
93. Om Shantaya Namah
94. Om Prasannatmane Namah
95. Om Shatakantamudapahartre Namah
96. Om Yogine Namah
97. Om Ramakatha Lolaya Namah
98. Om Sitanveshana Panditaya Namah
99. Om Vajradranushtaya Namah
100. Om Vajranakhaya Namah
101. Om Dhairya Virya Samudbhavaya Namah
102. Om Vinivarakaya Namah
103. Om Partha Dhwajagrasamvasine Namah
104. Om Sharapanjara Bhedakaya Namah
105. Om Krishnadwaibayana Namah
106. Om Lokapujyaya Namah
107. Om Krishnapriyaya Namah
108. Om Shri veda vyasa sevarthiye Namah

“OM”
WRITTEN BY
R.HARISHANKAR

Write Your Comment