Ashta Vimsathi Vishnu Nama Stotram (28 Names of Lord Vishnu)

Ashta Vimsathi Vishnu Nama Stotram is the prayer of twenty eight names of Lord Vishnu. Ashta Vimsathi Vishnu Nama Stotram is a conversion between Arjuna and Lord Sri Krsihna as a part of Maha Bharata. Arjuna Uvaacha (Arjuna Says): Kim nu Naama Sahasraani Japitena Puanaha punaha Yaanir Naamaani Divyaanee Taani Chaa chakshva Kesava. Sri Bhagavaan […]

Vishnu Shodasa Nama Stotram: Sixteen Names of Lord Vishnu

Vishnu Shodasa Nama Stotram is the prayer of Sixteen Names of Lord Vishnu. Shodasa in Sanskrit means sixteen. This prominent stotra of Lord Vishnu has to be recited as soon as you wake up. Vishnu Shodasa Nama Stotram is the description of sixteen names of Lord Vishnu. Here goes the lyrics of Vishnu Shodasha Nama […]

Sri Ranganatha Stotram: A Prayer to Lord Ranganatha Swamy

Sri Ranganatha Stotram is the prayer addressed to Lord Sri Ranganatha Swami. Ranganatha Stotram was composed by Sri Parashara Bhattar. Sri Ranganatha Swami is the presiding deity in Srirangam temple. Sri Ranganatha Stotram: Saptha prakara madhye sarasijamuklothbhasamane vimane, Kaveri Madhya dese phanipathi sayane, sesha paryanga bhage, Nidhramudhrabhiramam katinikatasira parswavinyastha hastham, Padmadhathree karabhyam parichithacharanam rangarajam Bhajeham. […]

Vishnu Suktam: A Prayer to Lord Vishnu

Vishnu Suktam is a prayer to Lord Vishnu. Vishnu Suktam tells about the greatness, importance and significance of Lord Vishnu, who spread everywhere. Vishnornukam veeryani pravodham ya parthivani vimame rajaasi yo askabhaya duthara Sadastham vichakramanas threthorukayo Vishno raratamasi Vishno prushtamasi, Vishno sjnapthrastho , Vishno syurasi, Vishnor druvamasi ,Vaishnavamasi vishnave twa Sahana navathu, Sahanou bunakthu, Saha […]