Ardha Nareeswara Ashtakam By Sage Upamanyu

Ardhanareeshwara Ashtakam by Sage Upamanyu is a prayer dedicated to Ardhanarishwara Tathwam of Lord Shiva. The form of Lord Shiva as half Shiva and half Parvati is known as Ardhanareeshwara.

Ardhanareeshwara Ashtakam is an octet which explains the characteristics and the importance of half-man and half-woman form of Shiva.

Ambhodhara syamala kunthalayai,
Thathithprabha thamra jatadharaya,
Gireeswarayai nikhileswaraya,
Nama Shivayai cha namashivaya. //1//

Pradeeptha rathnojwalakundalayai,
Sphuran maha pannaga bhooshanayai,
Shiva priyayai cha Shivaa priyaya,
Nama Shivayai cha namashivaya. //2//

Mandhara maalakali thaalakayai,
Kapala malankitha kandharaya,
Divyambarayai cha Digambaraya,
Nama Shivayai cha namashivaya. //3//

Kasthurika kumkuma lepanayai,
Smasana basmatha vilepanaya,
Kruthasmarayai vikruthasmaraya,
Nama Shivayai cha namashivaya. //4//

Padaravindharpitha hamsakayai,
Padapja rajath phani noopuraya,
Kalamayayai vikalamayaya,
Nama Shivayai cha namashivaya. //5//

Prapancha srushtyunmukhalasyakayai,
Samasthasamharaka thandavaya,
Samekshanayai Vishamekshanaya,
Nama Shivayai cha namashivaya. //6//

Prafulla neelothphala lochanayai,
Vikasa pankeruha lochanaya,
Jagat jananyai Jagatheka pithre,
Nama Shivayai cha namashivaya. //7//

Antharbahishordhwa madhascha mahye,
Purascha paschascha vidhikikshu dhikshu,
Sarvam gathayai sakalam gathaya,
Nama Shivayai cha namashivaya. //8//

Phala Stuthi (Glory):

Ardhanarreswara stotram Upamanyukrutham thwidham,
Ya padechrunyadhapi shiva loke maheeyathe.

Write Your Comment

1 Comments

  1. S RAMACHANDRAN says:

    Any audio /video available on Ardha Nariwara stotram and if so where can I get it at Mumbai?